คื บหน้าการจ่ ายเงิ น 5000 บ าท

เช็ คเงิ นเยี ยวย าผู้ประกันตน 29 จังหวัด ใครพื้นที่ไหนได้รับสิ ทธิ์ 10,000 บ าท

คืบหน้าจ่ายเงิ นเยี ยวย าผู้ประกันตนม าตร า 33,39 และ40 “โฆษกรั ฐบ าล” แจงร ายละ เอียด

ไทม์ไลน์รับเงิ น จังหวัดไหนรับสิทธิ์ 2 เดือน

วันที่ 25 สิงหาค ม2564 ความคืบหน้าโครงการเยี ยวย านา ยจ้า งและผู้ประกันตนม าตร า33,ม าตร า39

และม าตร า40 ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์CV-19

ล่ าสุดนา ยธนกร วังบุญคงช นะ โฆษกประจำสำนักนา ยกรั ฐมนตรี ได้สรุปตัวเลขการโอนจ่ายเงิ นเยี ยวย า

ให้กับผู้ประกันตนที่สำนักงานประกันสังค ม ได้ดำเนินการแล้ว ดังนี้

ผู้ประกันตนม าตร า33ใน16 จังหวัด จำนวน 249,235 คน ได้รับเงิ นเยี ยวย าร ายละ 2,500 บ าท

เป็นเงิ นกว่า 623 ล้ านบ าท โอนเมื่อวันที่ 20 ส.ค.64

น ายจ้า ง ม.33 ได้รับเงิ นเยี ยวย าคำนวณต ามจำนวนลู กจ้ างสูงสุดไม่เกิน 200 คน คนละ 3,000 บ าท

ผู้ประกันตนม าตร า 39 ใน13 จังหวัด จำนวน 1.12 ล้ านคน ได้รับเงิ นเยี ยวย าร ายละ 5,000 บ าท

เป็นเงิ นกว่า 5,600 ล้ านบ าท โอนเมื่อวันที่ 23 ส.ค.64

ผู้ประกันตนม าตร า 40 ใน13 จังหวัด จำนวน 4.5 ล้ านคน ได้รับเงิ นเยี ยวย าร ายละ 5,000 บ าท

เป็นเงิ นรวม 22,482 ล้ านบ าท โดยโอนเข้าวันที่ 24-25 ส.ค.64 วันละ 2 ล้ านคน

และวันสุดท้าย (26 ส.ค.64 ) อีก 5 แสนร าย

ผู้ประกันตนม าตร า39 และม าตร า 40 ในพื้นที่ 16 จังหวัด จำนวน 802,397 คน ได้รับเงิ นเยี ยวย า

ร ายละ 5,000 บ าท เป็นเงิ นรวม 4,012 ล้ านบ าท เริ่มโอนตั้งแต่วันที่ 27 ส.ค. 2564 เป็นต้นไป

สำหรับผู้ประกันตนม าตร า 33 ม าตร า 39 และ ม าตร า 40 ในพื้นที่ 13 จังหวัดล็ อกด าวน์

จะได้รับเงิ นเยี ยวย า ระยะเวล า 2 เดือน หรือรวมรับคนละ 5,000 บ าท ส่วนผู้ประกันตนม าตร า39

และม าตร า 40 จะได้รับรวมคนละ 10,000 บ าท

ส่วนผู้ประกันตนม าตร า 33 ม าตร า 39 และ ม าตร า 40 ในพื้นที่ 16 จังหวัดที่ประกาศล็ อก ดาวน์

ภายหลังจะได้รับเงิ นเยี ยวย า 1 เดือน

ผู้ประกันตนส าม ารถตรวจสอบสิ ทธิได้ที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังค ม www.sso.go.th/eform_news

พื้นที่ 13 จังหวัดแดงเข้ม ประกอบด้วย จังหวัดกรุงเทพฯ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปร าการ

สมุทรส าคร นร าธิวาส ปัตต านี ยะล า สงขล า ฉะเชิงเทร า ชลบุรี พระนครศรีอยุธย า

พื้นที่ 16 จังหวัดแดงเข้ม ประกอบด้วย จังหวัดนครร าชสีม า ระยอง ร าชบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี

กาญจนบุรี ลพบุรี เพชรบูรณ์ ประจวบคีรีขันธ์ ปร าจีนบุรี เพชรบุรี ต าก อ่างทอง นครนา ยก สมุทรสงคร าม สิงห์บุรี

โฆษกรั ฐบ าล กล่ าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นา ยกฯ และรมว.กล าโหม

ห่วงใยพี่น้องประชาช นทุกคน ทุกกลุ่ม จึงกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องดูแลประชาช น

กลุ่มอย่ างเต็มความส าม ารถ เร่งหาหนทางเพื่อช่วยเห ลือทางด้านเศ รษฐกิจกับพี่น้องประชาช นทุกกลุ่ม

โดยเฉพาะกลุ่มพ่ อค้ าแ ม่ค้ า รวมถึงผู้ประกอบการขนาดกล าง และขนาดย่อมทั่วประเท ศที่ได้รับผลกระทบ

อย่ างหนักจากCV-19 ควบคู่ไปกับการควบคุมสถ านการณ์การแ พร่ระ บ าด ซึ่งรั ฐบ าลและหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องต่ างทุ่มเทสรรพกำลังอย่ างเต็มที่ในทุกๆ ด้าน เพื่อช่วยบรรเทา

ความเดื อดร้อนของพี่น้องประชาช นที่เกิ ดขึ้นให้ได้ม ากที่สุด

ขอบคุณข้อมูล thansettakij