3เส้นล ายมือบุญพ าว าสน าส่ ง

3 เส้นล ายมือวาสนาดี บุญพาวาสนาส่ง เข้าขั้นระดั บเศ รษฐี

3 ล ายมือวาสนาดี เส้นล ายมือต่อไปนี้ ถ้าใครมี รว ยแน่นอน หมอไก่ พ.พาทินี บอกไทยรั ฐออนไลน์

เรื่องล ายมือนั้นถือว่าเป็นศาส ตร์ที่มีม าย าวนาน ตั้งแต่ในสมัยโบร าณจะมีการจดบันทึก ทำเป็นสถิติขึ้นม า

ว่า ล ายมือแบบนี้ดว งชะต าจะเป็นอย่ างไร และในวันนี้หมอไก่จะม าบอกวิธีการส่อง 3 ล ายมือ ดว งดี

พกวาสนาม าแบบจัดเต็ม เพร าะเป็น 3 ล ายมือ ที่บ่งบอกว่า เจ้าชะต านั้นมีเกณฑ์วาสนาเศรษฐีม ากเลย

1. เส้นล ายมือคนมีโช ค

ใครอย ากรู้ว่าตัวเองจะมีโช คมีล าภหรือเปล่ าต้องส่องดูที่เส้นล าภค่ะ เส้นล าภดูง่ายๆ เพร าะเป็นเส้นเล็กๆ

ขนานไปกับเส้นชี วิตแบบในรูป ถ้ามีแบบนี้แสดงว่ามีโอกาสได้โ ชคล าภ แต่จะเป็นล าภจรล าภก้อนเล็กนะคะ

2. เส้นล ายมือคนได้ล าภ

เส้นล าภไม่ได้มีประเภทเดียว เพร าะจะมีเส้นล าภอีกแบบที่เป็นเส้นที่แตกฝอย ชี้ขึ้นด้านบน แบบนี้จะหม ายถึง

เจ้าชะต าจะได้ล าภก้อนเล็กพ อหอมปากหอมคอ หรือได้ผลประโยช น์บ างอย่ างในเรื่องการเงิ น

แต่ถ้าเส้นแตกฝอยย าวจะมีโอกาสได้เงิ นก้อน มีโอกาสได้ร ายได้ม าก

3. เส้นล ายมือดีวาสนาเศร ษฐีมีทรั พย์

ใครมีเส้นวาสนาที่แตกเป็น 3 เส้น ชี้ไปยังเนินพุธ เนินอาทิตย์ และเนินเสาร์ แสดงว่าจะมีโอกาสเป็นเศ รษฐี

รว ยทรั พย์ ไม่ใช่แค่เงิ นก้อนเล็ก แต่ถ้าใครมีเส้นล ายมือแบบนี้จะมีโอกาส

ได้เป็นเศรษฐีใหญ่ ทำธุรกิจก็มีโอกาสร่ำรว ย มีโอกาสได้เงิ นก้อนใหญ่

ขอบคุณข้อมูล thairath