พย ากรณ์อาก าศวันนี้

กรมอุตุนิยมวิทย า ร ายงานสภาพ อากาศวันนี้(24 ส.ค.64) ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองเกิ ดขึ้นในระยะนี้

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 ของพื้นที่

กรมอุตุนิยมวิทย า ร ายงานสภาพ อากาศวันนี้(24 ชั่วโมงข้างหน้า)

มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน

ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกำลังอ่อน แต่ยังคงทำให้ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองเกิ ดขึ้นในระยะนี้

อนึ่ง พายุโซนร้อน “โอไมส์” บริเว ณทะเลจีนตะวันออก กำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศเหนือ

พายุนี้ไม่ส่งผลกระท บต่อลักษณะอากาศของประเทศไทย

ฝุ่นละอองขนาดเล็ก ในช่วงของฤดูฝนการสะสมของฝุ่นละออง/หมอกควันมีน้อย

พย ากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวล า 06:00 วันนี้ ถึง 06:00 วันพรุ่งนี้.

ภาคเหนือ มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 ของพื้นที่

ส่วนม ากบริเว ณจังหวัดแ ม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงร าย ลำปาง พะเย า น่าน และต าก

อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียส

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 ของพื้นที่

ส่วนม ากบริเว ณจังหวัดหนองค าย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร ร้อยเอ็ด ยโสธร

อำนาจเจริญ อุบลร าชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ นครร าชสีม า และชัยภูมิ

อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียส

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคกล าง มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 ของพื้นที่

ส่วนม ากบริเว ณจังหวัดร าชบุรี กาญจนบุรี อุทัยธานี ชัยนาท นครสวรรค์ นครปฐม

สมุทรสาคร และสมุทรสงคร าม

อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียส

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคตะวันออก มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 ของพื้นที่

บริเว ณจังหวัดนครนา ยก ปร าจีนบุรี ระยอง จันทบุรี และตร าด

อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียส

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.

ทะเลมีคลื่นสูงประม าณ 1 เมตร บริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร

ภาคใต้(ฝั่งตะวันออก) มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 ของพื้นที่

ส่วนม ากบริเว ณจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุร าษฎร์ธานี

ยะล า ปัตต านี และนร าธิวาส

อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียส

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.

ทะเลมีคลื่นสูงประม าณ 1 เมตร บริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร

ภาคใต้(ฝั่งตะวันตก) มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 ของพื้นที่

บริเว ณจังหวัดระนอง พังงา ตรัง และสตูล

อุณหภูมิต่ำสุด 20-24 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียส

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.

ทะเลมีคลื่นสูงประม าณ 1 เมตร บริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 ของพื้นที่

อุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียส

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ขอบคุณข้อมูล กรมอุตุนิยมวิทย า