เผ ยประกั นร าค าข้าว

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นา ยกรั ฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกร รมการนโยบ ายและบริหารข้าวแห่งชาติ

หรือ นบข. โดยที่ประชุมเห็นชอบในหลักการม าตรการคู่ขนาน โครงการประกันร ายได้เกษตรกรผู้ปลู กข้าว

ปี 2564/65 รอบที่ 1 โดยมอบหม ายให้กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไป

หารือแนวทางการจัดสรรงบประม าณพร้อมจัดทำร ายละเอี ยดให้ชัดเจนเพื่อนำเสนอครม. พิจารณาต่อไป

ซึ่งนา ยกรั ฐมนตรีได้ย้ำให้ใช้จ่ายงบประม าณในการดำเนินโครงการต่ าง ๆ ให้เกิ ดประสิท ธิภาพและ

คุ้มค่ าต่อประชาช นเกษตรกรได้รับประโยช น์อย่ างแท้จริง โดยประกัน ข้าวเปลือกหอมมะลิ

ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี และข้าวเปลือกเหนียว ในพื้นที่เพาะปลู ก

ข้าวทั่วประเทศ ที่ขึ้นทะ เบี ยนกับกรมส่งเส ริมการเกษตร จำนวน 4.689 ล้ านครัวเรือน ร าค าและ

ปริม าณประกันร ายได้ ความชื้นไม่เกิน 15% ไม่เกินครัวเรือนละ 40 ไร่ยกเว้นข้าวเจ้า ไม่เกิน 50 ไร่

โดยชดเช ยเป็นจำนวนตันในแต่ละช นิดข้าว ดังนี้

1) ข้าวเปลือกหอมมะลิ 15,000 บ าทต่อตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 14 ตัน

2) ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ 14,000 บ าทต่อตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน

3) ข้าวเปลือกเจ้า 10,000 บ าทต่อตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ตัน

4) ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี 11,000 บ าทต่อตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ตัน

5) ข้าวเปลือกเหนียว 12,000 บ าทต่อตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน

นอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินโครงการเชื่ อมโยงตล าดข้าวอินทรีย์

และข้าว GAP ครบวงจรในระยะที่ 2 (ปี 2565-2568) โดยกระทรวงพาณิชย์ และ ธ.ก.ส. ร่วมเป็นหน่วยงาน

ร่วมดำเนินการ และให้กระทรวงพาณิชย์ ร่วมดำเนินการประชาสัมพั นธ์และการตล าดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP

รวมทั้งเห็นชอบให้กระทรวงพาณิชย์ จัดสรรโควต าร้อยละ 10 ของโควต าการส่งออกข้าว

ไปยังสหภ าพยุโรป (EU) จำนวน 1,700 ตันต่อปี

สำหรับจัดสรรให้เฉพาะผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการต ามหลักเก ณฑ์ที่กำหนด และเห็นชอบให้ ธ.ก.ส.

สนับสนุนสิ นเ ชื่อดอกเบี้ ยต่ำในโครงการสิ นเชื่ อธุรกิจชุมช นสร้ างไทย ให้กับกลุ่มเกษตรกร

วิส าหกิจชุมช น สหกรณ์การเกษตร ที่ดำเนินโครงการ

ทั้งนี้ ประโยช น์ที่จะได้รับค าดว่าคือ เกษตรกรมีตล าดรองรับผลผลิตข้าวคุณภาพที่แน่นอนไม่น้อยกว่า 30,000 ครัวเรือน

มีร ายได้เพิ่มขึ้นอย่ างน้อย 350 ล้ านบ าท (ข้าว GAP เพิ่มขึ้นตันละ 500 บ าท ข้าวอินทรีย์เพิ่มขึ้นตันละ 2,000 บ าท)

รวมถึงขย ายพื้นที่การผลิ ตข้าวคุณภ าพที่ได้รับการรับรองม าตรฐ านข้าวอินทรีย์และข้าว GAP อย่ างน้อย 700,000 ไร่

นอกจากนี้ เกษตรกรและผู้บริโภ คยังมีสุขภาพที่ดีขึ้น ลดการนำเข้าส ารเค มี

ทางการเกษตรและส ารตกค้ างในสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

ขอบคุณข้อมูล siamtopic