เผ ยทบทวนสิ ทธิ์

www.sso.go.th ประกันสังค ม ม าตร า 40 สำนักงานประกันสังค ม ไฟเขียวให้ผู้ประกันตนยื่นทบทวนสิท ธิ์

รับเงิ นเยี ยว ย า 5,000 บ าท เช็ คที่นี่

จากกรณีที่ สำนักงานประกันสังค ม ได้โอนเงิ นเยี ยว ย าจำนวน 5,000 บ าท ให้ผู้ประกันตนม าตร า 40

โดยโอนเ งินเยี ยว ย าระหว่างวันที่ 24-26 ส.ค. ในพื้นที่สีแด งเข้ม 29 จังหวัด ดังนี้

กรุงเทพมหานคร

นครปฐม

นนทบุรี

ปทุมธานี

สมุทรส าคร

สมุทรปร าการ

ยะล า

ปัตต านี

นร าธิวาส

สงขล า

ฉะเชิงเทร า

ชลบุรี

พระนครศรีอยุธย า

สำหรับ 13 จังหวัดแรกได้รับเงิ นเยี ยว ย าจำนวน 5,000 บ าท ที่จ่ายเ งินสมทบถึงวันที่ 10 ส.ค.

16 จังหวัด

กาญจนบุรี

ต าก

นครนา ยก

นครร าชสีม า

ประจวบคีรีขันธ์

ปร าจีนบุรี

เพชรบุรี

เพชรบูรณ์

ระยอง ร าชบุรี

ลพบุรี

สมุทรสงคร าม

สระบุรี

สิงห์บุรี

สุพรรณบุรี

อ่างทอง

หม ายเห ตุ: สมัครและชำระเงินภายในวันที่ 3 ส.ค.

ขอบคุณข้อมูล thansettakij