ย้ำต่อใบขั บขี่ ทำด้วยตัวเอ งเท่ านั้น

ย้ำ “ต่ออายุใบขับขี่” ทำด้วยตัวเองเท่านั้น เช็ กขั้นตอนและวิธีได้ที่นี่

อย่ าเชื่ อข่าวลวง “กรมการขนส่งทางบก” ย้ำ “ต่ออายุใบขับขี่” ทำด้วยตัวเองเท่านั้น

อบรมออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง เช็ กขั้นตอน และวิธีได้ที่นี่

กรมการขนส่งทางบก ชี้แจง กรณีมีข่าวปล อมออกม าว่า การต่อใบขับขี่ ไม่ต้องอบรมที่ขนส่งฯ

เข้าเว็บไซต์อบรมออนไลน์ ใส่เลขบัตรประชาช นใครก็ได้ ว่า ไม่เป็นความจ ริง แต่ข่าวจริ ง คือ

ผู้ต้องการต่อใบขับขี่ ส าม ารถอบรมออนไลน์ จากเว็บไซต์ www.dlt-elearning.com

ของกรมการขนส่งทางบก เพื่อนำม ายกเว้นการอบรมที่สำนักงานขนส่งได้ โดยใช้ข้อมูลจริ งของตนเอง

ในการลงท ะ เบี ยน และเข้าอบรมด้วยตนเอง “ไม่ส าม ารถใช้ผลการอบรมของผู้อื่นได้”

เนื่องจากเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบข้อมูล และเอกส าร ประกอบก่อนการดำเนินการทุกครั้ง หากผู้ต้องการต่อ

ใบขับขี่ไม่มีประวั ติผ่ านการอบรม ต้องเข้าอบรมใหม่ และอาจทำให้เ สียสิท ธิการจองคิวในวันดังกล่ าว

กรมการขนส่งทางบก ขอแจ้งเตื อนให้ประชาช นอย่ าหลงเชื่ อ กรณีมีผู้จัดหาผลการอบรมออนไลน์ให้

และเรียกเก็บเงิ นค่ าดำเนินการ โดยย้ำว่า อบรมออนไลน์เพื่อต่อใบขับขี่ ทำได้ด้วยตนเอง ตลอด 24 ชั่วโมง

และไม่ต้องเสี ยค่ าใช้จ่าย ที่เว็บไซต์ www.dlt-elearning.com

ขั้นตอนอบรมออนไลน์

เข้าเว็บไซต์ www.dlt-elearning.com

อบรมครั้งแรกให้คลิก “ล งท ะเบี ยน” กรอกข้อมูล เลขประจำตัวประชาช น, เบอร์โทรศัพท์, วันที่ เดือน

และปี พ.ศ. เ กิด เพื่อใช้เป็นรหัสผ่ านใช้งานเว็บไซต์ หลังจากนั้นคลิก “ยืนยั นข้อมูล”

สำหรับเข้าอ บรมครั้งถัดไปคลิก “เข้าสู่ระบบ” ได้ทันที

เริ่มการอบรมโดยการทำ “แบบทดสอบก่อนอบรม” ต ามใบขับขี่ที่ต้องการจะต่ออายุ ปัจจุบันมีการอบรม 4 ประเภท

สำหรับคนไทย และการอบรมสำหรับชาวต่ างชาติ For Foreigner 1 ประเภท

ชมวิดีโอการอบรมจนจบ และทำ “แบบทดสอบหลังอบรม”

ตร วจสอบหรือบันทึ กหน้าจ อผลผ่ านการอบรม ได้ที่ “ผลการอบรม”

เพื่อใช้เป็นหลักฐ านประกอบการต่ออายุใบขับขี่ ภายใน 6 เดือน นับจากผ่ านการอบรม

ตรวจสอบข่าวก่อนแชร์ ส ายด่วนกรมการขนส่งทางบก โทร. 1584

ขอบคุณข้อมูล FB : กรมการขนส่งทางบก PR.DLT.News