ร าค าทองคำวันนี้

ร าค าทองวันนี้ สม าค มค้ าทองคำ ประกาศร าค าขายประจำวันที่ 24 สิงหาค ม 2564 (ครั้งที่ 1)

เมื่อเวล า 09.26 น. เพิ่มขึ้น 50 บ าท

ทองคำแท่ง

รับซื้อบ าทละ 28,200.00 บ าท

ขายออกบ าทละ 28,300.00 บ าท

ทองคำรูปพรรณ

รับซื้อบ าทละ 27,697.32 บ าท

ขายออกบ าทละ 28,800.00 บ าท

ร าค าทอง ประจำวันที่ 23 สิงหาค ม 2564 สม าค มค้ าทองคำ ประกาศร าค าขาย 3 ครั้ง

เพิ่มขึ้น 100 บ าท ทองคำแท่งรับซื้อบ าทละ 28,150.00 บ าท ขายออกบ าทละ 28,250.00 บ าท

ทองคำรูปพรรณรับซื้อบ าทละ 27,636.68 บ าท ขายออกบ าทละ 28,750.00 บ าท

สัญญาทองคำตล าดนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นเมื่อคืนนี้ (23 ส.ค.) โดยได้แร งหนุนจากการอ่อนค่ าของสกุลเ งินดอลล าร์

รวมทั้งการค าดการณ์ที่ว่า การแพ ร่ระ บ าดอย่ างหนักของไว รั ส CV-19 อาจทำให้ธนาค ารกล างสหรั ฐ (เฟด)

ชะลอเวล าการปรับลด วงเ งินซื้อพันธบัตรต ามม าตรการผ่อนคล ายเชิงปริม าณ (QE)

ทั้งนี้ สัญญาทองคำตล าด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนธ.ค.

พุ่งขึ้น 22.3 ดอลล าร์ หรือ 1.25% ปิดที่ 1,806.3 ดอลล าร์/ออนซ์

ขอบคุณข้อมูล thansettakij