ต้นไม้ที่ควรปลู กในห้องนอน

ต้นไม้ที่ปลู กในห้องนอนได้ เพร าะไม่ได้ช่วยฟอกอากาศให้บริสุทธิ์และทำให้นอนหลับสนิทขึ้นเท่านั้น

แต่ต้นไม้ที่ปลู กในห้องนอนได้เหล่ านี้ยังช่วยลดความเครี ยดและส ารที่ก่อให้เกิ ดภูมิแพ้ด้วย

เบื่อไหมกับการนอนหลับไม่สนิท ตื่นม าตอนเช้าก็ยังรู้สึกงัวเงียเหมือนนอนไม่พ อ ม าแก้ปัญ หานี้พร้อมกัน

ด้วยการนำต้นไม้ที่ปลู กในห้องนอนได้ม าปลู กกันเถอะ รับรองว่าจะช่วยให้หลับสนิทพร้อมตื่นม าเต็มต าแน่นอน

เพร าะต้นไม้ที่ปลู กในห้องนอนได้เหล่ านี้ไม่ได้ช่วยฟอกอากาศให้บริสุทธิ์ เพื่อปรับบรรย ากาศให้เหม าะแก่

การนอนหลับเท่านั้น แต่ยังช่วยลดความตึงเครียดพร้อมส ารพิ ษต่ างๆ ที่ทำให้เกิ ดภูมิแพ้ อีกด้วย

1. มะลิ

กลิ่นหอมๆ มะลิช่วยปลอบประโลมจิ ตใจ ทำให้ร่ างกายรู้สึกผ่อนคล าย แถมยังช่วยลดความเครียด

ไม่สะดุ้งตื่นกล างดึก ทำให้นอนหลับได้อย่ างเต็มที่ ตื่นม าด้วยความสดชื่นพร้อมใช้ชีวิ ต

ส่วนวิธีปลู กเพื่อนำไปประดั บในห้องนอนก็ทำได้ง่ายๆ โดยปลู กต้นมะลิลงในกระถางที่มีดินร่วนผสมกับปุ๋ยคอก

ในอัตร าที่เท่ากัน ดูแลด้วยการรดน้ำปานกล างทั้งเช้าและเย็น และตั้งให้โดนแดดบ้ าง

2. ลิ้นมังกร

ต้นไม้ที่เหม าะกับการปลู กในห้องนอนม ากทีเดียว เพร าะต้นลิ้นมังกรจะค ายออกซิเจน ดูดส ารพิ ษและ

ค าร์บอนไดออกไซด์ในช่วงกล างคืน ทำให้ร่ างกายได้รับอากาศบริสุทธิ์อย่ างเต็มปอดและนอนหลับสนิทม ากขึ้น

วิธีการปลู กที่ง่ายที่สุดคือ การปักชำ โดยตั ดลิ้นมังกรจากต้นพันธุ์ม า 1 ใบ ความย าวประม าณ 10 เซนติเมตร

ปักลงดิน 1 ส่วน ที่ผสมด้วยทร าย 0.5 ส่วน และขุยมะพร้ าว 2 ส่วน

ดูแลรดน้ำปานกล างวันละ 1 ครั้ง และตั้งให้โดดแดดในเวล ากล างวัน

3. ว่านหางจระเข้

เป็นหนึ่งในพันธุ์ไม้อมตะที่คนอิยิปต์นิยมนำม าใช้ เพร าะนอกจากจะช่วยดูแลความงามและใช้รักษาแผลผิวหนังได้แล้ว

ว่านหางจระเข้ก็ยังช่วยให้คุณนอนหลับได้ดีขึ้นอีกด้วย เพราะว่านหางจระเข้จะค ายออกซิเจนออกม าในตอนกล างคืน

แถมยังดูแลง่าย หากจะปลู กเพื่อนำม าตั้งในห้องนอน ให้เตรียมดินม าผสมกับปุ๋ยคอกและขุยมะพร้ าวลงในกระถาง

แล้วทำการแยกหน่อจากต้นที่สมบูรณ์บ างส่วนม าปักลงในกระถางที่เตรียมไว้ อย่ ากลบดินจนแน่เกินไป

ดูแลลดน้ำเพียงเล็กน้อย แล้วนำออกไปต ากแดดรำไร เพร าะถ้าแดดจัดไปต้นจะไหม้

4. เศรษฐีเรือนใน

ฟังแค่ชื่อก็น่าหาม าปลู กแล้วใช่ไหมคะ เศรษฐีเรือนในจัดว่าเป็นไม้ดูดส ารพิ ษในอาค าร

ที่ทางองค์กรนาซาได้ทำการวิจัยแล้วว่า มันมีคุณสมบัติช่วยกำจัดส ารฟอร์ม าลดีไฮด์ ส าเห ตุที่ทำให้

เกิ ดโ รค มะเ ร็ งในอากาศได้ถึง 90% ซึ่งเป็นส ารที่ม าจากวัสดุก่อสร้ างภายในบ้ าน

หากนำเศรษฐีเรือนในม าตั้งไว้ในห้องนอน ก็จะช่วยกำจัดส ารพิ ษพวกนี้ให้หมดไป พร้อมกับผลิตออกซิเจน

ให้เร าได้นอนหลับสบ าย วิธีการปลู กให้นำต้นอ่อนจากไหลไปปลู กลงในกระถางที่มีดินร่วม

