ฝนต กหนักต่อเนื่ อง

วันที่ 28 ส.ค. 2564 กรมอุตุนิยมวิทย าพย ากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ระบุว่า

ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องกับมีฝนตกหนักหล ายพื้นที่

และมีฝนตกหนักม ากบ างแห่งบริเว ณภาคกล างและภาคตะวันออก

เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่ านภาคเหนือตอนล่ าง ภาคกล าง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ าง

เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเว ณทะเลจีนใต้ตอนล่ าง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน

ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกำลังปานกล าง ขอให้ประชาช นที่

อาศัยในพื้นที่เสี่ ยงภั ยบริเว ณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคกล าง ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก ระวังอันตร ายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม

ซึ่งอาจทำให้เกิ ดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหล ากในระยะนี้ไว้ด้วย

สำหรับบริเว ณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบน

ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงม ากกว่า 2 เมตร

ขอให้ชาวเรือบริเว ณดังกล่ าวเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือบริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย

ขณะที่ในช่วงของฤดูฝนการสะสมของฝุ่นละออง/หมอกควันมีน้อย

พย ากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวล า 06:00 น.วันนี้ ถึง 06:00 น.วันพรุ่งนี้

ภาคเหนือ มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบ างแห่ง บริเว ณจังหวัดแ ม่ฮ่องสอน เชียงให ม่

ลำพูน ลำปาง ต าก สุโขทัย พิษณุโลก กำแพงเพชร พิจิตร

และเพชรบูรณ์ อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 ของพื้นที่

กับมีฝนตกหนักบ างแห่ง บริเว ณจังหวัดเลย หนองบัวลำภู

อุดรธานี หนองค าย บึงกาฬ ชัยภูมิ ขอนแก่น นครร าชสีม า บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลร าชธานี

อุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียส

ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคกล าง มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 80 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักถึงหนักม ากบ างแห่ง บริเว ณจังหวัดนครสวรรค์

อุทัยธานี ชัยนาท ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธย า สุพรรณบุรี กาญจนบุรี นครปฐม ร าชบุรี

สมุทรสงคร าม และสมุทรสาคร อุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.

ภาคตะวันออก มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 80 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักถึงหนักม ากบ างแห่ง บริเ วณจังหวัดนครนา ยก

ปร าจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทร า ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตร าด อุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 26-30 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร

บริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงม ากกว่า 2 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 ของพื้นที่ ส่วนม ากบริเว ณจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร

สุร าษฎร์ธานี ปัตต านี ยะล า และนร าธิวาส อุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียส

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประม าณ 1 เมตร

บริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประม าณ 2 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบ างแห่ง บริเว ณจังหวัดระนอง และพังงา

อุณหภูมิต่ำสุด 19-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียส

ตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นม า : ลมตะวันตกเฉียงใต้

ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร

บริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงม ากกว่า 2 เมตร ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไป :

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประม าณ 1 เมตร

บริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 80 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบ างแห่ง

อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-31 องศาเซลเซียส

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.

ขอบคุณข้อมูลthairath.