เฮงม าแล้ว 7ง วด

วันที่ 29 สิงหาค ม 64 ที่วัดนิเทศน์ร าษฏร์ประดิษฐ์ ต.พืชอุดม อ.ลำลู กกา จ.ปทุมธานี ผู้สื่อข่าวร ายงานว่า

ประชาช นทยอยกันมาทำบุญพร้อมกับมาแ ก้บ น ไ อ้ ไ ข่ วัดนิเทศน์ฯ กันอย่ างต่อเนื่ องซึ่งวันนี้ก็ได้มีนักแส วงบุญ

และนักเสี่ ยงโ ช คเดินทางมากร าบไหว้นมัสการกับพระอธิการทวีทรั พย์เจ้าอาวาสพร้ อมให้เจิมหน้าผ ากประพรม

น้ำมนต์และเจิมร ถเพื่อเป็นศิริมงคล และได้พบกับสาวด วงเฮ งที่ถูกร างวัล 7 งว ดติดต่อกันกับการเสี่ ยงจากแบ๊งค์ยี่สิบ

เล่ าให้ฟังว่าตนเองเดินทางมาที่วัดแห่งเป็นครั้งที่7แล้ว และมาทุกครั้ งก็จะได้แบ๊งค์ยี่สิ บที่

หลวงพ่ อเศร ษฐีทวีท รัพย์ให้ทุกครั้ง และก็ถูกร างวัลทุกครั้ง ซึ่งก่อนได้แบ๊งค์ห ลวงพ่ อจะบอกให้ตนไปล้วงในย าม

ไ อ้ ไ ข่ แล้วอธิฐ านเอาเองว่าอย ากได้อะไรพร้อมกับบอกว่าให้จำเล ขเอาไว้แล้วนำกับมาให้หลวงพ่ อท่ านลงอักขระ

ให้เป็นขวัญกระเป๋าและนำไปต่อย อด ตนจึงนำเลขแบ๊งค์ที่ได้ทุกครั้งไปเสี่ ยงแล้วก็ได้ทุกครั้ งจนได้ออ กรถมาให ม่

มาให้หลวงพ่ อท่ านเจิมเพื่อเป็นศิริมงคลกับครอบครัวตัวเอง

ด้านนางส า ว ณัชชา วงศ์สนิท อายุ 38ปี ชาวสมุทรปร าการซึ่งมีความเชื่ อในเรื่องพญานาค เผยถูกห ว ยได้โ ชค

มาแล้วหล ายครั้งแต่ละครั้งถูกทีละหล ายหมื่นบาทก็ได้พาแฟนหนุ่มมาทำบุญเเละเป็นเจ้าภาพ องค์ลู กแก้วร่วมสร้ าง

องค์เจ้าแ ม่ปทุมมา ซึ่งตนเองได้จุดธู ปบอกว่าถ้าถูกหลักล้ านจะนำเงิ นมาถวายให้กับทางวัด 100,000 บ าท

เพื่อสร้ างองค์พญาอนันตนาคน าชให้เเล้วเสร็ จต่อไป

ส่วนบรรดานักเ สี่ ยงโช คและคอห ว ยก็ยังคงจุดธูปขอ พรจากไ อ้ไ ข่ ดำ ไ อ้ ไ ข่ แด ง

พร้อมกับได้ทำการส่องเล ขเด็ดภายในอ่างน้ำมนต์ศั กดิ์สิ ทธิ์ที่ให้โช ค มาแล้วหล ายงว ดติ ด

โดยภายในอ่างน้ำมนต์นั้นได้ปร ากฏเลขอย่ างชัดเจนคือเลข 087และ 539 เพื่อที่จะนำไปเสี่ ยง

ในง วดวันที่ 1 กันย ายน ที่จะถึงนี้ต่อไป

ขอบคุณข้อมูล siamnews