ร าค าทองร่ วงหนั กม าก

ร าค าทองวันนี้ สมาค มค้ าทองคำ ประกาศร าค าขายประจำวันที่ 26 สิงหาค ม 2564 (ครั้งที่ 1)

เมื่อเวล า 09.28 น. ลดลง 50 บ าท

ทองคำแท่ง

รับซื้อบ าทละ 27,700.00 บ าท

ขายออกบ าทละ 27,800.00 บ าท

ทองคำรูปพรรณ

รับซื้อบ าทละ 27,197.04 บ าท

ขายออกบ าทละ 28,300.00 บ าท

ร าค าทอง ประจำวันที่ 25 สิงหาค ม 2564 สมาค มค้ าทองคำ ประกาศร าค าขาย 5 ครั้ง ลดลง 300 บ าท

ทองคำแท่งรับซื้อบ าทละ 27,750.00 บ าท ขายออกบ าทละ 27,850.00 บ าท

ทองคำรูปพรรณรับซื้อบ าทละ 27,257.68 บ าท ขายออกบ าทละ 28,350.00 บ าท

สัญญาทองคำตล าดนิวยอร์กปิดลบเมื่อคืนนี้ (25 ส.ค.) เนื่ องจากนักลงทุ นเทขายทองคำในฐ านะ

สิ นทรั พย์ที่ปลอดภั ยหลังจากตล าดหุ้นสหรั ฐพุ่งขึ้นติ ดต่อกันหล ายวัน

ขณะเดียวกันนักล งทุนจับต าการประชุมประจำปีของธนาค ารกล างสหรั ฐ (เฟด) ที่เมื องแจ็กสัน

โฮล รั ฐไวโอมิง ในวันที่ 26-28 ส.ค. เพื่อหาสัญญาณบ่งชี้เกี่ยวกับทิศทางนโยบ ายการเงิ นของเฟด

ขอบคุณข้อมูล thansettakij