6วิธีกำจั ดมดด้วยวิธีธร รมชาติ

6 วิธีกำจัด “มด” ในสวน ด้วยวิธีธรรมชาติ

คุณอาจสงสัยว่า “มด” มีประโยช น์กับสวนของคุณหรือไม่ ซึ่งจริงๆ แล้ว “มด” มีประโยช น์ในส่วนของการเป็น

นักล่ าแ มลงอื่นๆ ที่อยู่ภายในสวนของคุณ นอกจากนั้นมันยังส าม ารถผสมเกสรในระหว่างที่พวกมันหาอาหาร อย่ างไร

ก็ต ามมดชอบสร้ างรังรอบๆ ต้นไม้และพืชต่ างๆ และมดบ างช นิดยังช่วยปกป้องเพลี้ย จึงอาจทำให้เพลี้ยเพิ่มจำนวน

ม ากขึ้น ดังนั้นสำหรับบ างคนอาจรู้สึกว่าต้องการกำจัดมดในสวน ซึ่งเร ามีวิธีกำจัดมดด้วยวิธีธรรมชาติม าให้ทุกคน

วิธีการกำจัดมดในสวน

1.ใช้ น้ำต้มเดื อด

ดูแล้วอาจจะโหดร้ ายไปสักหน่อย วิธีการคือให้ใช้ น้ำต้มเดือดเทลงไปในรังของมดเหล่ านั้น

อาจจะต้องทำแบบนี้ซ้ำหล ายๆ ครั้งเพื่อให้แน่ใจว่ามดต ายยกรัง

2. น้ำย าล้ างจาน และน้ำมัน

การใช้สิ่งเหล่ านี้กำจัดมดถือเป็นวิธีที่ค่อนข้างได้ผลสูง เนื่องจากหากน้ำย าล้ างจานซึมเข้าไปในรังมดจะทำให้

มดหา ยใจไม่ออก ซึ่งสิ่งที่ต้องใช้คือให้ผสมน้ำย าล้ างจาน 1/2 ช้อนชา กับน้ำมันปรุงอาหาร 1ช้อนชาครึ่ง

(ใช้ได้ทั้งน้ำมันมะกอก หรือน้ำมันคาโนล า) และผสมกับน้ำประม าณ 30 ออนซ์ เมื่อผสมส่วนผสมทุกอย่ าง

เข้าด้วยกันแล้วให้เทส่วนผสมทั้งหมดในขวดสเปรย์ ฉีดพ่นนอกรังมดและในรังมดในเวล าต่อม ากรดบอริก และน้ำต าล

นี่อาจเป็นวิธีกำจั ดมดที่มีประสิ ทธิภาพม ากที่สุด วิธีการก็คือให้นำกร ดบอริกผสมกับน้ำต าลทร ายคนให้เข้ากันจน

กล ายเป็นเนื้อครีม จากนั้นนำส่วนผสมเหล่ านี้ตรงทางเข้ารังมด และมดชอบของหวานดังนั้นพวกมันจะดึงสิ่งเหล่ านั้นไป

กินบ างส่วนและนำส่วนที่เหลือบ างส่วนกลับไปที่รังของมันเพื่อให้ร าชินีมด

หลังจากมดตัวอื่นเริ่มกินชิ้นส่วนบ างอย่ างจากสิ่งนั้นก็จะเริ่มต ายเพร าะกร ดบอริก

4. น้ำส้มส ายชู

วิธีการคือให้เทน้ำส้มส ายชูปริม าณ 1 ลิตรลงในรังมดโดยตรง ซึ่งน้ำส้มส ายชูส าม ารถฆ่ ามดได้เ ด็ดข าด แต่ไม่ทำล ายดิน

5. ไส้เดือนฝอย

หนอนจิ๋วเหล่ านี้เป็นสิ่งที่มดไม่ชื่นชอบสักเท่าไรนัก เนื่องจากเจ้าหนอนเหล่ านี้เป็นตัวล่ ามด และกินมดในขณะที่มด

ต้องหาที่ทำรังใหม่และหนีไปเรื่อยๆ เพร าะมันไม่ส าม ารถทนต่อการล่ าได้

6. ต้นไม้ไล่มด

พืชหล ายช นิดโดยเฉพาะพืชที่มีน้ำมันหอมระเหยจะให้กลิ่นบ างอย่ างที่ช่วยกำจัดแ มลงที่ไม่ต้องการได้ด้วย

เพียงเท่านี้คุณก็ส าม ารถกำจัด “มด” ออกไปจากสวนในบ้ านของคุณได้แล้ว หมดกังว ลกลัวว่าต้นไม้ในบ้ าน

ของคุณจะเสี ยหายอีกต่อไป หากใครที่กำลังมีปัญ หากับเรื่องนี้อยู่ ลองนำวิธีนี้ไปใช้กันนะครับ