เผ ยบขสเตรียมเดินรถ

บขส. เปิ ดเดินรถภาคเหนือ-อีสาน-ใต้ รวม 26 เส้นทาง 1 ก.ย. 64 นี้

บขส. ขานรับประกาศ ศบค. ปลดล็ อกเฟสแรก เปิ ดเดินรถเหนือ-อีสาน-ใต้ รวม 26 เส้นทาง 1 ก.ย. 64 นี้

วันที่ 29 สิงหาค ม 2564 ดร.สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต กร รมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.)

เปิ ดเผยว่า ต ามที่คณะกร รมการบริหารสถ านการณ์การแ พ ร่ร ะบ าดของโ รคติ ดเชื้ อ CV มีมติเห็นชอบม าตรการ

ผ่อนคล ายเพื่อป้องกันและควบคุมCV ต ามระดั บพื้นที่สถ านการณ์ย่อยในพื้นที่ทั่วร าชอาณาจักร โดยยังคงพื้นที่

ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 29 จังหวัด ไว้เช่ นเดิม และให้คงม าตรการทางสังค ม เช่ น การห้ามออกนอกเคหะ

สถ านในเวล า 21.00 – 04.00 น. และในส่วนของการเดินทางข้ามจังหวัดจากพื้นที่ควบคุ มสูงสุดและเข้ มงว ด

ให้ระบบขนส่งส าธารณะจำกัดจำนวนผู้โดยส าร ไม่เกิน 75% นั้น

• ร าชกิจจาฯ ประกาศข้อกำหนดคล ายล็ อก 29 จว.สีแดงเข้ม มีผล 1 ก.ย. นี้

• ด่วน! ศบค.ปลดล็อ กเฟสแรก 1 ก.ย.นี้ เปิ ดห้าง เดินทางข้ามจังหวัดได้

• จังหวัดของคุณเป็นพื้นที่สีอะไร? ทำอะไรได้บ้ าง? ต ามประกาศให ม่ ศบค.

ในส่วน บขส. ตนได้สั่งการไปยังทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้ง ฝ่ายธุรกิจเดินรถ และฝ่ายบริหารการเดินรถ

เตรียมความพร้อมของรถโดยส าร พนักงาน และสถ านีขนส่งฯ ให้สอดคล้องกับนโยบ ายของกระทรวงค มนาค ม

และกรมการขนส่งทางบก เพื่อให้พร้อมเปิ ดให้บริการประชาช น ในวันที่ 1 กันย ายนที่จะถึงนี้

สำหรับเส้นทางที่จะเปิ ดให้บริการ ประกอบด้วย เส้นทางภาคเหนือ จำนวน 8 เส้นทาง คือ กรุงเทพฯ – คลองล าน,

กรุงเทพฯ – หล่มเก่า, กรุงเทพฯ – เชียงให ม่ (ข), กรุงเทพฯ – ทุ่งช้าง, กรุงเทพฯ – อุตรดิตถ์,

กรุงเทพฯ – แม่สอด , กรุงเทพฯ – แม่ส าย และกรุงเทพฯ – ป่าแดด – เชียงของ

เส้นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก จำนวน 10 เส้นทาง ประกอบด้วย กรุงเทพฯ – หนองบัวลำภู,

กรุงเทพฯ – นครพนม, กรุงเทพฯ – เลย – เชียงค าน, กรุงเทพฯ – สุรินทร์, กรุงเทพฯ – บุรีรัมย์,

กรุงเทพฯ – อุบลร าชธานี, กรุงเทพฯ – มุกดาหาร, กรุงเทพฯ – รัตนบุรี,

กรุงเทพฯ – จันทบุรี – ตร าด และกรุงเทพฯ – สระบุรี

เส้นทางภาคใต้ จำนวน 8 เส้นทาง ประกอบด้วย เส้นทางกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) – ตะกั่วป่า – โคกกลอย,

กรุงเทพฯ (หมอชิต 2) – ภูเก็ต, กรุงเทพฯ (หมอชิต 2) – กระบี่, กรุงเทพฯ (หมอชิต 2) – ตรัง – สตูล,

กรุงเทพฯ (หมอชิต 2) – เกาะสมุย, กรุงเทพฯ (หมอชิต 2) – หาดใหญ่,

กรุงเทพฯ – สงขล า และ กรุงเทพฯ – สุไหงโกลก

กร รมการผู้จัดการใหญ่ บขส. กล่ าวเพิ่มเติมว่า ในการใช้บริการรถโดยส ารส าธารณะ ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการ

ปฏิบัติต ามม าตรการส าธารณสุข D-M-H-T-T-A อาทิ เว้นระยะระหว่างกัน , หลีกเลี่ ยงการสัมผัสกับผู้อื่น ,

สวมหน้าก ากผ้ าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวล า , ล้ างมือบ่อย ๆ , ลงท ะเบี ยนผ่ านแอปพลิเคชันไทยช นะ

กรณีไม่ส าม ารถใช้แอปพลิเคชันได้ ส าม ารถกรอกข้อมูลต ามแบบฟอร์มที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด

และหากเคยไปในพื้นที่เสี่ยง หรือสัมผัสใกล้ชิดกับบุคคลในกลุ่มเสี่ยง ขอให้ใช้ม าตรการกักตนเอง(Self-quarantine)

อย่ างเคร่งครัด เพื่อลดการแพ ร่ร ะ บ าดของเชื้ อไ ว รั ส CV ในวงกว้าง

นอกจากนี้ผู้ใช้บริการส าม ารถจองตั๋วล่วงหน้าเดินทางกับ บขส. ได้ ผ่ าน website บขส.

https://tcl99web.transport.co.th/Home , ร้ าน 7-Eleven เค าน์เต อร์เซอวิส ทุกส าขา

หรือตัวแทนจำหน่ายตั๋วของ บขส. และส าม ารถชำระค่ าโดยส าร บขส. โดยใช้สิ ทธิ์โครงการคนละครี่ง

ผ่ านแอปพลิเคชัน “เป๋าตังค์” ได้ โดยสิ ทธิ์ดังกล่ าวไม่ส าม ารถใช้กับการจองตั๋วล่วงหน้าได้ และไม่ส าม ารถยกเลิก

/คืน/เปลี่ยนแปลงตั๋วได้ทุกกรณี สอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติม ได้ที่ ช่องจำหน่ายตั๋วรถโดยส ารของ บขส.

ทั่วประเทศ และ Call Center1490 เรียก บขส. ตลอด 24 ชั่วโมง

ขอบคุณข้อมูล prachachat