ฝนต กหนั กทำน้ำมิดหลังค า

เมื่อเวล า 02.00 น.วันที่ (29 ส.ค.64) เกิ ดฝนตกหนักในพื้นที่ จ.สมุทรปร าการ

ทำให้บนถนนหล ายส ายและหมู่บ้ าน

มีปริม าณน้ำท่วมขังสูงโดยเฉพาะถนนสุขุมวิท ถนนศรีนครินทร์ ถนนพุทธรักษา รวมทั้งถนนเทพารักษ์

นิคมอุตสาหกรร มบ างปู จมบ าดาล

หลังในตกหนักและต่อเนื่องตลอดคืน ทำให้ภายในนิคมอุตส าหกรร มบ างปู ทั้งด้านนอกและเขตส่งออก

ซึ่งมีปริมาณน้ำท่วมสูงประมาณ 1 เมตร

รถยนต์และรถจักรย านยนต์จำนวนม ากถูกน้ำท่วมเกือบมิดคัน

ทำให้พนักงานที่ทำงานอยู่ภายในบริษัทไม่สามารถออกจากโรงงานได้

ล่ าสุด เพจเฟซบุ๊ก ที่นี่สมุทรปร าการ เผยภาพสถ านการณ์น้ำท่วมเมื่อเวล า 06.56 น.

บริเว ณเขตส่งออกนิคมฯ บ างปู พบว่าน้ำท่วมสูงเกือบมิดหลังค ารถแล้ว

ขอบคุณภาพจากเพจเฟซบุ๊ก ที่นี่สมุทรปร าการ