เผ ยร าค าทองคำผันผ วน

ร าค าทองวันนี้ สม าค มค้ าทองคำ ประกาศร าค าขายประจำวันที่ 25 สิงหาค ม 2564 (ครั้งที่ 1)

เมื่อเวล า 09.22 น. ลดลง 100 บ าท

ทองคำแท่ง

รับซื้อบ าทละ 27,950.00 บ าท

ขายออกบ าทละ 28,050.00 บ าท

ทองคำรูปพรรณ

รับซื้อบ าทละ 27,439.60 บ าท

ขายออกบ าทละ 28,550.00 บ าท

ร าค าทอง ประจำวันที่ 24 สิงหาค ม 2564 สม าคมค้ าทองคำ ประกาศร า คาขาย 4 ครั้ง

ลดลง 100 บ าท

ทองคำแท่ง

รับซื้อบ าทละ 28,050.00 บ าท

ขายออกบ าทละ 28,150.00 บาท

ทองคำรูปพรรณรับซื้อ

บาทละ 27,545.72 บ าท

ขายออกบ าทละ 28,650.00 บ าท

สัญญาทองคำตล าดนิวยอร์กปิดบวกติ ดต่อกันเป็นวันที่ 3 เมื่อคืนนี้ (24 ส.ค.) เนื่ องจากนักลงทุนยังคง

เข้าซื้อทองคำใน ฐานะสิ นทรั พย์ที่ปลอดภัย ท่ามกล างความวิต กกังวลเกี่ยวกับผลกระท บจากการ

แพร่ ระ บ าดของไ ว รั ส CV-19 ส ายพั นธุ์ เ ด ล ต า ขณะเดี ยวกันนักลงทุนจับต าการ

ประชุมประจำปีของธน าค ารกล างสหรั ฐ (เฟด) ที่เมื องแจ็กสัน โฮล รัฐไวโอมิง

ในวันที่ 26-28 ส.ค. เพื่อหาสัญญ าณบ่งชี้เกี่ ยวกับทิ ศทางนโยบ ายการเงิ นของเฟด

สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนธ.ค. เพิ่มขึ้น 2.2 ดอลล าร์

หรือ 0.12% ปิดที่ 1,808.5 ดอลล าร์/ออนซ์

ขอบคุณข้อมูล thansettakij