ฝากไว้เตื อนสติ

แ ม่คนนี้เอาแต่ขอเงิ น เขียนไว้เตือนสติลู กๆ ได้ดีม ากเบื่อม าก ทำไมแ ม่ขอแต่เงิ น เขียนไว้ดีม ากๆ

ขอให้ลู กได้อ่านเตือนสตินะวันนี้เร ามีบทความดีดี ที่คนเป็นลู กควรได้อ่าน

เป็นบทความที่เตือนสติให้เร าคำนึงถึงหน้าที่หนึ่งที่นอกจากจะเป็นคนดีของสังคมแล้วก็คือ

การทำหน้าที่ลู กที่ดี ดังเรื่องที่จะกล่ าวดังต่อไปนี้“เบื่อม าก มีแ ม่ที่ขอแต่เงิ น”

มีชายหนุ่มคนหนึ่งเพิ่งเป็นเศ รษฐีด้วยลำแข้งตัวเองเมื่อไม่กี่ปีก่อน ม ารดาของเขาสิ้ นบุญ

ที่บ้ านนอก เขาไปร่วมงานศ พทั้งๆ เขาไม่ชอบคุณแ ม่เลยเพร าะคุณแ ม่ของเขาเอาแต่ขอเงิ น

จากเขา เดือนไหนที่เขาไม่ได้ส่งเงิ นกลับบ้ านแ ม่ของเขาจะโทรม า เปิ ดปากก็ด่าขโม งโฉงเฉง

เป็นแ ม่ประเภทที่เอาแต่เงิ นจริงๆ ยิ่ งรวยม ากขึ้นเท่าไร แ ม่ก็ยิ่ งขอเงิ นม ากขึ้นเท่านั้น

แต่เมื่อกลับถึงบ้ าน เขาก็ยังอดร้องไห้โฮไม่ได้เพร าะเขายังตะขิตตะข วงใจ ที่ต้องไปทำงานไกลๆ

ไม่ได้อยู่ดูแลคุณแ ม่ แ ม้จะเป็นแ ม่ที่ “เอาแต่เ งิน”เขาก็ยังอดรู้สึกติดค้ างคุณแ ม่ไม่ได้ หลังงานศ พ

ก่อนที่เขาจะกลับ พี่ใหญ่ของเขาได้ยื่นซองเล็กๆ ซองหนึ่งให้เขาบอกว่าคุณแ ม่

สั่ งนักสั่ งหนา ว่าต้องมอบให้เขา เขาเปิ ดซองออกอย่ างระมั ดระวัง ในนั้นมีสมุดเงิ นฝากธนาค ารเล่มหนึ่ง

และจดหม ายฉบับหนึ่ง สมุดเงิ นฝากเป็นชื่อของเขามีเงิ นฝากเป็นหล ายสิบล้ านบ าท

ในจดหม ายเขียนว่า….“ลู กชายในบรรดาลู กๆ ของแ ม่ คนที่ทำให้แ ม่กังวล

ม ากที่สุด คือ ลู ก ตั้งแต่เล็กลู กไม่ขยันเรียนหนังสือสุรุ่ยสุร่ าย แถมใจกว้างกับเพื่อนฝูง พ อลู กจะขอม าสู้

ในเมืองหลวง แ ม่ก็กังวลเพียงว่า…ลู กจะต กร ะกำเป็นไอ้จ รจัด ดังนั้น แ ม่จึงบังคั บให้ลู กส่งเงิ น

กลับม าให้แ ม่ทุกเดือน เพื่อจะได้กระตุ้นให้ลู กไปหาเงิ น ให้ม ากขึ้นในขณะเดียวกันก็เป็น

การช่วยลู ก เก็บเงิ นอีกทางหนึ่งเ งินที่ลู กให้แ ม่ แ ม่ไม่ได้ใช้แ ม้แต่แด งเดียวพี่ชายของลู ก

ดูแลแ ม่ดีอยู่แล้วตอนนี้ ลู กเอาไปใช้ให้คุ้มเถิด”

พ ออ่านจบเขาทรุดลงบนพื้นทรุดอยู่เช่ นนั้นเป็นนานๆถ้ายังมีพ่ อแ ม่อยู่ก็แค่ทำหน้าที่ลู กให้ดีที่สุด อย่ าทำ

อะไรที่จะรู้สึกเ สี ย ใจภายหลังก็พ อ….

ขอบคุณข้อมูล One-dd