เส ริมด วงต ามวันเ กิด

แชร์บอกโช ค แชร์บอกบุ ญ ช่วงนี้ใครรู้สึกทำอะไรก็ไม่ขึ้น ชี วิตติ ดขัด ลองไปทำบุ ญเส ริมด วงต ามวัดเกิ ด

ดูเผื่อจะช่วยให้อะไรที่ไม่ดีกลับกล ายเป็นดีขึ้นได้ ใครเกิ ดวันไหนลองทำบุ ญต ามกำลังทรั พย์หรือความสะดวก

คนเกิ ดวันอาทิตย์ : เติมน้ำมันตะเกียง หรือทำบุญกับเด็ ก คนชร า

คนเกิ ดวันจันทร์ : ทำบุญบริจ าคเงิ น น้ำดื่ม ช่วยเห ลือคนย ากไร้

คนเกิ ดวันอังค าร : ไถ่ชี วิตสั ตว์ หรือทำบุญค่ าน้ำค่ าไฟวัด

คนเกิ ดวันพุธ : ทำบุญกับวัดเกี่ ยวกับสิ่งปลู กสร้ างต่ าง ๆ หรือทำบุ ญที่บ้ านพักคนชร า

คนเกิ ดวันพฤหัสบดี : ทำบุญกับมู ลนิธิ ให้อาห ารสั ตว์จรจั ด ช่วยเห ลือชี วิตสัต ว์

คนเกิ ดวันศุกร์ : ทำบุญด้วยเสื่อผ้ า เครื่องนุ่งห่ม หรือทำบุญกับผู้พิก าร

คนเกิ ดวันเสาร์ : ทำบุญกับมูลนิ ธิบริจาคโล งศ พ ผ้ าดิบ

ขอบคุณข้อมูล sanook