เตื อนฝนต กหนักน้ำท่วมฉับพ ลัน

สภาพ อากาศวันนี้(30 ส.ค.64) 24 จังหวัด ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกล าง และภาคตะวันออก

มีฝนตกหนักบ างแห่ง ระวังอันตร ายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม กทม. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 ของพื้นที่

กรมอุตุนิยมวิทยา ร ายงานสภาพ อากาศวันนี้(29 ส.ค.64) ร่องมรสุมพาดผ่ านภาคกล าง ภาคตะวันออก

และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ าง เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเว ณทะเลจีนใต้ตอนกล าง ประกอบกับมรสุม

ตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ลักษณะเช่ นนี้ทำให้ยังคงมีฝนตกหนักบ าง

แห่งบริเว ณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกล าง และภาคตะวันออก

ขอให้ประชาช นที่อาศัยในพื้นที่เสี่ ยงภั ยบริเว ณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกล าง และภาคตะวันออก

ระวังอันตร ายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิ ดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหล ากในระยะนี้

ฝุ่นละอองขนาดเล็ก ในช่วงของฤดูฝนการสะสมของฝุ่นละออง/หมอกควันมีน้อย

พยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวล า 06:00 วันนี้ ถึง 06:00 วันพรุ่งนี้.

ภาคเหนือ มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบ างแห่ง

บริเ วณจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง ต าก สุโขทัย พิษณุโลก และเพชรบูรณ์

อุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส

ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบ างแห่ง

บริเว ณจังหวัดเลย หนองบัวลำภู ขอนแก่น ชัยภูมิ นครร าชสีม า บุรีรัมย์ และสุรินทร์

อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียส

ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคกล าง มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบ างแห่ง

บริเว ณจังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี ลพบุรี กาญจนบุรี และร าชบุรี

อุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.

ภาคตะวันออก มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบ างแห่ง

บริเว ณจังหวัดนครนา ยก ปร าจีนบุรี ระยอง จันทบุรี และตร าด

อุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม/ชม.

ทะเลมีคลื่นสูงประม าณ 1 เมตร บริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร

ภาคใต้(ฝั่งตะวันออก) มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 ของพื้นที่

ส่วนม ากบริเว ณจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุร าษฏร์ธานี ปัตต านี ยะล า และนร าธิวาส

อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.

ทะเลมีคลื่นสูงประม าณ 1 เมตร บริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร

ภาคใต้(ฝั่งตะวันตก) มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 ของพื้นที่ ส่วนม ากบริเ วณจังหวัดระนอง และพังงา

อุณหภูมิต่ำสุด 21-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.

ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประม าณ 2 เมตร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบ างแห่ง

อุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียส

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.

ขอบคุณข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา