9 ต้นไม้จัดสวนหม า แ มวไม่ชอบ

ต้นไม้จัดสวนมีพิ ษเป็นอันตร ายต่อหม า-แ มว มีอะไรบ้ าง ม าดู9 ต้นไม้จัดสวนมีพิ ษ อันตร ายต่อหม า-แ มว

แต่ไม่ทำร้ ายคน ใครมีสัตว์เลี้ยงไม่ควรปลู กไว้ที่บ้ านแ ม้ต้นไม้จัดสวนจะทำให้บ้ านดูสวยงาม ร่มรื่น และมีสีสัน

แต่หากบ้ านไหนมีสัตว์เลี้ยงควรเลือกต้นไม้จัดสวนม าปลู กอย่ างระวัง เพร าะต้นไม้บ างช นิดมีพิ ษที่เป็นอันตร าย

ต่อสัตว์เลี้ยง เช่ น หม าและแ มว ถ้าอย ากรู้ว่าต้นไม้จัดสวนมีอะไรบ้ างที่ควรปลู ก วันนี้กระปุกดอทคอมก็ได้

รวบรวม 10 ต้นไม้จัดสวนมีพิ ษ อันตร ายต่อหม า-แ มว แต่ไม่ทำร้ ายคน ม าฝาก

เพื่อเลี่ยงไปปลู กต้นไม้จัดสวนช นิดอื่นแทน

1. บอนสี

พืชในตระกูล บอน (Elephant’s Ear) ถือว่าเป็นไม้ล้มลุกที่มีอายุยืนย าว ลักษณะลำต้นตั้งตรงและออกใบขนาดใหญ่

แ ม้ว่าหัวหรือไหลของมันจะส าม ารถนำม าประกอบอาหารได้แต่ก็ต้องทำให้ถูกวิธีเท่านั้น เพร าะในต้นบอนโดยเฉพาะบอนสี

เต็มไปด้วยพิ ษร้ ายแร งที่ถูกจัดอยู่ในอันดั บ 4 ของพืชที่มีพิ ษเลยทีเดียว ถ้าหม า-แ มวเผลอไปกัดกินก็อาจจะทำ

ให้ระบบท างเดินหายใจติ ดขัด กลืนอาหารผิ ดปกติ หรืออาจเป็นอั นตร ายถึงชี วิต

2. ส าวน้อยประแป้ง

แ ม้ว่าส าวน้อยประแป้ง (Dumbcane) จะไม่มีพิ ษร้ ายแร งที่อาจจะเป็นอัน ตร ายถึงแ ก่ชีวิ ต

แต่มันก็ยังส าม ารถแพ ร่พิ ษไปในอากาศจนทำให้ระบบทางเดิ นห ายใจทำงานผิ ดปกติ เกิ ดอาการตัวบวมได้ทั้งในมนุษย์

และหม า-แ มว ทางที่ดีควรเลี่ยงหลีกให้ห่างจากต้นไม้ช นิดนี้โดยเฉพาะน้ำย าง เพร าะเป็นส่วนที่อาจทำให้เ กิดการระค าย

เคืองผิวหนัง หากเข้าต ามันก็จะเข้าไปทำล ายกระจกต าได้

3. ยี่โถ

ต้นยี่โถ (Oleander) เป็นไม้พุ่มทรงเตี้ย ออกดอกสีสันสวยงาม ทุกส่วนของต้นยี่โถเต็มไปด้วยพิ ษร้ ายแ รง

โดยเฉพาะน้ำย างสีขาว ๆ ที่อาจทำให้เกิ ดอาการหัวใ จว าย ถึงขั้นเคยล้มวัวหนัก 680 กิโลกรัมม าแล้ว และ

ถ้าหม า-แ มวเผลอกินเข้าไป แน่นอนว่าพิ ษจะทำให้เกิ ดอาการท้ องเสี ยรุนแร ง กล้ ามเนื้อสั่น

ระบบทางเดิ นหายใ จทำงานผิ ดปกติ และเกิ ดภาวะหัวใจล้มเหลวต ามม า

4. ปรงส าคู

ปรงส าคู (Sago Palm) ถึงชื่อส ากลจะมีคำว่า “ปาล์ม” แต่ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องหรือเป็นต้นปาล์มแต่อย่ างใด

เพร าะมันถูกจัดอยู่ในกลุ่มต้นปรงซึ่งเป็นพืชที่มีพิ ษทุกสัดส่วนของต้น ถ้าหากมีส่วนใดส่วนหนึ่งเข้าสู่ร่ างกาย

จะเสี่ ยงเป็นอันตร ายต่อชีวิ ตได้ถึง 50-75% ซึ่งอาการเบื้องต้นที่ปร ากฏขึ้นนั้น จะทำให้หม า-แ มวถ่าย

