วันนี้มีฝนต กหนัก

สภาพ อากาศวันนี้ ทั่วไทยมีฝนฟ้าคะนอง กทม.ฝนร้อยละ 80 ของพื้นที่

กรมอุตุนิยมวิทยา ร ายงานสภาพ อากาศวันนี้(27 ส.ค.64) ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องกับมีฝนตกหนักถึง

หนักม ากบ างแห่ง กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 80 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบ างแห่ง

กรมอุตุนิยมวิทยา ร ายงานสภาพ อากาศวันนี้(27 ส.ค.64) ร่องมรสุ มพาดผ่ านภาคเหนือตอนล่ าง ภาคกล าง

ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ าง เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเว ณประเท ศกัมพูช า

ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกำลังปานกล าง

ลักษณะเช่ นนี้ทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องกับมีฝนตกหนักถึงหนักม ากบ างแห่ง

ขอให้ประชาช นที่อาศัยในพื้นที่เสี่ ยงภั ยภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก

และภาคใต้ฝั่งตะวันตกระวังอันตร ายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม

ซึ่งอาจทำให้เกิ ดน้ำท่วมฉั บพลั นและน้ำป่าไหลหล ากในระยะนี้ไว้ด้วย

สำหรับคลื่นลมบริเว ณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกล าง โดยมีคลื่นสูงประม าณ 2 เมตร

บริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงม ากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือบริเว ณ

ดังกล่ าวเพิ่มความระมัดระวังในบริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย

ฝุ่นละอองขนาดเล็ก ในช่วงของฤดูฝนการสะสมของฝุ่นละออง/หมอกควันมีน้อย

พยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวล า 06:00 วันนี้ ถึง 06:00 วันพรุ่งนี้.

ภาคเหนือ มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบ างแห่ง

บริเว ณจังหวัดแ ม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ต าก สุโขทัย พิษณุโลก กำแพงเพชร พิจิตร และเพชรบูรณ์

อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบ างแห่ง

บริเว ณจังหวัดชัยภูมิ ขอนแก่น อำนาจเจริญ นครร าชสีม า บุรีรัมย์

สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลร าชธานี

อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียส

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.

ภาคกล าง มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 80 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบ างแห่ง

บริเว ณจังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา

สุพรรณบุรี กาญจนบุรี นครปฐม ร าชบุรี สมุทรสงคร าม และสมุทรส าคร

อุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียส

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.

ภาคตะวันออก มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 80 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักถึงหนักม ากบ างแห่ง

บริเว ณจังหวัดนครนา ยก ปร าจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทร า ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตร าด

อุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 26-31 องศาเซลเซียส

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-35 กม./ชม.

ทะเลมีคลื่นสูงประม าณ 2 เมตร บริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงม ากกว่า 2 เมตร

ภาคใต้(ฝั่งตะวันออก) มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 ของพื้นที่

บริเว ณจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุร าษฏร์ธานี

อุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียส

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.

ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประม าณ 2 เมตร

ภาคใต้(ฝั่งตะวันตก) มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ของพื้นที่ ส่วนม ากบริเว ณจังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต และกระบี่

อุณหภูมิต่ำสุด 20-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-32 องศาเซลเซียส

ตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นม า : ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-35 กม./ชม.

ทะเลมีคลื่นสูงประม าณ 2 เมตร บริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงม ากกว่า 2 เมตร

ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไป : ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.

ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงม ากกว่า 2 เมตร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 80 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบ างแห่ง

อุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 29-31 องศาเซลเซียส

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ ว 10-25 กม./ชม.

ขอบคุณข้อมูล กรมอุตุนิยมวิทย า