สรุปร าค าน้ำมันวันนี้

ร าค าน้ำมันวันนี้ (28 ส.ค.) ต ามข้อมูลจาก บมจ.บ างจาก

แก๊สโซลฮอล์ 95 จำหน่ายที่ร าค าลิตรละ 29.25 บ าท

แก๊สโซลฮอล์ 91 จำหน่ายที่ร าค าลิตรละ 28.98 บ าท

ขณะที่ร าค าดีเซลวันนี้ ดีเซลพื้นฐาน B10 มีร าค า ณ จุดจำหน่ายที่ 25.79 บ าท

ดีเซล B7 ร าคา 28.79 บ าท และดีเซลพรีเมียม (Hi Premium Diesel S B7) อยู่ที่ 33.56 บ าท

ส่วนร าคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ ยังไม่มีประกาศเปลี่ยนแป ลง ตามข้อมูลล่ าสุดเมื่อเวล า 8:32 น. ที่ผ่ านม า

สรุปร าคาน้ำมันวันนี้

เบนซิน-แก๊สโซฮอล์

• แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 29.25 บ าท

• แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 28.98 บ าท

• แก๊สโซฮอล์ E20 ลิตรละ 27.74 บ าท

• แก๊สโซฮอล์ E85 ลิตรละ 22.44 บ าท

ดีเซล

• ดีเซล B7 ลิตรละ 28.79 บ าท

• ดีเซล B10 ลิตรละ 25.79 บ าท

• ดีเซล B20 ลิตรละ 25.54 บ าท

• ดีเซลพรีเมี่ยม ลิตรละ 33.56 บ าท

หม ายเห ตุ : ร าค าอ้างอิงจาก บมจ.บ างจาก ควรตรวจสอบร าค า ณ สถ านีเติมน้ำมันอีกครั้ง

ร าค าข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ กทม. ร าค าพรุ่งนี้จะมีผลตั้งแต่เวล า 05.00 น.

ขอบคุณข้อมูล prachachat