ท ายนิสัยจ ากปีเกิ ด

สำหรับวันนี้เร ามีวิ ธีการคำนวณเลขปีเกิ ดท า ยนิสัย คุณเกิ ดปีอะไร เช่ นเกิ ดปี 2509

ให้นำเลข 2+5+0+9 = 16 หลังจากได้เลข 16 แล้ว ให้นำ 1+6 = 7 เมื่อได้เลข 7 ให้อ่ า นคำทำน ายของตัวเอง

บวกกันได้เลข 3 , 4 , 6

ตัวเลขเหล่ านี้แสดงออ กถึงการเปลี่ยนแป ลง คุณเป็นคนที่ไม่ชอบอยู่นิ่งๆ มักจะมี เส น่ห์แพรวพร าว

ชอบใช้ชี วิตอ ย่ างมีความสุข เรียบง่าย เป็นตัวของตัวเองที่สุด ไม่ชอบทำต ามใคร

ไม่ชอบให้ใครม าออ กคำสั่ง ไม่ชอบให้ใครม ารอคอย

ลักษณะนิสัยของคุณเป็นคนที่ค่อนข้ างจะเป็นตัวของตัวเองที่สุด มีความจริ งใจ จริงจังในการพูดการจา

ถือว่าเป็นคนที่เก็บความลั บเก่งม ากๆ ถึงแ ม้ว่าลักษณะภายนอ กจะเป็นคนที่ดูห้าวๆ ก็ต าม

แต่เบื้องลึกภ ายใต้จิ ตใจของคุณนั้นเป็นคนที่ใจดี มีความเด็ดเดี่ ยว กล้ าได้กล้ าเ สี ย ไม่ชอบเอาเปรี ยบผู้อื่น

และสิ่งที่ไม่ชอบที่สุดก็คือ การโดนคนอื่นหักหลัง คุณเป็นคนดีมีคุณธรรมสูง ยึดหลักความถูกต้องเป็นเกณฑ์

รักใครแล้วรักจริง เป็นคนที่รักแล้วรักเลย รักอ ย่ างฉล าด

บวกกันได้เลข 8

ตัวเลขนี้เป็นตัวเลขที่บ่งบอ กถึงคว ามฉล าด ความฉล าดที่ใครคนอื่นไม่ส าม ารถรับรู้ เพร าะว่าตัวคุณนั้นเป็นคนที่มี

ลักษณะทุ่มเท เก็บความลั บได้เก่ง มักจะไม่ค่อยแส ดงออ กในส่วนของตัวตนของตัวเ องให้ใครได้รับรู้

คุณเป็นคนที่สู้ไม่ถอย ถึงไหนถึงกัน ไม่เคยเก รงกลัวผู้ใด

เป็นคนที่ตั้งใจทำอะไ รแล้วมักจะทุ่มเทเกินร้อยเสมอ ไม่เค ร่งครัดในเรื่องของกฎระเบียบ ไม่ชอบถูกคนอื่นตี

กรอบ มักจะเป็นตัวของตัวเอง เวล ารักใครแล้วจะรักจ ริง ไม่แสดงออ กในเรื่องของคำพูด

แต่จะแสดงออ กในส่วนของก ารกระทำม ากกว่า

บวกกันได้เลข 2 , 5 , 7

ตัวเลขเหล่ านี้มักจะเป็นคนที่มีเส น่ห์กับคนใกล้ตัว คนพิเศ ษ ชื่นชอบในระเบียบวินัย ไม่ชอบเห็นอะไร รกๆ

เป็นคนที่ทุ่มเทแร งกายแร งใจให้กับหน้าที่การงาน แน่นอนว่าคุณเป็นคนที่มีความส าม ารถในเรื่อง

ของการปรับตัวเข้ากับสังค ม และยุคสมัยได้อ ย่ างดีเยี่ยม

คุณมักจะเป็นคนที่มีสัมผัสพิเศษ บ างครั้งอาจจะรู้ถึงเหตุก ารณ์ล่วงหน้า บ างครั้งจะได้ยินเ สี ยงอะไรแว่วๆ

และส่วนใหญ่นั้นจะเป็นล างที่ดี ที่จะทำให้คนระวังตัวหลีกเลี่ยงอะไรบ างอ ย่ าง

ลักษณะนิสัยของคุณเป็นคนที่ไม่ชอบให้ใครเข้าม าวุ่นว ายในชี วิตส่วนตัวม ากสุด รักในอิสระ เป็นคนที่รักเพื่อน

รักฝูง ชอบอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม เห็นใครลำบ ากไม่ได้มักจะยื่น มือเข้าไปช่วยเสมอ

นิสัยอ ย่ างนี้แหละ ที่ไม่ชอบก็คือ การไม่ต ร งต่อเวล า

บวกกันได้เลข 1 , 9

ตัวเลขเหล่ านี้แส ดงถึงคนที่มีความแข็งแกร่ง แข็งแกร่งในเรื่องของจิตใจ เป็นคนที่เปิ ดเผย ไม่มีลับลมค มใน

รักในอิสระ ไม่ชอบให้ใครม าพย าย ามบังคับ ไม่ชอบให้ใครม าเอาเปรียบ ถึงแ ม้ว่าลักษณะนิสัยภายนอ ก

จะเป็นคนที่ง่ายๆ ก็ต าม แต่คุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะเรียบง่าย

เวล าจะทำอะไรแต่ละอ ย่ างมักจะไม่ค่อยวางแผนอะไรม ากม าย ไม่ชอบการเป็นทางการม ากเกินไป

คุณเป็นคนที่เข้าใจอะไรได้ย าก แต่ถ้าหากเข้าใจและได้ทำซ้ำซ้ำหล า ยๆ รอบ ต้องบอ กเลยว่าคุณจะส าม ารถ

สอนคนอื่น และเชี่ยวช าญในการกระทำเหล่ านี้แน่นอน

ขอบคุณข้อมูล horoscopedaily99