ต้นไม้ที่ไม่ควรปลู กในบ้ าน

11 ต้นไม้ในสวนมีพิ ษ อันตร ายถึงชี วิตหากขึ้นอยู่บริเว ณบ้ าน !!

หากพูดถึง “ต้นไม้” สิ่งที่เร าจะนึกถึงนั่นก็คือ ความสวยงาม ความสดชื่น และข้อดีอื่น ๆ อีกม ากม าย

แต่ อย่ างว่าแหละค่ะขนาดเหรียญยังมี 2 ด้านแล้วนับประส าอะไรกับพืชพันธุ์นานาช นิดบนโลกใบนี้ล่ะ

ถ้ามีต้นไม้ที่มีประโยช น์ได้ แน่นอนว่าบนโลกนี้ก็ต้องมีต้นไม้มีพิ ษด้วยเหมือนกัน กระปุกดอทคอมเลยนรวบรวม

ช นิดของต้นไม้มีพิ ษม าให้ได้ชมและเช็กกันดูว่ามีต้นไม้เหล่ านี้ขึ้นอยู่บริเว ณบ้ านบ้ างหรือไม่

เพร าะมันจะก่อให้เกิ ดอันตร ายต่อคนในบ้ านได้ โดยเฉพาะเด็ กและสัตว์เลี้ยง

1. ส าวน้อยประแป้ง

แต่ที่ทำให้ตกใจนั่นก็คือทุกส่วนของต้นไม้ช นิดนี้มีส ารละล ายของส ารพิ ษที่เรียกว่า แคลเซียมออกซาเลท

ส ารโปรตีน และเอนไซม์บ างจำพวกที่ย่อยโปรตีนได้ หากผิวหนังไปสัมผัสโดนน้ำย างจะทำให้เกิ ดผื่นแดงและคัน

แต่ถ้าเผลอกินเข้าไปจะทำให้เกิ ดการระค ายเคืองทางเดินอาหาร ปวดแสบปวดร้อนในช่องปาก

ลำคอ ทางเดินอาหาร และทำให้ท้องบวม หรืออาจถึงขั้นเสี ยชี วิต

2. ลิลลี่

แ ม้จะเป็นดอกไม้ที่สวยงามขนาดไหน แต่เมล็ดและเหง้ากลับเต็มไปด้วยพิ ษร้ ายแ รง ไม่ว่าเร าหรือสัตว์เลี้ยง

ถ้าเผลอกินเข้าไปจะมีผลทำให้คลื่นไส้อาเจียน ท้องเสี ย ถ่ายออกม าแล้วเลื อดปน

ไตถูกทำล าย กล้ ามเนื้ออ่อนแ รงที่อาจนำไปสู่การเป็นอัมพ าต

3. ดอกดาร ารัตน์

อย่ าหลงเชื่ อในความสวยงามจนนำม าใช้อย่ างผิด ๆ เด็ดขาด เพร าะไม้ดอกช นิดนี้มีพิ ษร้ ายแ รง

หรือถ้าหากน้องหม าและน้องแ มวเผลอกินเข้าไป พิ ษจะทำให้เกิ ดอาเจียน ชักกระตุก และเกิ ดภาวะหัวใจหยุดเต้น

4. ไฮเดรนเยีย

ถึงรูปร่ างและสีสันของดอกไม้ช นิดนี้จะทำให้บ้ านของเร าสวยงามร าวกับวังในนิย าย

แต่ดันเป็นไม้ที่มีส ารพิ ษไซย าไนด์ซ่อนอยู่ หากเผลอกินเข้าไปจะทำให้มีอาการ หน้าซีด ตัวเหลือง

คลื่นไส้อานเจียน หรืออาจถึงขั้นทำให้เกิ ดการช็อ ก หมดสติ และหัวใจวาย

5. ยี่โถ

แ ม้นำมีการนำยี่โถม าทำประโยช น์ในการนำปลู กประดั บบ้ านหรือย้อมสีผ้ า แต่พิ ษที่อยู่ในน้ำย าง

นั้นมีพิ ษร้ ายแ รงส่งผลต่อการทำงานของระบบหัวใจและระบบประส าท หากเผลอกกินเข้าไปจะทำให้

เกิ ดอาการปวดหัว หัวใจเต้นช้า กล้ ามเนื้อหัวใจไม่ทำงานหรือหัวใจหยุดเต้น

6. กุหล าบพันปี

ส าม ารถปลู กประดั บบ้ านได้และส าม ารถดูดส ารพิ ษได้เพียงเล็กน้อย

แต่ในทางกลับกันดอกไม้ช นิดนี้ก็มีส ารพิ ษอยู่ไม่น้อย หากกินเข้าไปจะทำให้ริมฝีปากไหม้

คลื่นไส้ อาเจียน หัวใจเต้นเร็ว ปวดท้อง อัมพาต หมดสติหรือเสี ยชี วิตได้

7. ฟิโลเดนดรอน

แต่มีพิ ษที่ส าม ารถออกฤ ทธิ์ระค ายเคืองในปากและลำคอ หายใจผิ ดปกติ และปวดท้อง หากเผลอกินเข้าไป

8. ถุงมือจิ้งจอก

บ างช นิดก็มีพิ ษร้ ายแร งที่เป็นอันตร ายถึงชี วิต จนได้รับฉาย าว่าเป็น กระดิ่งคนต าย หรือ ถุงมือแ ม่มด

ส่วนช นิดที่ไม่มีพิ ษถูกนำม าสกัดใช้เป็นย ารักษาโร คหัวใจ

9. รูบ าร์บ

ถึงจะมีประโยช น์ม ากม ายขนาดไหน แต่เร าก็ควรระวังไว้ให้ดี ๆ เพร าะใบรูปบ าร์บนั้นมี

พิ ษร้ ายแร ง ทำล ายไตและอาจถึงขั้นเสี ยชีวิ ตได้หากนำม าปรุงผิ ดวิธี

10. วอร์เตอร์ เฮ็มล็อค

แต่ในน้ำย างมีกลิ่นคล้ ายฉี่หนูและมีส ารพิ ษอัลค าลอยด์ หากกินเข้าไปจะออก

ฤทธิ์ต่อระบบประส าทส่วนกล างและนำไปสู่ภาวะหั วใจล้มเห ลวได้

11. อิงลิช ยิว

ทุกส่วนของต้นไม้ช นิดมีพิ ษร้ ายแร ง หากกินเข้าไปจะทำให้หัวใจหยุดเต้นได้

ถ้าหากมีต้นไม้เหล่ านี้งอกขึ้นในบริเ วณบ้ านของคุณ ก็ควรป้องกันคนในบ้ านไม่ให้เข้ายุ่มย่ ามแถวนั้น

พร้อมทั้งหาทางกำจั ดโดยด่วน แต่ถ้าหากตั้งใจปลู กไว้เป็นไม้ประดั บ

ประจำบ้ านก็ต้องระวังเด็ กและสัตว์เลี้ยงให้ดี ๆ ด้วยนะคะ

ขอขอบคุณข้อมูล kapook