ร าค าทองวันนี้

ร าค าทองวันนี้ สมาค มค้ าทองคำ ประกาศร าค าขายประจำวันที่ 27 สิงหาค ม 2564 (ครั้งที่ 1)

เมื่อเวล า 09.27 น. เพิ่มขึ้น 150 บ าท

ทองคำแท่ง

รับซื้อบ าทละ 27,750.00 บ าท

ขายออกบ าทละ 27,850.00 บ าท

ทองคำรูปพรรณ

รับซื้อบ าทละ 27,257.68 บ าท

ขายออกบ าทละ 28,350.00 บ าท

ร าค าทอง ประจำวันที่ 26 สิงหาค ม 2564 สมาค มค้ าทองคำ ประกาศร าค าขาย 3 ครั้ง ลดลง 150 บ าท

ทองคำแท่งรับซื้อบ าทละ 27,600.00 บ าท ขายออกบ าทละ 27,700.00 บ าท

ทองคำรูปพรรณรับซื้อบ าทละ 27,106.08 บ าท ขายออกบ าทละ 28,200.00 บ าท

สัญญาทองคำตล าดนิวยอร์กปิดบวกเมื่อคืนนี้ (26 ส.ค.) เนื่องจากการลดลงของตล าดหุ้นสหรั ฐเป็นปัจจั ย

หนุนแร งซื้อทองคำในฐานะสิ นทรั พย์ที่ปลอดภั ย ขณะที่นักลงทุนจับต านา ยเจอโรม พาวเวล

ประธานธนาค ารกล างสหรั ฐ (เฟด) ซึ่งจะกล่ าวถ้อยแถ ลงในการประชุมประจำปีของเฟ ดในวันนี้

ขอบคุณข้อมูล