ต้นไม้นำโ ชค

ต้ น ไม้ นำโช ค ปลู กเอาไว้มีแต่ ร ว ย เรียกเงิ นทองเข้าบ้ าน

1 วาสนา คนไทยโบร าณหรือแ ม้แต่ในยุคนี้มีความเชื่ อว่า บ้ านใดที่ปลู กต้นวาสนาเป็นต้นไม้ประจำบ้ าน

จะบันดาลให้เกิ ดความสุข สมหวังในชี วิต เรียกว่าเป็นผู้ประส บพบแต่ความสุขความสวัสดีหรือที่ใครๆ

ต่ างพูดว่าเพร าะมีวาสนาดีนั่นเอง

2 นางกวัก เป็นสัญลั กษณ์แห่งที่พึ่งทางจิ ต ทำให้ร่มเย็น เป็นสุข มีจิ ตใจแน่วแน่ มีพลังแห่งความศรั ทธา

และเชื่ อ กันว่าปลู กแล้วจะ ก วั ก เรียกโช คล าภดี ๆ เข้าม า กวักเอาแต่สิ่งดีเข้าม าในชี วิต ปลู กได้ดี

ในดินทุกช นิด การดูแลไม่ยุ่งย าก ส าม ารถปลู กในบ้ านได้ ไม่ชอบความเย็น ชอบแสงแดดรำไร

ชอบความชื้นแฉะสูง แต่ไม่จำเป็นต้องรดน้ำบ่อย

3 เศรษฐีมีทรั พย์ หรือ ต้นเศรษฐีรว ยทรั พย์ เชื่ อกันว่าปลู กแล้วจะส่งเส ริมให้มี ท รั พ ย์ มีเงิ นไหลเข้าม า

ทำการค้ า ข า ย ดี มีวาสน าดี มีบ ารมีสูง เป็นที่ยอมรับในสังค มจัดอยู่ในกลุ่ มไม้ประดั บล้มลุก

มีใบหนาสีเขียวสด รูปหอก ปล ายแหลม โคนตัด ขอบเรียบเป็นคลื่นเล็กน้อย มีเส้นกล างใบสีเขียวอ่อน

ก้านใบหนาและแข็ง ส่วนด อกมีสีขาว ออกเป็นช่อต ามซอกใบ

4 ส าลิกาลิ้นทอง เชื่ อกันว่าจะทำให้มี เ ม ต ต า มหาเสน่ห์ เรียกโช คล าภ เส ริมให้ค้ า ข า ยดี

เจรจาสำเร็จร าบรื่น ค้ า ข า ย ร่ำร ว ย ป็นหนึ่งในต้นไม้ ม ง ค ล 9 อย่ างที่คนไทยนิยม

ปลู ก โดยเฉพาะคนที่ทำอาชีพค้ าขายหรือต้องติดต่อลู กค้ า

5 กวักมรกต เชื่ อกันว่าปลู กแล้วจะทำให้เงิ นทองมีใช้ มีเห ลือเก็บ ช่วยในการเรียก ท รั พ ย์

เรียกโช คเข้าม าในบ้ าน จัดอยู่ในกลุ่มไม้ ม ง ค ล ที่มีความเชื่ อว่าถ้าปลู กไว้ในบ้ าน

จะช่วยเรื่องโช คล าภ กวักเงิ นกวักทองเข้าบ้ าน และยังช่วยดูดส ารพิษภายในบ้ านได้อีกด้วย

6 ชัยพฤกษ์ จัดเป็นพรรณไม้ยืนต้นผลัดใบขนาดใหญ่ มีความสูงได้ประม าณ 15-25 เมตร ทรงพุ่มเป็นรูปร่ม

แผ่กว้าง ทรงพุ่มมีขนาดประม าณ 6-8 เมตร เชื่ อ กันว่าจะช่วยให้เจ ริญรุ่งเรือง ก้าวหน้า ส าม ารถช นะคู่แข่งได้

