8วิธี แ ก่ตัวไปไม่ให้ลำบ าก

8 เค ล็ดลับการสร้ างฐานะ ให้มีเงิ นเก็บ แก่ตัวไปจะได้ไม่ลำบ าก

ชี วิตเร าจะไปรอหวังพึ่งแต่คนอื่นไม่ได้ เร าควรรู้จักวางแผน การใช้จ่าย

เพื่อเป็นประโยช น์ต่อตัวเร า เพื่อให้มีเ งินเก็บ มีใช้จ่ายเมื่อแก่ตัวไป

จะมีอะไรบ้ างม าดูกันเลย

1.ใช้ชีวิ ตวันนี้แต่อย่ าลืมอนาคต

วันนี้ที่เร ายังสร้ างร ายไดได้ เร าควรเตรียมวางแผนการเงิ นไว้ สำหรับอนาคตด้วยนะ

เช่ นว่า การวางแผนเกษี ยณ หรือแม้แต่วางแผนการศึกษาให้ลู ก

เพื่อจะเตรียมพร้อม สำหรับเวล าที่ฉุ กเ ฉิ น ด้วยการซื้อกรมธรรม์ประกันทรั พย์สิ น ประกันชี วิต

2.เก็บออมแล้วใช้ลงทุน

ปัจจุบั นนี้หล ายคน คงทร าบดีว่า ดอ กเบี้ยเงิ นฝากบ้ านเร า ต่ำเตี้ยเรี่ ยดิน

แต่ไม่ได้แปลว่า การฝากเ งินธนาคารไม่ดี หรืออะไรหรอกนะ

พ อเร าเก็บเ งินไปสักระยะเนี่ย ให้เปลี่ยนเป็นการลงทุนบ้ าง

นั่นก็เพร าะเพื่อกระจายความเสี่ ยง ที่อาจเกิ ดขึ้นและรับผลตอบแทน

ม ากขึ้นนั่นเอง

3.ทำร ายรับร ายจ่ายในแต่ละวัน

มันมีประโยช น์อย่ างม าก สำหรับใครที่ชอบมีคำถามว่า เงิ นที่ได้ม า หายไปไหน

หรือไม่รู้ว่าเร าใช้อะไรไปบ้ าง การทำบัญชีร ายรับร ายจ่าย คือคำตอบเลยล่ะ

เพร าะทำให้เร ารู้การเค ลื่อนไหวของเงิ น อีกทั้งยังป้ องกันเงิ นรั่วไหลได้อีกด้วยนะสิ

4.เป็นคนขยั นขันแข็ ง

เร าควรต้องพย าย ามหาร ายได้ เพื่อกระจายความเสี่ ยง โดยเฉ พาะพนักงานออฟฟิศ

ที่ทำงานประจำอยู่ เพร าะว่ามันมีความเสี่ ยง จากการถูกปลดจากงานแบบไม่รู้ตัวได้

เร าควรจึงต้องมองหาร ายได้เส ริมอย่ างอื่นด้วย หาหล ายๆทาง

เพื่อรองรับความเสี่ ยงที่อาจเกิ ดขึ้น

5.กายของเร าสำคัญยิ่ ง

หาแต่เงิ นอยู่นั่นแหละ จนลืมดูแลตัวเอ งไปเลย ถ้าหากคุณละเ ลย

สุขภ าพของตัวเอง เงิ นทองที่คุณหาม าได้ม ากม าย ด้วยเวล าอันนาน

แสนนานนั้นคงไม่มีความหม ายเลย

ถ้ามันทำให้คุณต้องล้มป่วย หรือไม่มีความสุขในปัจจุบัน

6.เป็นคนพ อเพียง

พ อกินพ อใช้ อย่ าใช้เกินตัว มันก็จริงอยู่นะ ว่าหาเ งินได้ม ากก็ใช้ได้ม าก

แต่ต้องอย่ าลืมนะ ว่าความพ อดี ความพ อเพียงเนี่ยจะทำให้เร าไม่ทุ กข์ย ากในย ามลำบ าก

ยิ่ งหากหาได้น้อยแล้ว เร าไปใช้ม ากแล้วด้วยชี วิตนี้ลำบ ากแน่

7.เก็บวันนี้มีใช้ในวันหน้า

ออมก่อน ร วยก่อน มันก็ยังใช้ได้เสมอนะ วิธีนี้ไม่ว่าจะยุคส มัยใด

และไม่ว่าจะคนปกติ หรือมหาเศ รษฐีก็ต าม แต่เพร าะการออมนั้น

มันคือร ากฐาน ที่สำคัญของอนาค ตข้างหน้า เคล็ ดลับง่ายๆคือ

แบ่งเงิ นออมก่อนที่จะใช้ไงล่ะ

8.มีปัญญ า

ความร่ำร วย ความมั่งคั่ง เป็นสิ่งที่ไม่จีรังนะ เข้าใจไว้ด้วย แต่อ าวุ ธที่สำคั ญที่สุด

ในการรัก ษ าความมั่งคั่ง เอาไว้หรือความเป็นอยู่ที่ดี คือปัญญ านี่แหละครับ

เพร าะงั้นจึงต้องหมั่นหาความรู้ ต ามสถ านการณ์อยู่เรื่อยๆ

ขอบคุณข้อมูล forlifeth