สรุปร าค าน้ำมัน

ร า ค าน้ำมันวันนี้ (25 ส.ค.) เช็ ค ร าค าดีเซล-แก๊สโซฮอล์ล่ าสุด

ร าค าดีเซลวันนี้ B10 จำหน่ายที่ร าค า 25.29 บ าท ดีเซล B7 ร า คา 28.29 บ าท

และดีเซลพรีเมียม (Hi Premium Diesel S B7) อยู่ที่ 33.06 บ าท สำหรับ ร าค าน้ำมันในวันพรุ่งนี้

ยังไม่มีประกาศเปลี่ยนแป ลง ต ามข้อมูลล่ าสุดเมื่อเวล า 8:48 น. ที่ผ่ านม า

สรุปร าค าน้ำมันวันนี้

เบนซิน-แก๊สโซฮอล์

• แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 28.75 บ าท

• แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 28.48 บ าท

• แก๊สโซฮอล์ E20 ลิตรละ 27.24 บ าท

• แก๊สโซฮอล์ E85 ลิตรละ 22.14 บ าท

ดีเซล

• ดีเซล B7 ลิตรละ 28.29 บ าท

• ดีเซล B10 ลิตรละ 25.29 บ าท

• ดีเซล B20 ลิตรละ 25.04 บ าท

• ดีเซลพรีเมี่ยม ลิตรละ 33.06 บ าท

หม ายเห ตุ: ร าค าอ้างอิงจาก บมจ.บ างจาก ควรตร วจสอบร าค า ณ สถ านีเติมน้ำมันอีกครั้ง

ร าค าข้างต้นยังไม่รวมภ าษีบำรุงท้องที่ กทม. ร าค าพรุ่งนี้จะมีผลตั้งแต่เวล า 05.00 น.

ขอบคุณข้อมูล prachachat