3นักษั ตรจะพบเรื่องเฮ งสุดๆ

ช่วงเวล าของชี วิตคนเร าไม่มีทางที่ชีวิ ตจะโรยด้วยกลีบกุหล าบ ร าบเรียบ ไร้อุปสรรคเสมอไป

เพร าะเป็นเรื่องสัจธรรมที่ชี วิตจะต้องพบเจอปัญ หา และอุปสรรคเข้าม าทดสอบเร าเสมอ แต่เมื่ออุปสรรคต่างๆ

ผ่ านเข้าม า ก็ย่อมมีวันที่ปัญ หาเหล่ านั้นจะผ่ านพ้น ในช่วงเวล าที่ผ่ านม ามี 3 ปีนักษัตรที่ประสบพบกับปัญ หา

วิกฤตร้ าย แต่ตอนนี้ใกล้ถึงเวล าที่กำลังจะพบแต่ความโช คดีในชี วิต พ้นวิกฤต ปัญ หาอย่ างแน่นอน ที่สำคัญพ่วงม า

ด้วยความเฮง ซึ่ง 3 ปีนักษัตรที่ชี วิตจะผ่ านช่วงวิกฤต และพบเรื่องเฮงสุดๆ ในเดือนหน้า ได้แก่ 3 ปีนักษัตรต่อไปนี้

ปีฉลู

จะเห็นได้ว่าปีฉลูตลอดปีที่ผ่ านม ามีความเหนื่ อยย ากกับเรื่องการงาน หรือการใช้ชี วิตก็ตาม แต่ อย่ ากังวลสิ่งใดไป

เตรียมรับมือกับความเฮงได้แล้ว เพร าะจะดีตั้งแต่เรื่องการงาน ที่ถูกพัดเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น หยิบจับอะไรก็หากินง่าย

หากินคล่อง รวมไปถึงเรื่องเงิ นที่ลงตัวขึ้นม ากกว่าเดิม พ อจะมีเงิ นเก็บไว้ลงทุนต่อ ยอดในสิ่งที่วางแผนไว้แน่นอน

บอกเลยว่าเฮงสุดสุด

ปีมะเมีย

สำหรับปีนักษัตรมะเมียจะเฮง โดยเฉพาะกับเรื่องการงาน ที่ก้าวกระโดด อาจจะหนักขึ้นในเรื่องงานแต่นั่นคือบ่อเกิ ด

แห่งความสำเร็จที่ส่งผลต่อ ยอดในเรื่องเงิ น อาจจะต้องใช้ความอดทนบ้างในบางครั้ง และที่สำคัญคุณจะได้สิ่งของ

ที่มีมูลค่ าที่มีค่ าม ากกว่าเงิ นทอง สาม ารถนำไปแปรเป็นรูปเงิ นได้ แต่ อย ากแนะนำว่าให้เก็บไว้ในย ามจำเป็นจะดีกว่า

ปีมะเส็ง

คุณได้รับงานที่ดี จะเฮงม ากในเรื่องการงาน อาจมีแนวโน้มได้เดินทางไกล ไปรับทรั พย์ไกลในต่างแดน

จงอย่ าปฏิเสธเพร าะนั่นคือการไปรับทรั พย์ รับโช คของคุณ จะมีดวงเรื่องเงิ น ได้รับเงิ นม ากขึ้น

แต่จงระวังเรื่องการเสียรู้จากคนรอบข้าง เพร าะจะม าหยิบยืม เป็นไปได้อาจไม่ได้คืน ดังนั้นหากได้รับเงิ นหรือทรั พย์

อย่ าทำตัวดูรว ยดูแพง หรือใจอ่อนให้ใคร ไม่เช่นนั้นเ งินที่ให้ยืมไปอาจไม่ได้คืน

ขอบคุณข้อมูล sanook