10อาชีพสร้ างร ายได้

ตกงานทำอะไรดี? 10 อาชีพลงทุนต่ำทำร ายได้ดีสำหรับคนตกงาน

จะเกิ ดอะไรขึ้นถ้าต้องตกงานกระทันหัน! หากอยู่ในช่วงที่เศรษฐกิจถดถอย โอกาสที่จะหางานให ม่

นั้นค่อนข้างย ากกว่าเดิม ภาระค่ าใช้จ่ายที่มีทุกเดือนก็ยิ่ งเพิ่มความรู้สึกกดดันม ากขึ้นไปอีก ในสภาพเศรษฐกิจแบบนี้

เรื่องเงิ นเป็นเรื่องที่สำคัญอย่ างม าก นอกจากจะต้องประหยัดค่ าใช้จ่าย และไม่สร้ างภาระเพิ่มแล้ว

ระหว่างนี้ก็ควรหางานอะไรก็ได้ทำไปก่อนให้ มีร ายได้เข้าม า เพื่อช่วยลดภาระชี วิต สำหรับใครที่คิดไม่ออก

ว่าตกงานทำอะไรดี เร ามี 10 อาชีพลงทุนต่ำทำร ายได้ดี ม าฝากกัน

1.สอนพิเศษ

ถ้าวันนี้คุณมีฝีไม้ล ายมือ ในการถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นเด็ก หรือผู้ใหญ่ ในวิชาที่สำคัญๆ

เช่ น ภาษาอังกฤษ หรือคณิตศาสตร์ การสอนพิเศษก็ดูจะเป็น อาชีพเส ริมที่เหม าะกับคุณ เป็นอย่ างม าก

เพร าะมันไม่ต้องใช้ลงทุนแม้แต่น้อย เพียงแค่ใช้ความรู้

2.เล่นดนตรีต ามสถานบันเทิง

หากคุณเป็นคนหนึ่ง ที่รักในเสียงดนตรี และมีเสียงร้องที่ดี หรือเล่นกีต าร์เก่ง คุณก็ส าม ารถฟอร์ม

วงดนตรีของตัวเอง และไปเล่นต าม ร้ านนั่งชิวต่ างๆ หรือแม้แต่ผับก็ต าม ร ายได้ก็ค่อนข้างจะดี

และยิ่ งคุณรักในเสียงดนตรีแล้ว คุณยิ่ งจะมีความสุขกับ อาชีพเส ริมนี้ อย่ างแน่นอน

3.ลงทุนในตล าดหลักทรั พย์

นี่เป็นอีกหนึ่ง อาชีพเส ริม ที่คนทำงานรุ่นให ม่ นิยมเป็นอย่ างม าก เพร าะเพียงแค่คุณ มีเ งินทุน

บวกกับทักษะ ในด้านการลงทุน แค่นี้คุณก็ส าม ารถทำเงิ นจาก การลงทุนในตล าดหลักทรั พย์

หรือแม้แต่ลงทุน ซื้อกองทุนรวมก็ยังได้ แต่อาชีพเส ริมนี้ จะอันตร ายม าก หากว่า

คุณไม่มีความรู้ความเข้าใจ เพียงพอที่จะลงทุน และดูแลตัวเอง ให้อยู่รอดได้

4.รับแปลงาน

ถ้าคุณเป็นคนหนึ่ง ที่เชี่ยวชาญเรื่องภาษาต่ างประเทศ แต่คุณไม่ชอบ ที่จะสอน หรือถ่ายทอดความรู้

ให้กับผู้อื่น เพร าะคุณอาจจะคิดว่า คุณเป็นคนที่พูดไม่เก่ง หรือไม่สนุก กับการพบปะผู้คน ซักเท่าไหร่

ทางเลือกที่เหม าะกับคุณนั้น คุณอาจจะเลือกอาชีพเส ริม รับแปลงาน หรือจะเรียกว่า นักแปล ก็ได้

เพร าะคุณก็ไม่ต้องคุยกับใคร แค่อยู่กับ Computer พิมพ์งานอย่ างเดียว

5.ขายของผ่ าน Facebook

อาชีพเส ริม ประเภทนี้ เป็นแบบงานขาย แบบแรก ที่จะถูกนำเสนอ นั่นคือ การขายของผ่ าน Facebook

