ประชาช นเข้าแถวย าวรับเ งิน

ประชาช นแห่กดเงิ น 5000

เมื่อวันที่ 24 ส.ค. ที่หน้าธนาค ารกรุงไทย ส าขาเบตง อ.เบตง จ.ยะล า ผู้สื่อข่าวร ายงานว่า

ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่ านม า มีประชาช นต่อแถวลงทะ เบี ยนเข้าระบบประกันสังคม ม.40 เพื่อขอสิท ธิ

รับเงิ นเยี ยวย า 5,000 บ าท เป็นจำนวนม าก โดยพบหล ายคนที่ยังคงสับสนว่า กลุ่มไหน

อาชีพใดจะได้เ งินเยี ยวย าบ้ าง ไม่ได้บ้ าง และปัญ หาที่พบเงิ นไม่เข้า

เนื่องจากไม่ได้ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาช น

สำหรับประชาช นที่ผ่ านการลงทะ เบี ยนรับการเยี ยวย าและได้ทำการยื นยันตัวตนสำเร็จ

แห่รอเข้าคิวกดเงิ นเยี ยวย าล็อก ด าวน์ จำนวน 5,000 บ าท จากผลกระทบ CV-19

กันเต็มหน้าธนาค ารกรุงไทย ในเขตเทศบ าลเมืองเบตง

หลังผ่ านการลงทะ เบี ยนรับการเยี ยวย า สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการ ล็อ กดา วน์ ในพื้นที่สีแดงเข้ม

10 จังหวัด และกลุ่ม 3 จังหวัด 9 อาชีพ เป็นม าตรการให้ความช่วยเห ลือในระยะเร่งด่วน

โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือกลุ่ม ผู้ประกันตน ที่มีน ายจ้า ง อย่ าง ม.33 กลุ่มผู้ประกันตนเอง ม.39 ม.40

และผู้ประกอบอาชีพ อิสระ ซึ่งแต่ละกลุ่มจะได้รับเงิ นเยี ยวย าแตกต่ างกันออกไป ต ามเงื่อนไขที่รั ฐ

กำหนดและเริ่มโอนวันที่ 24 ส.ค. 64 วันนี้เป็นวันแรก ซึ่งการโอนเงิ นจะทำผ่ านบัญชีพร้ อมเพย์

ที่ผูกเลขบัตรประจำตัวประชาช นแล้วเท่านั้น

โดยประชาช นได้นำบัญชีเงิ นฝาก ม าอัพดูว่ามีเงิ นเข้าหรือไม่ เพื่อถอนเงิ นเยี ยวย า 5,000 บ าท

นำไปใช้ต่อลมห ายใจให้คร อบครัว ท่ามกล างวิกฤติ CV-19 ที่ยังคงแ พร่ระ บ าดอยู่ในขณะนี้

อีกทั้งยังได้รับผ ลกระท บจากการ ล็อก ดา วน์ ทำให้บรรย ากาศที่ธนาค ารกรุงไทย ส าขาเบตง

มีประชาช นทยอยนำสมุดบัญชีเงิ นฝากม าอัพและเช็ กยอดเงิ นเยี ยวย าผ ลกระท บ CV-19

กันตั้งแต่เช้าอย่ างต่อเนื่ อง โดยเช้านี้หล ายคนได้รับเงิ น 5,000 บ าท ส่วนม ากลงทะ เบี ยน

ไว้ก่อนวันที่ 31 ก.ค. 64 และได้รับ SMS แจ้งมียอดเงิ นเข้า

จากการสอบถามประชาช นส่วนใหญ่จะนำไปเป็นค่ าใช้จ่ายในคร อบครัว ค่ าเช่าบ้ าน ค่ านมลู ก

และลงทุนค้ าขายเล็กๆน้อยๆ เพื่อนำเงิ นม าต่อยอดเงิ นที่ได้รับ อีกทั้งยังกล่ าวขอบคุณรั ฐบ าลที่ช่วยต่อลมหายใจ

ส่วนปัญ หาที่พบบ างร ายมีสมุดบัญชี และบัตรเอทีเอ็ม แต่ไม่ได้ผูกเลขบัญชีกับระบบพร้ อมเพย์

ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาช นและไม่เคยเคลื่ อนไหวบัญชีเป็นเวล านาน ขณะที่บ างร ายนำสมุดบัญชี

และบัตรเอทีเอ็ม ม าผูกเลขบัญชีกับระบบพร้ อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาช นโดยไม่ขาดส าย

อย่ างไรก็ต าม ควรปฏิบัติต ามม าตรการป้องกันอย่ างเคร่งครัด โดยการจำกัดคน

มีการเว้นร ะยะห่างระหว่าง สวมใส่หน้ากากอน ามัยตลอดเวล าเพื่อความปลอดภั ย

ขอบคุณข้อมูล siamstreet