ร าค าทองพุ่ง

ร าค าทองวันนี้ สม าค มค้ าทองคำ ประกาศร าค าขายประจำวันที่ 28 สิงหาค ม 2564 (ครั้งที่ 1)

เมื่อเวล า 09.14 น. เพิ่มขึ้น 150 บ าท

ทองคำแท่ง

รับซื้อบ าทละ 27,850.00 บ าท

ขายออกบ าทละ 27,950.00 บ าท

ทองคำรูปพรรณ

รับซื้อบ าทละ 27,348.64 บ าท

ขายออกบ าทละ 28,450.00 บ าท

ร าค าทอง ประจำวันที่ 27 สิงหาค ม 2564 สม าค มค้ าทองคำ ประกาศร าค าขาย 2 ครั้ง เพิ่มขึ้น 100 บ าท

ทองคำแท่งรับซื้อบ าทละ 27,700.00 บ าท ขายออกบ าทละ 27,800.00 บ าท

ทองคำรูปพรรณรับซื้อบ าทละ 27,197.04 บ าท ขายออกบ าทละ 28,300.00 บ าท

สัญญาทองคำตล าดนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นเมื่อคืนนี้ (27 ส.ค.) โดยได้แร งหนุนจากสกุลเงิ นดอลล าร์ที่อ่อนค่ าลง

และจากการที่นา ยเจอโรม พาวเวล ประธานธนาค ารกล างสหรั ฐ (เฟด) ส่งสัญญาณว่า

เฟดจะไม่รีบปรับขึ้นอัตร าดอกเบี้ย แม้จะมีการปรับลดวงเงิ นในโครงการซื้อพันธบัตร

ต ามม าตรการผ่อนคล ายเชิงปริม าณ (QE) ก่อนสิ้นปีนี้ก็ต าม

ขอบคุณข้อมูล thansettakij