หรือ Website อื่นๆ รูปแบบนี้ เป็นที่นิยมเป็นอย่ างม าก ในปัจจุบัน ด้วยความที่ เริ่มต้นได้ง่าย แม้จะย ากหน่อยในการ

Promote แต่ทุนก็ไม่จม เพร าะว่า สิ นค้ าที่ขายใน Website นั้น รับเ งินสด

6.ขายเสื้อผ้ าในวันหยุด

อีกอาชีพเส ริมหนึ่ง ที่อาจจะลดความนิยมลง เมื่อเปรียบเทียบกับเมื่อก่อน แต่ก็ยังมีคนให้ความสนใจ

และเข้าๆ ออกๆ กับการทำอาชีพเส ริมนี้เสมอ คือ การขายเสื้อผ้ า หรือสิ นค้ าอื่นๆ ในวันหยุด

อาชีพเส ริมนี้ อาจจะต้องใช้เ งินลงทุน ม ากกว่ารูปแบบอื่นๆ

เพร าะต้องจมไปกับ หน้าร้ าน และ Stock สิ นค้ า ของร้ านคุณ

7.ขายประกัน

หล ายต่อหล ายคน อาจจะมองว่า อาชีพเส ริม ช นิดนี้ ค่อนข้างจะน่ากลัว สำหรับคนรอบข้าง

เพร าะว่าต้องไปตื้อ ไปง๊อ ให้เพื่อนๆ หรือญาติของเร า ม าซื้อประกันกับเร า แต่สำหรับในปัจจุบัน

ที่การซื้อประกันนั้น คนทำงานทั่วไปมองว่า เป็นการลงทุนอย่ างหนึ่ง แถมยังส าม ารถหักลดหย่อนภาษี ได้อีกต่ างหาก

8.ขายบัตรเครดิต หรือบัตรเงิ นสด

คงจะปฏิเสธได้ย ากว่า บัตรเครดิต หรือบัตรเงิ นสด มีความจำเป็น กับชี วิตประจำวัน ของคนทำงาน

ในระดับหนึ่ง เพร าะถ้าเร าไปซื้อของ ซื้อสิ นค้ า ที่มีร าค าเป็นหมื่น เป็นแสน มันคงไม่สะดวก

ถ้าต้องพกเงิ นสดมหาศ าล ไปซื้อสิ นค้ า เสี่ยงกับการถูกปล้ น

หรือทำงานต กหายอีกต่ างหาก อาชีพขายบัตรเครดิ ต จึงเกิ ดขึ้น

9.ทำงานฝีมือ

อาชีพเส ริม อีกแบบหนึ่ง คือ มีคนสอนให้คุณทำ ว่าคุณทำยังไง ซึ่งอาชีพเส ริมแรก

ในรูปแบบนี้ ที่เร าจะนำเสนอ คือ การทำงานฝีมือ ไม่ว่าจะเป็นการเย็บปักถักร้อย หรืองานฝีมืออื่นๆ

แม้ว่าจะเหม าะกับผู้หญิ งม ากกว่า แต่ถ้าคุณผู้ชายอย ากจะลองทำดู ก็ไม่ต้องเคอะเขิน ส าม ารถลองได้เลย

10.ทำธุรกิจ MLM

อาชีพเส ริมที่น่าสนใจ อย่ างสุดท้าย คือ การทำธุรกิจ MLM อาชีพเดียวบนโลกนี้ที่ไม่ต้องมีทำเลที่ตั้งที่ทำงาน

เพร าะส าม ารถทำได้ทุกที่ ไม่มีความเสี่ยงว่าจะเจ๊งเลย ซึ่งก็เป็นแบบที่มีคนสอนเช่ นเดียวกัน

หล ายต่อหล ายคนอาจจะมีทัศนคติที่ไม่ดี กับการทำธุรกิจ MLM หรือธุรกิจเครือข่าย

เพร าะเคยเจอเพื่อนม าตื๊อ ง้อ หรือขายสิ นค้ าให้กับคุณ

ขอบคุณข้อมูล shoplri