อย่ าขอ 4 ข้อเวล าไหว้พ ระ

โบร าณถือ เวล าไหว้พระอย่ าขอ 4 ข้อนี้ เดี๋ยวเทวดาจะไม่อย ากช่วย

การเข้าวัดทำบุญ เป็นคนใจบุญสุนทาน สวดมนต์ภาวนา มันก็เป็นเรื่องที่ดี แต่หล ายครั้งที่เร าได้ยินผู้ใหญ่

ท่านสอนเอาไว้ว่า “ทำดีต้องไม่หวังผล” ก็เหมือนกับการไปทำบุญ ที่เร าไม่ควรจะทำเพื่อผลประโยช น์

ถ้าพูดกันตรงๆ คือ เวล าเร าไหว้พระขอพรไปแล้ว มันก็มีบ างเรื่องที่เร าขอแล้วเทวดาท่านอาจจะไม่ค่อยเห็นด้วย

เท่าไหร่ แ ม้ว่ามันจะมีคนทำได้ แต่ถ้าเอาจริงๆ ขอแบบนี้กันทั้งโล ก มันก็เกินเห ตุ เกินตัว เกินฐานะ

4 อย่ างที่ไม่ควรเอ่ยปากขอ เพร าะเทวดาอาจจะไม่ให้

1 ขอให้สมหวังในทุกๆ เรื่อง

เร าไม่ต้องขอให้สมหวังไปซะทุกเรื่องก็ได้ เพร าเทวดาท่านรู้ดีว่าความโล ภของมนุษย์ไม่เคยมีที่สิ้ นสุด

การที่เร าอย ากจะประสบความสำเร็จหรือสมหวังสิ่งใดแล้วนั้น มันก็ขึ้นอยู่กับความพย าย ามขอวเร าเองด้วย

เมื่อเร าพย าย าม ากพ อเดี๋ยวเทวดาท่านก็จะช่วยเอง สิ่งที่เร าควรขอคือ ขอให้เร ามีจิตใจที่แข็งแกร่ง

มุ่งมั่น และอยู่ในศีลในธรรม ไม่ออกนอกลู่นอกทางนั่นก็เพียงพ อแล้ว

2 ขอให้ไม่่มี โ ร ค ภัย

ไม่ต้องขอหรอกเรื่องนี้ เพร าะทุกสิ่งทุกอย่ างเกิ ดจากร รมเก่า ทั้งชาติก่อน และชาตินี้ด้วย หากเร าเรียนรู้

และรู้จักคำว่ากร รมม าแล้ว กร รมก็คือผลแห่งการกระทำ ดังนั้นเร าไม่ต้องไปขอพระท่าน แค่เร าปฏิบัติให้ดี

ดูแลสุขภาพตัวเองให้ดี ก็ไม่มี โ ร ค ภัยในเบียดเบี ยนแล้ว คิดง่ายๆ เลย ถ้าทุกคนอาบน้ำมนต์สะเดาะเคร าะห์กันได้

ป่านนี้ก็คงไม่ต้องมีโร งพย าบ าลแล้ว ยิ่งถ้าบ างคน กินไม่เลือก ประม าทกับชี วิต เทวดาที่ไหนก็ช่วยไม่ได้ทั้งนั้น

3 ขอให้ถูก ห ว ยรว ยเบอร์

ลองคิดดูนะ ถ้าคนทั้งประเทศขอให้ตัวเองถูก ห ว ย ป่านนี้คนคงร วยไปทั้งโล กแล้ว การที่คนเร าจะร่ำรว ยได้

นั่นก็คือเกิ ดจากการทำงาน ส่วนเรื่องโช คล าภก็เล่นแต่พ อควร เล่นแบบมีสติ ถ้าเสี ยแล้วจะได้ไม่เสี ยใจ มีลิมิต

มีงบประม าณในตัวเอง แยะแยะถูกผิ ดชั่วดีได้ก็พ อ

4 ขอให้ปร าศจากม ารผจญ

หล ายคนบอก “อ้าวเห้ย” ทำไมจะขอไม่ได้ล่ะ ไม่ใช่ว่าขอไม่ได้ แต่เคยมีบอกเอาไว้ว่า บ างทีชี วิตคนเร าก็ต้อง

มีบททดสอบกันบ้ าง ซึ่งสิ่งที่จะม าทดสอบจิตใจเร าก็คือ “ม าร” นั่นเอง และม ารเหล่ านั้นแหล่ะอาจจะ

ถูกส่งม าโดยเทวดาที่ท่านส่งม าทดสอบจิ ตใจของเร า ว่าเร าส าม ารถตัดกิเลสได้หรือไม่

จิตใจพร้อมที่จะรับคำอธิษฐ านม ากแค่ไหน ผู้ที่บำเพ็ญปฏิบัติ หากปร าศจารม ารผจญแล้ว

ก็ไรซึ่งสิ่งทดสอบ จะสำเร็จพุท ธปฏิบัติได้อย่ างไร ว่าไหม

หล ายคนอ่านม า 4 ข้อก็อาจจะงง ว่าเอ๊ะ อะไรก็ขอไม่ได้ ท่านไม่ให้สักอย่ าง ไม่ต้องกังวลนะ

เพียงแค่เร าสวดมนต์ภาวนา ทำบุญทำกุศลต่อเนื่องคิดดีทำดี ดูแลตัวเองดีๆ ใช้ชี วิตอย่ างมีสติ

ไม่ประม าท ดำเนินชีวิ ตให้อยู่ในทำนองคลองธรรม

ขอให้ตนเองนั้นมีความเมตต า ขอให้คนอื่นมีความเมตต าต่อตนเอง และสร รพสิ่ง ขอให้ความกล้ าหาญจง

อยู่กับตัวเอง เอาชนะจิ ตใจที่ใฝ่ต่ำ กระทำแต่คุณงามความดี เป็นต้น เวล าขอ พ ร ควรขอแต่สิ่งดีๆ

ให้กับตนเองและก็ อย่ า ลืมขอให้ผู้อื่นด้วย ไม่ควรจะไปเบียดเบียนใครด้วย แค่นี้ก็เพียงพ อแล้ว

เนื้อหาบ างส่วนจาก Postsara,เผามันส์ เผาเผือก, thaitopnews

เรียบเรียงโดย สังคมออนไลน์