ต้นไม้ป้องกันสั ตว์มีพิ ษ

นอกจากการปลู กต้นไม้เพื่อความร่มรื่น สวยงามประดั บแล้ว ยังช่วยป้องกันบ้ านจากสั ต ว์มีพิ ษได้อีกด้วย

สวนแบบไหนที่งูและ สั ต ว์ เลื้อยคล านชอบ

1 สวนที่มีต้นไม้จำนวนม าก

2 สวนที่รกร้ างไม่ได้รับการดูแล

3 สวนที่มีพื้นที่อับชื้น

4 สวนที่มีซากไม้พุพังจำนวนม าก

5 สวนที่มีช่องสำหรับให้งูเข้าไปอาศัยอยู่ได้

ส่วนต้นไม้ที่ปลู กไว้กันงูเข้าบ้ านได้มีดังนี้

1 ดาวเรือง

ก ลิ่ นของดาวเรือง ช่วยรบกวนระบบการดมกลิ่ มของสั ต ว์ที่ใช้จมูกเป็นหลัก

ส่วนย างในลำต้น ก็มีฤทธิ์ระค ายเคืองผิว

2 ลิ้น มังกร

ลักษณะกายภาพของสั ต ว์ช นิดนี้ ย ากต่อ การเลื้อยผ่ าน ลิ้น มังกรเป็นต้ นไม้ที่ปลู กง่าย

เติบโตได้ในทุกสภ าพแวดล้อม จึงเหม าะกับก ารปลู กใส่กระถาง และวางไว้ในสวนหน้าบ้ าน

3 ฟ้า ทะ ล า ยโจร

ฟ้า ทะ ล า ยโจร เป็นพืชสมุนไพรส ารพัดประโยช น์ ปล า ยกลีบด อ กแตกเป็นแฉก มีผลแห้ง ทรงรี

คล้ ายฝักต้อยติ่ง มีรสขมทุกส่วนของต้น หากตัวถูกับร าก หรือใบของฟ้า ทะ ล า ยโจร

จะทำให้ผิวหนังของมันเกิ ดอาการป ว ด และแสบ มันจึงไม่ชอบเข้ าใกล้ต้นไม้ช นิดนี้

4 จิงจูฉ่าย

เป็นต้นไม้ล้มลุกขนาดเล็ก ออ กใบเรียงสลับกัน ลักษณะใบคล้ ายผักชี ปล า ยใบแหลม และแตกเป็นแฉก

หน้าใบเรียบสีเขียว หลังใบสีเทา-เขียว มีขนขาวขึ้นเล็กน้อย ซึ่งส่งผลให้เกิ ดการระค ายเคืองต่อผิวหนังของสั ต ว์

5 กุ้ยช่ายประดั บ

กุ้ยช่ายประดั บ หรือ กุ้ยช่ายม่วง เป็นไม้ยืนต้น อายุนานหล า ยปี ออ กด อ กสีม่วง ลักษณะคล้ ายดาวหกแฉก

มีก ลิ่ นคล้ ายกุ้ยช่าย ทั้งที่ด อ ก และใบ ซึ่งนอ กจากจะมีส่วนที่ช่วยป้องกันยุง และหมัดเข้าบ้ าน

ยังส าม ารถทำให้งูไม่กล้ าเข้าม าในเขตบ้ าน และสวนของเร าได้ด้วย

6 ต้นระย่อม

ต้นระย่อมมีคุณสมบัติพิเศษที่ส าม ารถกันงูได้ เนื่ องจากกลิ่นของต้นระย่อมจะไปรบกวนระบบประส าท

และระบบหัวใจของงู หากปลู กไว้ในสวน จะปลอดภั ยไร้งูอย่ างแน่นอน

7 ตะไคร้

ตะไคร้ สมุนไพรไทยที่ปลู กกันแทบทุกบ้ าน ส าม ารถกันงูได้ เนื่องจากใบของตะไคร้ มีความคมและส าก

เมื่อปลู กชิดกันเป็นแนวรั้วงูจะไม่ส าม ารถเลื้อยผ่ านเข้าม าได้เนื่องจากใบของตะไคร้จะบ าด

ผิวหนังของมันและเลื้อยหนีไปในที่สุด

8 ว่านพญานาคร าช

ว่านพญานาคร าช จัดเป็นพืชในกลุ่มกระบองเพชร น้ำมันของว่านพญานาคร าชเป็นต้นไม้กันงู

เนื่องจากมีกลิ่นฉุนที่งูไม่ชอบ และยังมีฤทธิ์ในการต้าน พิ ษ ของ สั ต ว์ มี พิ ษ อื่นๆ เช่ น แมงป่อง

ตะขาบ และงู แถมยังจัดเป็นต้นไม้มงคล ที่เชื่อกันว่าเมื่อออกดอกเจ้าของบ้ านจะโชคดี

วิธีการดูแล รั ก ษ า ต้นไม้กันงู

1 ตัดแต่งกิ่งต้นไม้อยู่เสมอ

2 รดน้ำต้นไม้อย่ างสม่ำเสมอเพื่อให้ต้นไม้เจริญเติบโต

3 ใส่ปุ๋ย แนะนำให้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ หรือปุ๋ยคอกเพื่อปลอดภั ยต่อเจ้าของบ้ านต้นไม้ก็เจ ริญงอกงามดี

4 พร วนดิน

การพร วนดินอย่ างสม่ำเสมอจะช่วยเพิ่มออกซิเจ นให้ต้นไม้ทำให้ต้นไม้เจ ริญเติบโตงอกงาม

ขอบคุณข้อมูล sit-smiling, baania