หมอธีระ ย้ำคล ายล็อ ก 1กันย ายน

“หมอธีระ” ย้ำหนัก คล ายล็อ ก 1 ก.ย. เสี่ ยงCV แพ ร่ ร ะ บ าดหนักระลอ กให ม่

“หมอธีระ” โพสต์เฟสบุ๊คส่วนตัว ย้ำหนักต่อเนื่อง การเปิ ดคล ายล็อ กร้ านอาหาร และอื่นๆ เสี่ ยง

การแพ ร่ร ะบ าดหนักระลอ กให ม่ เผยตัวเลขผู้ติดเชื้ อภูเก็ต ปล ายเดือนสิงหาค ม เพิ่ม 207 คน

และกำลังไต่ระดั บสูงขึ้นอีก ขณะที่อเมริกา เ ปิดให้นั่งกินในร้ าน พบผู้ติดเชื้ อเพิ่มอย่ างรวดเร็ว

นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทย าลัย โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว @Thira Woratanarat(ป๊ามี้คีน)

ย้ำเตือนต่อเนื่อง และขอยังไม่ให้เปิ ดคล ายล็อ ก 1 ก.ย. 2564 ด้วยเกรงCV แพ ร่ร ะบ าดหนักขึ้น

โดยล่ าสุดวันนี้ (28 สิงหาค ม 2564) ได้โพสต์ถึงสถ านการณ์CV ที่กำลังแพ ร่ร ะบ าดอย่ างหนัก

ตัวเลขทะลุ 216 ล้ านไปแล้ว ขณะที่ประเทศไทย จำนวนผู้ติดเชื้ อร ายให ม่ วันที่ 27 สิงหาค ม 2564

ตัวเลขที่ร ายงานของทางการ 18,702 คน สูงเป็นอันดั บ 10 ของโลก

แต่หาก รวมจำนวนที่ตรวจด้วย ATK อีก 5,066 คน จะสูงเป็นอันดั บ 7 ของโลก


ขณะที่ ภูเก็ต ซึ่งมีการเ ปิด ภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์ ตั้งแต่ปล ายเดือนสิงหาค ม พบผู้ติดเชื้ อเพิ่มอีก 207 คน

และกำลังไต่ระดั บขึ้นสูงอย่ างรวดเร็ว โดย นพ.ธีระ ย้ำว่า ต้องไม่ลืมว่านี่คือผลลัพธ์ที่เ กิดขึ้นทั้งๆ

ที่หล ายฝ่ายพย าย ามวางระบบลดความเสี่ ยงไว้ล่วงหน้าแล้ว

นพ.ธีระ ได้โพสต์ถึงเรื่อง “กล่องทร าย” หรือ กล่องทร ายเทเลทับบี้ส์ ที่เคยบอกไว้แล้วว่า จะเริ่มสังเกตเห็นผล

ของกล่องทร ายชัดเจนตั้งแต่ปล ายเดือนสิงหาค ม ล่ าสุด ภูเก็ตติดเพิ่มอีก 207 คน และกำลังไต่ระดั บขึ้นสูง

อย่ างรวดเร็ว ตรงนี้คือ หลักฐานตอกย้ำถึงสัจธรรมว่า ตร าบใดที่มีการระบ าดภายในประเทศยังรุนแร ง

การเ ปิดให้ มีกิจกร รม กิจการ ค้ าขาย ท่องเที่ยว ย่อมทำให้เ กิดการระบ าดม ากขึ้นแน่นอน และหากคุมไม่อยู่

จะเปลี่ยนภูมิทัศน์การระบ าดของพื้นที่นั้นไปอย่ างถาวร ดังที่เห็นในพื้นที่โรงงานที่เคยมีการระบ าดหนักม าก่อน

แต่ไม่ตั ด วงจรการระบ าดในขณะนั้น จนทำให้เห็นผลลัพธ์การระบ าดหนักและต่อเนื่อง

สำหรับ “ม าตรการปลดล็อคตั้งแต่ 1 กันย ายน 2564” นพ.ธีระ กล่ าวเตือนไว้ล่วงหน้าว่า

ยังไม่เห็นที่ใดที่มีการระบ าดรุนแร ง เป็นหมื่นๆ ต่อวัน กระจายไปทั่ว โดยยังคุมหรือตั ด วงจรการระบ าดไม่ได้

แล้วมีการปลดล็อค ม าตรการควบคุม โดยเมื่อพิจารณาต ามหลักวิชาการแพทย์

จะมีโอกาสเกิ ดการระบ าดหนักหน่วงต ามม า จะช้าจะเร็วก็รอดูกัน

อเมริกา ประกาศให้นั่งกินในร้ าน จากนั้นมีจำนวนติดเ ชื้อพุ่งสูงขึ้นใน 41-100 วัน และจำนวนต ายสูงขึ้นใน 61-100 วัน

แต่ของไทยเร า ปลดล็อ คหล ายเรื่องพร้อมกัน ทั้งร้ านอาหาร สถ านศึกษา ร้ านนวด ห้าง สวนส าธารณะ ฯลฯ

ย่อมมีโอกาสเกิ ดเร็วขึ้นกว่่าเค้ าได้ ดังนั้นจึงต้องช่วยกันระมัดระวัง ป้องกันตัวให้ดี

“หลักในการป้องกันตัวของประชาช น และเจ้าของกิจการ”

พิจารณาให้ดีว่ากิจการ กิจกร รมที่เร ากำลังทำอยู่นั้น มีลักษณะต่อไปนี้หรือไม่ หากมี

ก็จงตระหนักว่าเสี่ ยงต่อการติดเชื้ อและแ พร่เชื้ อได้

“อยู่ใกล้กัน (Closeness)”

“สัมผัสกับผู้อื่น (Contact)”

“พบปะพูดคุย ติดต่อกับคนหล ายคนหรือหล ายครั้งในแต่ละวัน (Frequency)”

“อยู่กับผู้อื่นในระยะเวล าย าวนานกว่า 15 นาที (Duration)”

“มีข่วงที่ไม่ได้ใส่หน้ากากขณะอยู่ในสถ านที่ที่มีผู้คนอยู่ (Masking)”

“อยู่ในสถ านที่ส าธารณะที่เป็นระบบปิด หรือระบ ายอากาศไม่ดี (Ventilation)”

หากจะลดความเสี่ ยงติดเ ชื้อแพ ร่เ ชื้อให้แก่กัน ก็คงต้องหาวิธีปรับให้ปลอดภั ยที่สุดเท่าที่ตัวท่านเองจะทำได้

และหากรู้ตัวว่าเสี่ ยง ไม่ว่าจะในฐานะผู้ให้บริการ หรือผู้รับบริการ ก็ควรทำการตรวจคัดกรองโร คเป็นระยะ

เพื่อตรวจพบได้เร็วและไปรับการดูแลรักษาได้ทัน ไม่แพ ร่เชื้ อต่อไปวงกว้าง

CV…ติ ดไม่ใช่แค่คุณ ติ ดง่าย ป่ วยได้ ต า ยได้

ฉีดวั คซี นแล้วก็ยังติดได้ และเป็นคนแพ ร่เชื้ อไปยังคนใกล้ชิดในบ้ านหรือ

คนอื่นในสังค มได้ แต่โอกาสป่ว ยและต า ย จะลดลง

ขอบคุณข้อมูล thansettakij