4ร าศีเจอแส งสว่ างนำทางให้ชี วิต

อย ากรู้ไหม! 4 ร าศี ‘พ้นเคร าะห์’ ดว งกากบ าท คือ…?

เป็นที่น่าจับต าอีกครั้งหลัง หมอช้าง ทศพร ศรีตุล า หมอดูชื่อดังระดั บประเทศ เจ้าของฉาย า

‘จอมเก็บสถิติ’ เมืองไทย ออกม าโพสต์ 4 ร าศีพ้นเคร าะห์ด วงกากบ าท…

หมอช้างโพสต์ระบุว่า ผมเคยเขียนเตื อนเรื่ องด วงกากบ าท ทั้ง 4 ธ าตุดินน้ำลมไฟแร ง เมื่อเดือนมิถุนายน

ซึ่งส่งผ ลกระทบกับผู้ที่เกิ ดในร าศีเมษ มังกร ตุล และก รกฎ ค่อนข้ างแร งในช่วง 2 เดื อนที่ผ่ านม า

ร าศีเมษ

ร าศีมังกร

ร าศีตุล

ร าศีกรกฎ

หล ายคนเจอปัญ ห าทั้งเรื่องงาน ความรัก และสุขภาพ

ข่าวดี! ในเดือนสิงหาค มนี้ทั้ง 4 ร าศีดวงชะต าเริ่มมีการเปลี่ยนแป ลงไปในท างที่ดีขึ้นแล้ว

ชีวิ ตจะเริ่มมีทางสว่ างม ากขึ้น ปัญ หาต่ างๆ จะคลี่คล าย และมีการเริ่มต้นสิ่งใหม่หล ายอย่ าง

ขอบคุณข้อมูล thairath.