ชับช นะมีม าเสมอ ทำอะไรก็สำเร็จ ค้ า ข า ย ดี เหม าะม ากจะ

ปลู กในร้ านค้ า ห้างต่ าง ๆ เพื่อเสริมความเป็น ม ง ค ล

7 โป๊ยเซียน

เป็นหนึ่งในไม้ ม ง ค ล จัดอยู่ในวงศ์ Euphorbiaceae อยู่ในสกุล Euphorbia ซึ่งเป็นสกุลเดียวกับพืช

หล ายช นิด เช่ น ต้นคริสต์ม าส และส้มเช้า เป็น ม ง ค ล ทำให้สติปัญ หาดี ฉล าด หลักแห ลม

เชื่ อ กันว่าปลู กแล้วจะทำให้มีอำนาจวาสนาดี หากปลู กแล้วมี ด อ ก จะยิ่ งมีโ ชค มีลู กค้ าเยอะ มีผลตอบแทนดี

8 สับปะรดสี

สับปะรดสี หรือบรอมีเลียด (Bromeliad) เป็นพืชในวงศ์ Bromeliaceae มีให้เลือกม ากม าย หล ายประเภท

บ างช นิดปลู กบนดินได้และทนทานกับแสงแด ดจัด เชื่ อ กันว่าปลู กแล้วจะทำให้ ข า ย ดี

ลู กค้ าเยอะ หากเป็นการลงทุนก็จะช่วยให้ได้รับผลตอบแทนดี มีกำไร

9 ร าชพฤกษ์

ร าชพฤกษ์, คูน, ลมแล้ง เป็นไม้ดอกในตระกูล Fabaceae เป็นพืชพื้นเมืองของเอเชียใต้

เป็นดอกไม้และต้นไม้ประจำชาติของประเทศไท ย และเป็นดอกไม้ประจำรั ฐเกรละของประเทศอินเดียอีกด้วย

เชื่ อ กันว่าปลู กแล้วดี ทำให้การงานก้าวหน้า ค้ า ข า ย ดี เหม าะปลู กตอนเปิ ดกิจการใหม่ ๆ อีกด้วย

10 มะขาม

มะขาม เป็นไม้เขตร้อน มีถิ่นกำเนิ ดอยู่ในทวี ปแอฟริกา ช่วยส่งเส ริมให้มีความน่าเกรงขาม ลดการทะเล าะ

มีปัญ หากับคนอื่น และควรจะปลู กทางทิศตะวันตกของบ้ าน ปลู กแล้วจะทำ

ให้มีแต่คนรัก คนชอบ คนเกรงขาม ยำเ ก ร ง

11 ดาวเรือง

ดาวเรือง เป็นไม้ดอกที่สวยงาม ใช้ประโยช น์ได้หล ายอย่ าง นอกจากทำพวงม าลัยแล้ว

ใช้ทำดอกไม้แห้ง พ วงหรี ด เป็นไม้กระถางหรือไม้ถุง ประดั บเวทีตกแต่งสถ านที่งานพิธีต่ างๆ นิยมใช้กัน

บูชาสิ่ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ บูชาพระ เชื่ อ กันว่าปลู กแล้วจะทำให้ชีวิ ตมี

ความก้าวหน้า เจ ริญรุ่งเรือง มีเงิ นทองใช้กันไม่ข า ดมือ

12 เทียนมหา ม ง ค ล

เทียนมหา ม ง ค ล เป็นไม้พุ่มที่ปลู กและดูแลง่าย เหม าะสำหรับผู้ที่ไม่ค่อยมีเวล าปลู ก

และไม่ต้องใช้พื้นที่ม าก หากจะปลู กควรปลู กบริเว ณที่มีแส งแดดไม่จัดม าก เชื่ อ

กันว่าเป็นต้นไม้ที่นำแสงสว่ างม าให้ชี วิต ทำให้ทำม า ค้ า ข า ย ดี ทำกินสะด วก

ขอบคุณข้อมูล สังค มออนไลน์