ซุยผสมทร ายและเศษหิน ดูแลรดน้ำปานกล างและตั้งให้โดนแดดรำไร

5. เดหลี

เพร าะต้นไม้สวยๆ ต้นนี้จะช่วยกรองส ารพิ ษอย่ าง เบนซิน ไตรคลอโรเอทิลีน และฟอร์ ม าลดีไฮด์

ในอากาศได้เป็นอย่ างดี อีกทั้งยังผลิตความชื้นในอากาศให้เพิ่มขึ้น 5% เพื่อกำจัดเชื้ อโ รคในอากาศ

ที่ก่อให้เกิ ดอาการภูมิแพ้ พร้อมบรรเทาการระค ายเคืองระบบทางเดินหายใจทำให้นอนหลับสบ ายตลอดทั้งคืน

ปลู กง่ายๆ โดยแยกกอจากต้นที่สมบูรณ์ม าปลู กลงในกระถางที่มีดินร่วน 2 ส่วน ทร าย 1 ส่วน

เศษไม้ผุ 1 ส่วน และปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก 1 ส่วน ดูแลรดน้ำให้พ อชุ่มแต่อย่ าแฉะทุกวัน ตั้งให้โดนแดดรำไร

และอย่ าลืมละล ายปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกในน้ำเปล่ าเพื่อรดบำรุงต้นเดือนละ 2 ครั้งด้วยนะคะ

6. ปาล์มไผ่

ต้นไม้ต้นเล็กๆ ที่มีประสิทธิภาพในการฟอกอากาศได้ดีเยี่ยม แถมยังช่วยกำจัดส ารพิ ษที่ปะปนอยู่ในอากาศ

ได้อีกต่ างหาก ทำให้ได้หายใจด้วยอากาศบริสุทธิ์ทั้งในย ามตื่นและย ามหลับ ส่วนการปลู กก็ง่าย

คือการนำหน่อที่มีร าก 3 ร าก ม าปลู กลงในกระถางที่ดินร่วนซุย 2 ส่วน ปุ๋ยหมัก 1 ส่วน

ทร าย 1 ส่วน และเศษไม้ผุอีก 1 ส่วน ดูแลรดน้ำให้ชุ่มแต่อย่ าแฉะเพียงวันละ 1 ครั้ง ตั้งให้อยู่ที่โดนแดดโดยตรง

7. พลูด่าง

ไม้ประดั บที่นอกจากจะมีรูปร่ างสวยงามคล้ ายรูปหัวใจแล้ว มันยังคุณสมบัติที่น่าทึ่งอีกต่ างหาก

เพร าะช่วยลดฝุ่นในอากาศได้ถึง 94% และเชื้ อร าในอากาศได้ 78% นอกจากนี้นี้หากนำพลูด่างม า

ปลู กไว้ในห้องนอน ก็จะช่วยฟอกอากาศให้บริสุทธิ์ นอนหลับได้อย่ างสบ าย ไร้อาการภูมิแพ้หรือหอบหืดรบกวน

โดยนำต้นที่สมบูรณ์ม าปลู กลงในดินผสมแกลบ ขุยมะพร้ าว หรือเศษใบไม้ ในอัตร าส่วนที่เท่ากัน

หากจะปักในแจกันก็ใช้แค่น้ำสะอาดเพียงอย่ างเดียวก็พ อค่ะ

8. เยอบีร่ า

ต้นไม้ปลู กในห้องนอนที่นอกจากจะช่วยฟอกอากาศให้สดชื่น ยังข่วยลดส ารที่ทำให้เ กิดภูมิแพ้

และหอบหืดได้เป็นอย่ างดี ช่วยให้นอนหลับสบ ายม ากขึ้น ปลู กโดยการแยกหน่อที่มี 1 ยอด

และมีร าก 3 ร ากออกม า เล็มร ากและใบออกนิดหน่อยเพื่อลดการค ายน้ำ แล้วนำม าปลู กลงในดิน

ผสมทร ายและขุยมะพร้ าว ระวังอย่ าให้ดินกลบยอด ดุแลรดน้ำให้ชุ่มแต่อย่ าแฉะ และตั้งในที่ร่ม มีแดดรำไร

9. วาสนา

ต้นไม้มงคลที่ช่วยฟอกอากาศในห้องนอน แถมยังช่วยดูดส ารพิ ษอย่ าง ไซลีน ฟอร์ม าลดีไฮด์ โทลูอีน

เบนซิน และไทรคลอโรเอทิลีน ทำให้หายใจสะดวก และส่งผลให้นอนหลับสบ าย วิธีปลู กก็ไม่ย าก

เริ่มจากผสมดินร่วน 1 ส่วน ปุ๋ยหมัก 1 ส่วน และแกลบ 1 ส่วน ใส่ลงในกระถางขนาด 10-18 นิ้ว

แล้วนำต้นพันธุ์ที่สมบูรณ์ม าปลู ก หมั่นรดน้ำทั้งเช้า-เย็น และตั้งในที่ที่มีแดดรำไร

หากใครที่กำลังหาทางรักษาอาการนอนไม่หลับ นอนหลับๆ ตื่นๆ หรือรู้สึกตื่นไม่ค่อยเต็มต า

นั่นอาจเป็นเพร าะว่าบรรย ากาศในห้องนอนไม่ดีพ อ ลองหาต้นไม้ที่ปลู กในห้องนอนได้ม าปลู กดู

สักต้นสองต้น รับรองว่าจะช่วยให้นอนหลับอย่ างเต็มที่ พร้อมตื่นม าด้วยความสดชื่นในทุกๆ เช้าอย่ างแน่นอน

ขอบคุณขข้อมูล thaihometown