พร้ อมแล้วกับการเรี ยน

ผู้สื่อข่าวร ายงานว่า นา ยพลชัย ชุมปัญ ญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ

ได้มีหนังสือด่ว นที่สุด เกี่ยวกับการเปิ ดเทอม เรื่อง การปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนของสถ านศึกษา

ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา 2564 ถึงผู้อำนวยการโรงเรียนทุกแห่งในสังกัด ในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ มีเนื้อหาดังนี้

ที่ ศธ .๔๒๗๔๒ส๙๘

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ

๕๑๑ หมู่ที่ ๗ ถนนชาญสินธุ์ ตำบลวิศิษฐ์

อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ๓๘๐๐๐

๒๕ สิงหาค ม ๒๕๖๔

เรื่อง การปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนของสถ านศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกแห่ง ในสังกัด

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ด่วนที่สุด

ที่ ศ5 o๔๒๗๔/๒๔๑๒ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาค ม ๒๕๖๔

๒. หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ด่ วนที่สุด ที่ ศ5 -๔๒๗๔/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาค ม ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ ที่ ศธ ๑๒๑๒๕/ว ๙๔๐ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาค ม ๒๕๖๔

เนื่องด้วยสถ านการณ์ร ายให ม่ที่เพิ่มขึ้นอย่ างต่อเนื่องทั้งระดั บประเทศ

และระดั บจังหวัดบึงกาฬ อีกทั้งจังหวัดบึงกาฬได้กำหนดให้แต่ละ

อำเภอใช้สถ านที่เป็นโรงบ าลสนามต ามลำดั บ คือ (๑) โรงแรมหรือรีสอร์ท (๒) สถ านศึกษา

(๓) วัด โดยคณะกร รมการโรคติดต่อจังหวัดบึงกาฬได้พิจารณาในคร าวประชุม

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาค ม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมภูทอก ชั้น ๒ ศาล ากล างจังหวัดบึงก าฬ

มีมติเห็นชอบให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงก าฬส าม ารถตั ดสิ นใจ

ในการปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนของสถ านศึกษาในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ

ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ดังนี้

๑. การเปิ ดเรียนของสถ านศึกษาระหว่างวันที่ ๑ กันย ายน – ๑๐ ตุล าค ม ๒๕๖๔

ให้จัดรูปแบบการเรียนการสอนแบบ On Air/On Line/On hand และ On Demand

เพื่อความปลอดภั ยของครู, บุคล ากรทางการศึกษานักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน

๒. การเปิ ดเรียนของสถ านศึกษา ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป ให้จัดรูปแบบการ

เรียนการสอนแบบเต็มรูป (On Site) หรือรูปแบบอื่นที่เหม าะสมกับบริบทของสถ านศึกษา

เพื่อความปลอดภั ยของครู, บุคล ากร, นักเรียน และผู้ปกครอง

ทั้งนี้การเ ปิดเทอม ของแต่ละเขตพื้นที่การศึกษาเป็นอำนาจหน้าที่ที่สำนักงานคณะก รรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)

กระทรวงศึกษาธิการ ได้เปิ ดช่องให้อำนาจที่ส าม ารถดำเนินการได้

ขอบคุณข้อมูล siamtopic