ต้นไม้แ ห่งคว ามสุข

คนไทยโบร าณเชื่ อว่าบ้ านใดปลู กต้นโมกไว้ประจำบ้ านจะทำให้เกิ ดความสุขความบริสุ ทธิ์

เนื่องจากโมกหรือโมกขหม ายถึงผู้ที่หลุดพ้นด้วยทุ กข์ทั้งปวง สำหรับส่วนของดอกก็มีลักษณะ

สีขาว กลิ่นหอมสดชื่นตลอดวัน นอกจากนี้ยังช่วยคุ้มคร องปกป้องภัยอันตร าย

เนื่องจากต้นโมกบ างคนเรียกว่าต้นพุทธรั ก ษ า ดังนั้นเชื่ อว่าต้นโมกสาม ารถคุ้มกันรั ก ษ า ความปลอดภัย

ต้นโมก เป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดกล าง ลำต้นมีความสูงประม าณ 5-12 เมตร ผิวเปลือกสีน้ำต าลดำ

ลำต้นกลมเรียบมีจุดเล็ก ๆสีขาวประทั่วต้น แตกกิ่งก้านสาขาออกรอบลำต้นไม่เป็นระเบียบ

ออกดอกเป็นช่อสั้น ๆ อยู่ต ามปล ายกิ่ง ช่อหนึ่งมีดอก 4-8 ดอก ดอกจะคว่ำหน้าลงสู่พื้นดินมีกลีบดอก 5 กลีบ

มีสีขาวกลิ่นหอม ดอกบ านเต็มที่มีขนาด ประม าณ 2 ซม.

ใช้ปลู กเป็นไม้ประดั บทั่วไป มีใบสวยงาม ดอกหอม นิยมปลู กไว้ประดั บสวน ปลู กริมน้ำตก ลำธาร ริมทะเล

หรือปลู กลงในกระถางเป็นไม้แคระหรือบอนไซ หรือปลู กเป็นแถว ๆ เพื่อบังสายต า

โดยจะทิ้งใบในช่วงฤดูหนาว ทนร่มได้ดี จึงปลู กในอาค ารได้นาน ส าม ารถควบคุมการออกดอกได้

ด้วยการควบคุมการให้น้ำและ ปุ๋ ย อย่ างเหม าะสม

และส าม ารถตั ดแต่งให้เป็นรูปทรงที่สวยงามได้ต ามต้องการ การตั ดแต่งทรงพุ่มต้องทำอย่ างสม่ำเสมอ

เนื่องจากจะทำให้เป็นทรงพุ่มแน่นสวยงาม แต่จะไม่ค่อยออกดอกให้ชม และควรปลู กในพื้นที่กล างแจ้ง

เนื่องจากการปลู กในที่มีแสงแดดไม่เพียงพ อจะทำให้ต้นสูงชะลูดและไม่ค่อยออกดอก

ออกดอก: ตลอดปี

การปลู กในแปลงปลู กเพื่อประดั บบริเว ณบ้ านและสวน

และปลู กในกระถางเพื่อประดั บภายนอกอาค ารบ้ านเรือน

ส ร ร พ คุณทาง ย า :

ร ากใช้รั ก ษ า โ ร ค ผิวหนัง เรื้อน คุดทะร าด แก้พิ ษสัตว์กัดต่อ ย

ใบ ใช้ขับน้ำเหลือง

ดอก เป็น ย า ระบ าย

เปลือก เป็น ย า เจริญอาหาร รั ก ษ า โ ร ค ไต

ย า งจากต้นแก้บิด

การดูแล :

ต้นโมกต้องการแสงแดดปานกล าง จนถึงแสงแดดจัด หรือกล างแจ้ง ควรให้น้ำ 5-7 วันต่อครั้ง

นอกจากนี้ต้นโมกยังชอบดินร่วนซุย ที่มีความชื้นปานกล าง และควรใส่ ปุ๋ ย คอกหรือ ปุ๋ ย หมัก

ในอัตร า 1-2 กิโลกรัม/ต้น ควรใส่ปีละ 4-6 ครั้ง

การปลู กโมกในกระถาง

การปลู กในกระถางเพื่อประดั บภายนอกอาค ารบ้ านเรือน ใช้กระถางทรงสูงขนาด 12-18 นิ้ว

ใช้ ปุ๋ ย คอกหรือ ปุ๋ ย หมัก : ขุยมะพร้ าว : ดินร่วนอัตร า 1 : 1 : 1 ผสมดินปลู กควรเปลี่ยนกระถาง

บ้ างแล้วแต่ความเหม าะสมของทรงพุ่มและการเจ ริญเติบโตของทรงพุ่ม และควรเปลี่ยนดินปลู กให ม่

ทดแทนดินเดิมที่เสื่อมสภ าพไปดูแลรั ก ษ า : ชอบขึ้นในที่ชุ่มชื้น

– การข ย า ย พั น ธุ์ : การตอน การเพาะเมล็ด การปักชำ วิธีที่นิยมและได้ผลดี คือ

– การเพาะเมล็ด : การปักชำ

– ส่วนที่มีกลิ่นหอม : ดอก

อ้างอิง

– sites.google.com/site/tnmokkheiywkhci/home/prawati-laea-khwam-cheux-khxng-tn-mok

– sites.google.com/site/tnmimngkhl285/tn-mok

– medthai.com/โมกบ้ าน/

เรียบเรียงโดย สังค มออนไลน์