ออกม าเป็นสีดำ ระบบอวั ยวะภายในฟกช้ำ ทำล ายระบบประส าท และส่งผลทำให้ตั บล้ มเห ลว

5. ว่านหางจระเข้

ว่านหางจระเข้ (Aloe vera) เป็นพืชล้มลุกช นิดหนึ่งที่มีลักษณะต้นเป็นใบย าวเรียวแหลม ภายในมีเจลใสที่

ส าม ารถใช้รักษาแผ ลไฟไห ม้และทำประโยช น์อย่ างอื่นได้อีกม ากม าย แต่มันกลับเป็นพิ ษเป็นภั ย

ต่อหม า-แ มว เพร าะถ้าหากพวกมันเผลอกัดกินเข้าไปก็จะทำให้เกิ ดอาการท้องเ สีย อ่อนเพลีย ซึมเศร้ า

อาเจียน เบื่ออาหาร สั่นไปทั่งตัว แถมสีของปัสส าวะยังเปลี่ ยนไปจากเดิมอีกด้วย

6. ว่านสี่ทิศ

ว่านสี่ทิศ (Amaryllis) เป็นไม้ดอกทรงพุ่มที่ออกดอกสีแดง มีลักษณะคล้ ายดอกลิลลี่และยังถูกจัดให้เป็นไม้มงคลที่

ใช้เสี่ ยงทายอีกด้วย แต่ถ้าจะหาม าปลู กประดั บไว้ในบ้ านก็คงต้องดูให้ดี ๆ เพร าะพืชช นิดนี้มีพิ ษรุนแร งต่อ

หม า-แ มว โดยเฉพาะส่วนที่เป็นดอกของว่านสี่ทิศ เพร าะหากพิ ษเข้าสู่ร่ างกาย หม า-แ มวจะมีอาการคลื่นไส้

อาเจียน ท้องเสี ย ปวดท้องอย่ างหนัก สั่นไปทั้งตัว เบื่ออาหาร และเกิ ดภาวะน้ำล ายหลั่งม ากผิดปกติ

7. ผักบุ้ง

ผักบุ้ง (Morning Glory) เป็นผักน้ำหรือพืชผักท้องถิ่นที่มีประโยช น์ต่อมนุษย์อย่ างม าก ม าพร้อมกับวิต ามิน

ต่ าง ๆ ที่ช่วยบำรุงร่ างกาย แต่รู้หรือไม่ว่ามันกลับเป็นอันตร ายกับหม า-แ มว เพร าะถ้าพวกมันกินเข้าไป

ย างที่อยู่ในผักบุ้งจะทำให้ระบบทางเดินอาหารทำงานผิดปกติ หายใจติดขัด สั่นไปทั้งตัว

กล้ ามเนื้อกระตุก เบื่ออาหาร และเกิ ดภาพหลอน

8. พลูด่าง

พลูด่าง (Pothos) จัดเป็นไม้เลื้อยที่นิยมนำม าประดั บบ้ านและโต๊ะทำงานเพื่อให้ได้บรรย ากาศร่มรื่น

ดูสบ ายต า แต่สำหรับหม า-แ มวแล้วพลูด่างกลับเป็นพืชที่ไม่น่าเข้าใกล้เลย แ ม้มันจะไม่ได้มีพิ ษร้ ายแ รง

เหมือนพืชช นิดอื่น ๆ แต่ถ้าหากเผลอกัดกินเข้าไปก็จะทำให้เกิ ดการระค ายเคืองภายในช่องปาก

เพร าะมีการเผ าไหม้อย่ างรุนแร ง เกิ ดภาวะน้ำล ายหลั่งม ากผิดปกติ อาเจียน และกลืนอาหารลำบ าก

9. ต้นคริสต์ม าส

ต้นคริสต์ม าส (Poinsettia) เป็นไม้พุ่มเตี้ยที่ออกใบสีแ ดงสดในช่วงคริสต์ม าส ซึ่งมีพิ ษช นิดรุนแร ง

กับหม า-แ มว ถ้าพวกมันไปสัมผั สหรือกัดกินเข้าไป จะทำให้เกิ ดการเผ าไหม้และระค ายเคืองต ามผิวหนัง

ในช่องปาก หรือบริเว ณที่สัมผั สโดน รวมทั้งป วดท้องและอ าเจี ยนเล็กน้อย

แต่ละต้นนี่มีพิ ษที่เป็นอันตร ายอย่ างค าดไม่ถึงเลยใช่ไหมล่ะคะ เอาเป็นว่าบ้ านไหนที่มีหม า-แ มวก็ควรหลีกเลี่ยง

การปลู กต้นไม้เหล่ านี้ เพื่อให้สั ตว์เลี้ ยงแสนรักได้ใช้ชี วิตอยู่อย่ างปลอดภั ยและมีความสุขไปกับคุณนาน ๆ

ขอบคุณข้อมูล kapook