8วิธีช่ วยล ดกลิ่นอับห้องน้ำ

8 วิธีนี้ช่วยแก้ปัญ หาห้องน้ำเหม็นอับ ใครๆก็ทำได้

ห้องน้ำส่วนใหญ่มักจะเป็นห้องที่ไม่ค่อยหน้าต่ าง ส่วนบ างบ้ านก็อาจจะเป็นช่องแสงที่ติ ดบล็ อกแก้วไว้ให้พ อ

มีความสว่างบ้ างเท่านั้น หรืออย่ างม ากก็เป็นพัดลมระบ ายอากาศ เมื่อใช้ไปจนความชื้นที่สะสมม าก

ก็ทำให้เ กิดกลิ่นอับต ามม า ไปห้องน้ำแต่ละทีก็อย ากจะรีบเข้ารีบออก เพร าะหายใจไม่สะดวก

ไหนจะมีกลิ่นเหม็นจากท่อน้ำอีก วันนี้เลยนำวิธีระบ ายอากาศในห้องน้ำและ

ของช่วยดูดกลิ่นสำหรับห้องน้ำที่ไม่ค่อยมีช่องระบ ายอากาศม าฝากกัน

1. ขัดห้องน้ำเป็นประจำ

ในแต่ละสัปดาห์ควรทำความสะอาดห้องน้ำอย่ างน้อย 1 ครั้ง ไม่ว่าจะเป็นชักโค รก พื้น หรือผนังห้องน้ำ

ด้วยน้ำย าล้ างห้องน้ำที่เหม าะกับวัสุดตกแต่ง ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะกำจั ดได้ครอบคุลมทุกคร าบอยู่แล้ว

เช่ น เ ชื้ อร า เชื้ อโร ค และสิ่งสกปร กต่ าง ๆ แต่ถ้าหากอย ากจะลองผสมเอง ก็ทำได้โดยนำเบกกิ้งโซดา

น้ำมะนาว และน้ำส้มส ายชูม าผสมกัน เทลงไปตรงบริเว ณที่จะทำความสะอาด ก่อนจะใช้แปรงขัดแล้วร าดน้ำต าม

2. ทำความสะอาดท่อระบ ายน้ำ

อีกหนึ่งจุดที่ทำให้เ กิดกลิ่นอับในห้องน้ำบ่อย ๆ เมื่อสังเกตว่าน้ำระบ ายออกได้ช้ากว่าปกติ ก็แสดงว่าถึงเวล า

ทำความท่อแล้ว โดยนำขยะและเส้นผมออกจากตะแกรงปิดฝาท่อ จากนั้นถอดตะแกรงออกแล้วใช้ไม้แขวนเสื้อดัด

ปล ายเป็นตะขอควานลงไปในท่อ เกี่ยวขยะที่ค้ างอยู่ขึ้นม า แล้วเทน้ำส้มส ายชูผสมน้ำในอัตร า 1:1

ส่วนลงไป ทิ้งไว้สักครู่ ก่อนจะเทน้ำร้อนต าม สำหรับครั้งต่อ ๆ ไปใช้ น้ำส้มส ายชู 1/2 ถ้วยตวง

ผสมเบกกิ้งโซดา 1/2 ถ้วยตวง เทลงไปในท่อเดือนละครั้ง ก็จะช่วยป้องกันไม่ให้ท่ออุดตันและเกิ ดกลิ่นเห ม็นได้

3. ปลู กต้นไม้

ต้นไม้ปลู กในห้องน้ำมีหล ายช นิด แต่ถ้าอย ากเน้นเรื่องช่วยดูดกลิ่นอับเป็นพิเศษละก็ ต้นลิลลี่นี่แหละ

ช่วยแก้ปัญ หาได้ ซึ่งนอกจากจะทำให้กลิ่นเหม็นหายไปแล้ว ยังทำให้ห้องน้ำมีกลิ่นหอมสดชื่นด้วย

นอกจากนี้ยังเป็นต้นไม้ที่องค์การนาซ่า ยืนยันว่าส าม ารถดูดซับส ารเคมีอันตร าย

อย่ าง ส ารเบนซีน,ไตรคลอโรเอทิลีน และฟอร์มัลดีไฮด์ได้ด้วย

4.หมั่นนำขยะไปทิ้ง

สำหรับบ้ านที่วางถังขยะในห้องน้ำ ควรหมั่นนำขยะไปเททิ้งทุกวันหรือสัปดาห์ละครั้ง

ก่อนที่ขยะเหล่ านั้นจะสะสมจนเกิ ดกลิ่นเหม็น

5. ส ารดูดความชื้น

ความชื้นถือเป็นส าเห ตุสำคัญที่ทำให้เกิ ดกลิ่นอับในห้องน้ำเลย ม ากำจัดต้นตอของปัญ หากัน

โดยการใช้ส ารดูดความชื้อ อย่ างเช่ น ซิลิกา เจล แบ่งใส่เอาไว้ในถุงต าข่ายหรือ

ขวดพล าสติกที่มีรูบนฝา แล้ววางไว้ต ามจุดต่ าง ๆ เช่ น อ่างล้ างหน้า โถส้วม ฯลฯ

6. ใบเตยกับเปลือกมะกรูด

สำหรับคนที่ชอบกลิ่นหอมของธรรมชาติ ขอแนะนำ 2 อย่ างนี้เลย โดยตัดใบเตยแก่ม าประม าณ 1 กำมือ

แล้วขยี้ให้พ อมีกลิ่น พร้อมกับฝานเปลือกมะกรูดออกม าประม าณ 3 ลู ก แล้วนำใบเตยกับเปลือก

มะกรูดใส่ในถ้วยสวย ๆ ไปวางเอาไว้ในห้องน้ำ ก็จะกลบกลิ่นเหม็นอับและคืนอากาศสดชื่นให้กับห้องน้ำได้

7. มะนาว ตะไคร้ การบูร

สมุ นไพ รใกล้ตัวที่ใช้ดั บกลิ่นในห้องน้ำได้ดีไม่แพ้กัน โดยหั่นโคนตะไคร้และฝานผิวมะนาวไปต ากแดดให้แห้ง

จากนั้นนำม าคลุกกับการบูร ก่อนจะตักใส่ถุงหรือกระดาษบ าง ๆ อย่ างเช่ น กระดาษส า

พร้อมกับปิดปากให้สนิทหรือนำริบบิ้นม าผูกเพื่อความสวยงาม ก่อนนำไปใช้

8. ถ่าน

ถ่านสีดำ ๆ ที่ใช้กับเต าถ่านนี่แหละ ตัวช่วยดั บกลิ่นชั้นเยี่ ยมแถมไม่แพงอีกต่ างหาก

เพร าะเมื่อนำไปวางในห้องน้ำเหล่ ากลิ่นเหม็นที่มีส ารประกอบของไฮโดรค าร์บอน จะถูกดูดเข้าไปเก็บ

ไว้ในรูพรุนเล็ก ๆ ของถ่าน ซึ่งถ้าหากอย ากให้ได้ผลดีก็อย่ าลืมเปลี่ยนถ่านทุก ๆ เดือนด้วย

ขอบคุณข้อมูล thaihometown