เคยถูกร างวัลให ญ่แต่ไม่ทิ้งอ าชี พ

แ ม่ค้ าก๋วยเตี๋ยวไม่ทิ้งอาชีพเดิ ม แ ม้ถูกร างวัลที่ 1 ห่วงชาวบ้ านจะไม่มีกิน

อีกหนึ่งเรื่องร าวของแ ม่ค้ า ก๋วยเตี๋ ยว ชาวจังหวัดร าชบุรี ที่มีลูกค้าเค้าม าอุดหนุ นอยู่เป็นประจำด้วย

รสชาติที่ถูกปากชาวบ้ าน และได้ปริม าณเยอะเกิ นกว่าร าค า แ ม้ว่าแ ม่ค้ าร ายนี้จะถูกร างวัลที่ 1

ร้ านก๋วยเตี๋ ยวรักเร่ ของเจ๊หมู หรือน างสา วภัสร์สรณ์ เพ็ญเจริญ อายุ 46 ปี ที่เคยถูกร างวัลที่ 1

ได้เงิ นกว่า 6 ล้ าน แต่ยังยึดอาชี พเดิ ม ขายก๋วยเตี๋ ยวเพียงช ามละ 20 บ าทเหมือนเดิม

และไม่เคยขึ้นร าค าเลยแ ม้ว่าข้ าวของจะแพ งขึ้น

เจ้าของร้ านเผ ยว่า ก่อนที่จะถูกร างวัลที่ 1 ได้นำรถจักรย านยนต์พ่ วงข้างออกเร่ขายก๋วยเตี๋ยว

ช่วงนั้นกำลังมีละค รที่ชื่อ รั กเร่ ชาวบ้ านจึงได้เรี ยกว่าก๋ วยเตี๋ ยวรักเร่

ที่ผ่ านม าตนมีชี วิตลำบ ากแต่ชีวิ ตก็ดีขึ้นเมื่อถูกร างวัลที่ 1


แ ม้ว่าทางร้ านเคยหยุดขายไปส องเดือนจากสถ านการณ์ของประเ ทศ แต่ก็กลับม าเปิ ดอีกครั้ง

เพร าะลูกค้ าในหมู่บ้ านไม่มีที่กินและก็ชอบร สชาติที่ตัวเองทำ ที่ร้ านก็บรรย ากาศดี อาหารไม่แพ งอีกด้วย

โดยตนเคยหยุดข ายไป 2 เดือนจากสถ านการณ์ของประเท ศ และกลับม าเ ปิดร้ านอีกครั้ง เพร าะเห็นใจลูกค้ า

ที่เคยกินที่ร้ าน ลูกค้ าในหมู่บ้ านไม่มีที่กินก็จะชอบม าที่ร้ านของตัวเอง เนื่องจากบรรย ากาศดีและร าค าอาหารไม่แพง

ขอบคุณข้อมูล : naewna