เตรียมคล ายล็อ ก ดา วน์

รองโฆษกรั ฐบาล เผ ยในร ายการแจงให้เคลียร์กับทีมโฆษกรั ฐบาล ชี้ อาจจะคล ายล็อกดา วน์ช่วงต้น

เดือนกันย ายนนี้ หลังยอดติ ดเ ชื้ อCV เริ่มทรงตัว-แนวโน้มล ดทรงตัว จำนวนผู้ป่ วยรักษ าหายม ากขึ้น

น.ส.ไตรศุลี กล่ าวถึงแนวทางการใช้ย าฟาวิพิร าเวียร์ว่า ยื นยันว่าย าฟาวิพิร าเวียร์ เป็นย าหลัก

การรักษาCV-19 ที่เป็นโร คอุบั ติให ม่ ยังไม่มีย ารักษ าได้โดยตรง และจากผลการศึกษา

ทั้งในประเท ศและต่ างประเท ศ พบว่าช่วยยั บยั้งอาการเกิ ดโร คได้

โดยการศึกษาวิจั ยในประเทศไท ยพบว่าเมื่อให้ย าภายใน 4 วันแร กที่มีอาการจะลดอาการรุนแร งได้ 28.8 %

เมื่อเที ยบกับกลุ่มที่ไม่ได้รับย าภ ายใน 4 วัน และทางกระทรวงส าธารณสุข เน้นย้ำและสนับสนุ นให้ใช้ย านี้รักษา

ผู้ป่ วยCV-19 ต่อไป โดยส าม ารถให้ฟาวิพิร าเวียร์ควบคู่ไปกับฟ้ าทะล ายโจ รได้ ขึ้นอยู่กับการวินิจฉั ยของแพ ทย์

น.ส.ไตรศุลี กล่ าวต่อว่า ส่วนข้อส งสัยว่าทำไมก่อนหน้านี้ ถึงให้ย าเฉพ าะผู้ป่ว ยกลุ่มสีเหลื อง และสีแ ดง

ซึ่งชี้แจงว่าเกิ ดจากการพิจ ารณ าของผู้เชี่ ยวช าญคณะต่ างๆ ที่พิจ ารณ าและแนะนำให้ปรับ

ใช้ต ามสถ านการณ์ของโร ค เมื่อไ ว รั สกล ายพั นธุ์ก็ต้องปรับแนวทางการรักษ าไปด้วย

และที่ผ่ านม ากระทรวงส าธารณสุข ดำเนินการบริหารจัดการสถ านกา รณ์CV-19

การสำรองย าฟาวิพิร าเวียร์ การวางแนวทางเว ชปฏิบั ติ ภายใต้คำแนะนำต ามยุทธศ าสตร์และทางวิชาการ

โดยนำความคิดเห็นและข้อคิ ดเห็นของผู้ทรงคุ ณวุฒิจากคณะต่ างๆ โดยผ่ านความเห็นชอบ

จากศบค. จากนั้นเข้าที่ประชุมคณะรั ฐมนตรี (ครม.) เพื่อรับทร าบ

ขอบคุณข้อมูล thansettakij