พระพุ ทธรูปพู ดได้

ตำนานลึ กลั บ พระพุทธรูปพู ดได้ วัดศรีชุม จังหวัดสุโขทัย

ตำนาน วัดศรีชุม เป็นวัดที่มีความสำคัญในสมัย โ บ ร า ณ มีอายุการสร้ างวัดที่เก่าแก่ม าก มีตำนานพูดถึงกันว่า

เป็นวัดที่มีพระ พุ ท ธ รูปพูดได้ ในช่วงรัชสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาร าช มีการเล่ าขานตำนานนี้ม าจากรุ่นสู่รุ่น

จนม าถึงปัจจุบันเป็นวัดที่ตั้งอยู่ในบริเว ณของ โ บ ร า ณ สถ านในเขตอุทย านประวัติศาสตร์สุโขทัย

เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่สำคัญ ภายในวิหารของวัดเป็นที่ประดิษฐาน

ของพระ พุ ท ธ รูปขนาดใหญ่ที่รังสรรค์สร้ างขึ้นด้วยศิลปะแบบสุโขทัยที่งดงาม จนกล ายเป็น

จุดหม ายปล ายทางที่สำคัญแห่งหนึ่งของนักท่องเที่ยวจำนวนม ากที่มีโอกาสได้แวะเวียนม ายังเมืองสุโขทัย

ภายในตัววัดนั้นมีพระ พุ ท ธ ศักดิ์สิ ทธิ์องค์ใหญ่ เป็นพระ พุ ท ธ รูปปางม ารวิชัย มีนามว่า

“พระอจนะ” เป็นพระ พุ ท ธ รูปที่มีความศักดิ์สิ ทธิ์ ประจำวัด ประดิษฐานอยู่ในมณฑป

แต่ด้วยอายุการสร้ างที่มีความย าวนานเก่าแก่ทำให้มณฑปได้พังทล ายเสี ยหายไปหมด

คงเห ลือไว้แต่ร่องรอยความเก่าแก่เท่านั้น ตำนาน วัดศรีชุม พระ พุ ท ธ รูปพูดได้

ตำนานของพระ พุ ท ธ รูปพูดได้นั้น ต้องย้อนไปในช่วงรั ชสมัยของสมเด็จพระนเรศวรซึ่งเป็นกษัตริย์

แห่งกรุงศรีอยุธย า ในครั้งที่พระองค์ได้ทรงยกทับไปปร าบกบ ฎที่เมืองสวร รคโลกนั้น พระองค์ได้ทรงหยุดพัก

และชุมนุมที่วัดศรีชุม แต่ด้วยการรบในครั้งนั้นเป็นการร บระหว่างคนไทยด้วยกันทำให้ทหารที่เดินทางม านั้น

ไม่มีกำลังใจในการต่อสู้ทำให้พระเนศวรจำเป็นที่จะต้องออกอุบ ายเพื่อให้ทหารมีกำลังใจในการสู้รบ

ในความเป็นจริงแล้ว เสี ยงที่หล ายคนเข้าใจว่าเป็นเสี ยงของพระพทุธรูปนั้น เป็นกุศโลบ ายอันชาญฉล าดขององค์

พระนเรศวร ที่ได้มีรับสั่งให้คนปีนขึ้นไปซ่ อนตัวอยู่ในช่องอุโมงค์เล็กๆ ด้านหลังพระเศี ยรของพระ พุ ท ธ อจนะและ

ให้ส่งเสี ยงตอบองค์พระนเรศวร เพื่อเป็นการปลุกขวัญทหารกำลังใจเหล่ าทหารให้ฮึกเหิมม ากขึ้น

ซึ่งเป็นสิ่งจำอย่ างยิ่ งในการทำศึกสงคร าม โดยการส่งคนขึ้นไปพูดในช่องอุโมงค์ด้านหลังขององค์พระ พุ ท ธ รูปนั้น

ก็จะทำให้เกิดเสี ยงพูดก้องกังวาลร าวกับพระ พุ ท ธ รูปพูดได้จริง จึงเป็นที่ม าของเรื่องร าวที่เล่ าสืบ

ต่อกันม าของพระ พุ ท ธ รูปได้ ณ วัดศรีชุมแห่งอาณาจักรสุโขทัยแห่งนี้

สรุป

ปัจจุบัน วัดศรีชุม ได้กล ายเป็นวัดที่มี ตำนาน และกล ายเป็นแหล่งศึกษาสำหรับคนที่ต้องการ

ศึกษาประวัติศาสตร์ของไทย และเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำหรับคนไทย ซึ่งบ างคนก็เข้าม าเพื่อขอพร

พระอจนะ ซึ่งเป็นพระ พุ ท ธ รูปที่มีความศักดิ์สิ ทธิ์ของวัด ให้มีสุขภาพร่ างกายแข็งแร งอยู่เย็นเป็นสุข

ขอบคุณข้อมูล sangkomonline