เท คนิคทำให้บ้ านเย็นไม่ร้อน

ปัจจุบันสภาพ อากาศบ้ านเร าร้อนขึ้นม าก ทำให้ตัวบ้ านที่เร าอยู่อาศัยร้อนขึ้นต ามไปด้วย

เมื่อบ้ านร้อนทำให้มีการใช้พลังงาน เครื่องปรับอากาศ เครื่องทำความเย็นเพิ่มขึ้น และทำให้เสี ยค่ าใช้จ่าย

เพิ่มม ากขึ้นอีกด้วย ดังนั้นการปรับบ้ านให้เย็น จัดบ้ านใด้น่าอยู่ จะช่วยให้ผู้ที่อยู่อาศัยมีความสุข

สุขภาพจิตดี และสุขภาพกายก็จะดีต ามม าอีกด้วยดังนั้นเร าม าทำบ้ านให้เย็น และน่าอยู่กันเถอะค่ะ

1.ไม่ควรล าดพื้นคอนกรีตบริเว ณรับแดด เพร าะพื้นคอนกรีตจะสะสมความร้อนไว้ในเวล ากล างวันม าก

และจะคล ายความร้อนออกม าในเวล ากล างคืน จะทำให้สภาพแวดล้อมรอบๆบ้ าน

และตัวบ้ านมีอุณหภูมิที่สูงตลอดเวล า

2.รั้วรอบบ้ านจะต้องโล่ง ไม่ทึบ และไม่ขวางทิศการเคลื่อนที่ของลม

3.การปลู กต้นไม้ในบริเว ณบ้ าน สร้ างความร่มรื่น ความสดชื่น ให้ร่มเงา หาต้นไม้กระถางพุ่มเล็กๆ

จัดวางไว้ต ามทางเดินหรือริมหน้าต่ าง ทำระแนงไม้เพื่อปลู กไม้เลื้อย หรือไม้แขวนเล็กๆ

เพื่อให้ความร่มรื่น จัดดอกไม้ใส่แจกัน วางไว้ ต ามห้องต่ างๆภายในบ้ าน

4.ก่อนสร้ างบ้ าน ควรปูพื้นชั้นล่ างด้วยแผ่นพล าสติก เพื่อป้องกันความชื้นที่ส าม ารถระเหยขึ้นม าจากผิวดิน

เป็นผลให้มีการสะสมความชื้นทำให้เครื่องปรับอากาศทำงานหนักขึ้น

5.ควรหันบ้ านให้รับลม ไม่ให้ถูกแสงแดดม าก ถ้าจำเป็นต้องหันไปทิศรับแดดควร

ติ ดตั้งกันส าดหรือปลู กต้นไม้บังแดด

6.การเลือกวัสดุสร้ างบ้ านหลังค าบ้ านและฝ้า กระเบื้องมุงหลังค าควรมีค่ าการสะท้อนสูงๆ ติ ดตั้งแผ่นสะท้อน

ความร้อน, ติ ดตั้งฉนวนกันความร้อน, เลือกใช้ฝ้าที่มีช่องระบ ายอากาศ และใช้กระจกตั ดแสง

7.เลือกสีหลังค าควรเป็นสีอ่อน เพร าะจะช่วยสะท้อนความร้อนได้ม ากกว่าสีเข้มหรือเคลือบหลังค า

ด้วยสีซีร ามิกจะช่วยสะท้อนความร้อน

8.บล็อกปูพื้นทางเดินรอบบ้ าน เพิ่มความเย็น เพร าะส าม ารถกักเก็บน้ำไว้ในตัว

และจะคล ายไอน้ำออกม าในอากาศเมื่อถูกแสงอาทิตย์ ทำให้บ้ านของเร าเย็นลง

9. ติ ดตั้งระบบพ่นฝอยละอองน้ำหลัง า เพื่อลดอุณหภูมิหลังค า ทำให้บ้ านเย็น

10.ควรติ ดตั้งผ้ าม่ านมูลี่หน้าต่าง ที่อยู่ทางทิศตะวันตก ตะวันออก ควรติ ดตั้งมู่ลี่ปรับแสง และสะท้อนความร้อนออก

11.ทำพื้นดินให้เย็น การปลู กหญ้าหรือพืชคลุมดินรอบบ้ าน เพร าะพืชคลุมดินจะดูดซับน้ำใต้ดิน

ขึ้นม าแล้วระเหยออกม าทางใบ ทำให้อุณหภู มิที่ผิวดินเย็น

12 แหล่งน้ำรอบบ้ าน มีบ่อน้ำ สระน้ำ ส าม ารถช่วยสร้ างความเย็นได้เพร าะลมพัดผ่ านน้ำ

ทำให้เกิดความเย็นตามธรรมชาติ

13.ติ ดกันส าดให้บ้ าน ไม่ให้ความร้อนสะสมในบ้ าน

14.นำน้ำตก น้ำพุ หรือแขวนม าวางโมบ าย ช่วยสร้ างบรรยากาศ เสี ยงน้ำไหลจะช่วยให้คุณรู้สึกเย็นสบ ายและสดชื่น

15.หากระจกบ านใหญ่ม าติ ดจะช่วยให้ห้อง ดูโปร่งโล่ง สบ าย และกว้างขวางม ากยิ่ งขึ้น

16.เลือกเฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ ทำให้คุณใกล้ชิดธรรมชาติได้อีกรูปแบบหนึ่ง

17.ใช้สีโทนเย็น เช่น สีฟ้า สีเขียว ทาผนังห้อง ทำให้ห้องดูกว้างขึ้น และยังเพิ่มความรู้สึกเย็นสบ ายให้อีกด้วย

18.วางเฟอร์นิเจอร์ให้เหม าะสม ไม่บังลม เพื่อให้ลมผ่ านเข้าในบ้ านได้อย่างสะดวก

19.ตกแต่งบ้ านด้วยภาพวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม หรือภาพที่มีความหม ายต่อครอบครัว

นำม าติ ดไว้ตามผนังห้องและในมุมพักผ่อน ช่วยให้คุณรู้สึกสงบ สบ ายตาและสบ ายใจ

ขอบคุณข้อมูล thaihometown