วิธีเส ริมดว งคนต กงาน

ยุคนี้อะไร ๆ ก็ไม่แน่นอนเลย วันนี้คุณอาจยังโช คดีได้ทำงานที่คุณรั กอยู่ แต่ใครจะรู้ล่ะว่าอีกหนึ่งเดือนข้างหน้ า

คุณอาจจะตกงานแล้วก็ได้ ใครที่กำลังเผชิญกับปัญ หาเตะฝุ่น ตกงาน หรือแ ม้แต่การงานติ ดขั ด

ทำอะไรก็มีแต่อุปสร รค ไม่ได้ดั่งใจ เร ามีวิธีเสริ มด วงง่าย ๆ ม าฝากกันค่ะ

1. สักการะขอพรจากพระพรหม

อาจจะดูมู ๆ หน่อย แต่นอกจากจะช่วยเส ริมด วงเส ริมบ ารมีเรื่องการงานได้แล้ว ยังช่วยให้เร าสบ ายใจได้ด้วยนะคะ

ใครที่กำลังมีปัญ หาติ ดขั ดเรื่องงานห้ามพล าดเลย หรือใครที่กำลังว่างงานต กงานอยู่ก็ส าม ารถไปของาน

กับท่านได้นะคะ แนะนำให้นำดอกไม้ ธูป เทียน น้ำสะอาด และตั้งจิตอธิษฐ านขอพรกับท่านได้เลย

โดยเฉพาะพักตร์แรกที่เด่นเรื่องการงานโดยตรงค่ะ

2. สักการะขอพรจากพระพิฆเนศ

พร ะพิฆเน ศขึ้นชื่อเรื่องความสำเร็ จและเป็นเท พเจ้าแห่งความรู้ มีปัญญ าเป็นเลิ ศและปร าดเป รื่องในศิลปวิทย า

ทุกแขนง ดังนั้นอย่ ารอช้า! รีบนำกล้วยและอ้อย (ของโป รดของท่าน) ไปขอพรกันได้เลย หรือจะถวายอย่ างอื่น

ก็ได้นะคะ ขอแค่ไม่ใช่เนื้อสั ตว์เป็นพ อ

3. ปล่อยปล าไหลหรือปล าดุก

ลองหาโอกาสหรือหาเวล าไปทำบุญด้วยการปล่อยปล าไหลหรือปล าดุกดูนะคะ นอกจากจะเป็นการแก้เคล็ดแล้ว

ยังช่วยให้การดำเนินชี วิ ต รวมถึงการงานและการเ งินของเร าร าบรื่นคล่องตัวขึ้นด้วย

4. เข้าวัดไหว้พระ/ทำบุญต ามศรัทธา

หมั่นหาเวล าไปเข้าวัดเพื่อไหว้พระและทำบุญบ่อย ๆ เน้น “ชำระห นี้สงฆ์” ทุกครั้งที่เข้าวัด นอกนั้นก็ต ามศรัทธา

ไม่ว่าจะบริจาคปัจจัยแด่พระสงฆ์ ถวายภัตต าหาร ถวายสั งฆทาน ค่ าน้ำค่ าไฟ ร่วมเป็นเจ้าภาพงานทางศาสนา

ต่ างๆ เช่ น ทอดผ้ าป่า สร้ างอุโบสถ ร่วมเททองหล่อพระ ฯลฯ ปิดทองพระ ทำบุญด้วยแสงสว่ าง เช่ น

การเติมน้ำมันตะเกียง บริจาคเทียน หลอดไฟ หรือจะทำบุญด้วยการใช้แ รง เช่ น การช่วยทำความสะอาดวัด

กวาดล านวัด ล้ างห้องน้ำวัด ลงแ รงช่วยสร้ างถนนเข้าวัด โบสถ์ วิหาร เจดีย์ได้หมดเลยค่ะ

5. ถือศีล กินเจ ทำแต่เรื่องดี ๆ

หาโอกาสถือศีล กินเจบ้ าง อย่ างน้อยสัปดาห์ละ 1-2 วัน ก็ได้ค่ะ เพื่อเป็นการลดละจากการฆ่ าสัตว์ตัดชี วิต

และยังถือเป็นการสร้ างบุญสร้ างกุศลด้วยนะคะ รับรองว่าของานได้งานทันใจแน่นอน!

6. ไหว้เจ้าที่เจ้าทาง

หมั่นไหว้เจ้าที่เจ้าทางที่บ้ านหรือที่ทำงานด้วยอาหารค าวหวานหรือผลไม้ที่มีความหม ายมงคลเสมอ

ถ้าไม่ชัวร์ และอย่ าลืมที่จะทำบุญอุทิศส่วนกุศ ลให้ท่านด้วยนะคะ

7. ดูแลหิ้งพระอย่ างสม่ำเสมอ

ไหว้เจ้าที่เจ้าทางแล้วก็อย่ าลืมดูแลหิ้งพระด้วยนะคะ หมั่นดูแลทำความสะอาดและจัดหิ้งพระให้มีความเป็นระเบียบเสมอ

พร้อมทั้งเปลี่ ยนน้ำพระให้ได้ทุกวัน พร้อมกร าบไหว้ จะยิ่งช่วยเส ริมดว งเส ริมบ ารมีและโช คล าภให้คุณได้อย่ างแน่นอน

สำหรับใครที่ยังโช คดีมีโอกาสได้ทำงานที่คุณรั กก็เกาะขาเก้าอี้และประคองงานเดิมไว้ให้ดีนะคะ

อย่ าปล่อยให้โอกาสหลุดมือไปเชียว โชว์ผลงานกันให้เต็มที่ แนะนำว่าลองหางานเส ริมดูด้วยก็ดีนะ

เพร าะยุคนี้ทำงานประจำอย่ างเดียวคงไม่พ อ ส่วนคนที่ยังเตะฝุ่นตกงานอยู่ก็อย่ าเพิ่งท้อนะคะ คิดซะว่าตอนนี้

เร ามีโอกาสได้เรียนรู้ฝึกฝนและพัฒนาตัวเอง หากเวล าที่เหม าะสมม าถึง คุณจะได้ไม่พล าดไงล่ะ ^^

ขอบคุณข้อมูล sanook