เคล็ ดลับต ากผ้ าหน้าฝน ให้แห้งเร็ วทันใจ ไม่เห ม็นอั บ

ช่วงนี้ฝนตกหนักอย่ างต่อเนื่องทุกวัน เวล านั่งทำงานอยู่ก็เริ่มรู้สึกกังวลว่าผ้ าที่ซักต ากไว้ตั้งแต่ช่วงเช้าคงเปียกฝน

หรือโดนฝนส าดหมดแล้ว ว่าแต่มีวิธีไหนบ้างที่จะช่วยให้ผ้ าแห้งเร็ วแบบไม่กังวลเมื่อฝนตก

1. ปั่นแห้งด้วยเบอร์สูงสุด

ซื้อเครื่องซักผ้ าม าแล้วควรใช้ให้คุ้ม ถ้าเป็นช่วงนี้ที่ฝนตกหนักต่อเนื่ องกันควรหาตัวช่วยนั่นคือการปั่นผ้ าให้แห้ง

ม ากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพร าะการเอาน้ำออกจากผ้ าให้ได้ม ากที่สุดจะทำให้ผ้ าแห้งเร็ วยิ่ งขึ้น แม้จะมีผลกระทบ

ที่ต ามม าคือผ้ ายับแต่ก็ยังดีกว่าผ้ าชื้น เหม็นอั บ หรือขึ้นร า

2. บิดผ้ าให้แห้งที่สุดเท่าที่จะทำได้

สำหรับใครที่ซักผ้ าด้วยมือไม่ใช้เครื่องซักผ้ า วิธีการที่จะช่วยให้ผ้ าแห้งเ ร็วยิ่ งขึ้นคือการบิดผ้ าให้แห้งได้ม ากที่สุด

เท่าที่จะทำได้ โดยอาจต้องบิด 2-3 ครั้งและสะบัดผ้ าให้เหลือความชื้นน้อยที่สุดก่อนต าก ก็จะช่วยให้ผ้ าแห้งเร็ วยิ่ งขึ้น

3. เลือกสถานที่ต ากให้เหม าะสม

โดยปกติถ้าเป็นฤดูกาลอื่น เร าก็จะแนะนำให้ต ากผ้ าในที่โล่งแจ้ง แต่สำหรับหน้าฝนแบบนี้การนำผ้ าไปต ากกล างแจ้ง

คงเสี่ ยงที่จะยิ่ งทำให้ผ้ าโดนฝน ถ้าเป็นไปได้ลองเลือกสถานที่ต ากผ้ าที่

อากาศถ่ายเทสะดวก มีลมพัดตลอดเวล า ไม่โดนฝนส าด

4. รีดผ้ าก่อนนำไปต าก

ปกติเร าจะต ากผ้ าจนผ้ าแห้งแล้วค่อยนำม ารีด แต่การรีดผ้ าช่วยไล่ความชื้นออกจากเนื้อผ้ า ถ้าฝนตกหนักและไม่มี

วี่แววว่าจะหยุด ซึ่งเป็นอุปสร รคทำให้ผ้ าเร าไม่แห้ง ลองใช้เต ารีดรีดผ้ าก่อนนำไปต ากในที่อากาศถ่ายเท

สำหรับการเลือกผ้ าที่นำม าต ากนั้น ควรเลือกผ้ าชื้น ไม่ใช่นำผ้ าเปียกม ารีดเพร าะอาจทำให้ผ้ าไหม้ได้

5. พัดลมตัวช่วยขาประจำ

สำหรับใครก็ต ามที่มีปัญหาเรื่องพื้นที่ต ากเสื้อผ้ า หรือพักอาศัยอยู่ในห้องที่มีพื้นที่จำกัด ไม่มีระเบียงจาก

ผ้ า การต ากผ้ าไว้ในห้องคือสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นวิธีที่จะช่วยให้ผ้ าแห้งได้คือ

การเปิดพัดลมเป่าผ้ าที่ต าก แล้วก็ทิ้งไว้จนกว่าผ้ าจะแห้ง

6. ไดร์เป่าผม

อาจจะต้องใช้เวล าม ากหน่อยสำหรับการทำให้ผ้ าแห้งด้วยวิธีนี้

แต่ก็เป็นวิธีการแก้ไขปัญ หาขั้นเบสิคที่ช่วยได้ในย ามคับขัน

ขอบคุณข้อมูล thaihometown