เตรี ยมม าตรการผ่อนคล ายร้ านอาหาร

ที่สำนักงานปลั ดกระทรวงส าธารณสุข จ.นนทบุรี นา ยแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงส าธารณสุข

ให้สัมภาษณ์หลังผู้แทนสม าค มภัตต าค ารไทยและอีก 8 สม าค ม เข้าพบนา ยอนุทิน ชาญวีรกูล

รองนา ยกรั ฐมนตรีและรั ฐมนตรีว่าการกระทรวงส าธารณสุข และคณะผู้บริหารกระทรวงส าธารณสุข

เพื่อยื่นข้อเสนอให้กระทรวงส าธารณสุขพิจารณาผ่อนคล ายม าตรการสำหรับร้ านอาหารให้เปิ ดบริการได้

หลังสถ านการณ์CV มีแนวโน้มดีขึ้น ว่า กระทรวงส าธารณสุขได้รับทร าบข้อเสนอ มอบให้กรมควบคุมโร ค

และกรมอนามัยจัดทำแน วทางปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการ

โดยหลักการจะต้องมีการดำเนินการเพื่อความปล อดภั ย 3 ส่วน ได้แก่

1.) การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไม่เสี่ ยงต่อการกระจาย เช่น เว้นระยะห่ าง ไม่แออัด อากาศถ่ ายเทได้ดี

2.) พนักงานต้องปล อด โดยการได้รับ วั ค ซี น ครบ 2 เ ข็ ม หรือหากไม่ได้หรือยังได้ไม่ครบ 2 เ ข็ ม

ต้องตรวจคัดกรองด้วยชุดตร วจ ATK ทุก 3-7 วัน และปฏิบัติต ามม าตรการป้องกันตนเองในการให้บริก ารลูกค้ า

3.) ลูกค้ าต้องปล อดอาทิ แส ดงหลักฐานการ ฉี ด วั ค ซี น, ผู้ที่เค ยติดต้องห ายแล้ว 1 เดือน

แต่ไม่เกิน 3 เดือน, มีผลตร วจ ATK รับร องว่าไม่ติ ดหรือมีการตร วจก่อนเข้าใช้บริการ

จากการพูดคุยกับตัวแทน ทั้งสม าค มภัตต าค ารไทยและตัวแทนร้ านอาหาร ยินดีให้ความร่วมมือ

และส่วนหนึ่งก็ได้ดำเนิ นการเข้มในม าตรการป้องกันCVเป็นอย่ างดี ทั้งภายในร้ านอาหาร พนักงาน

คนปรุงอาหาร และต ามม าตรการที่ทางภาครั ฐกำหนด เพื่อให้ส าม ารถเปิ ดบริการ

ได้อย่ างยั่งยืนและผู้รับบริการมีความปล อดภั ย

โดยระยะแรกจะเน้นในร้ านอาหารที่เป็นห้องปรับอากาศ และห้างสร รพสินค้ า ซึ่งมีความเสี่ ยงต่อการกระจายได้ง่าย

โดยจะนำร ายล ะเอี ยดหลักการเส นอต่อที่ประชุม ศบค. ในวันศุกร์ที่ 27 สิงหาค ม 2564

ขอบคุณข้อมูล siamtoday