เผ ยผู้ประกันตนม าตร า40

สมัครม าตร า 40 รับเ งินเยียว ย า 5,000 บ าท อาชีพ อิสระ 19 จังหวัดสีแดงเข้ม 9

ประเภทกิจการ สมัครเป็นผู้ประกันตนม าตร า 40 และชำระเ งินสมทบ ภายในวันที่ 24 ส.ค.64

เพื่อรับ เ งินเยี ยวย าผ่ านทางพร้อมเพย์เลขประจำตัวประชาช น

19 จังหวัดสีแดงเข้ม ได้แก่ กาญจนบุรี สมุทรสงคร าม สุพรรณบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ร าชบุรี อ่างทอง

นครนา ยก ปร าจีนบุรี ลพบุรี ระยอง สิงห์บุรี สระบุรี นครร าชสีม า

เพชรบูรณ์ ต าก ชลบุรี ฉะเชิงเทร า และพระนครศรีอยุธย า

คุณสมบัติผู้สมัครประกันสังค มม าตร า40

มีสัญชาติไทย

มีอายุ 15-65 ปีบริบูรณ์

เป็นผู้ประกอบอาชีพ อิสระ

ไม่เป็นลู กจ้างในบริษัท ห้างร้ าน โรงงาน (ม.33)

ไม่เป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจ (ม.39)

ไม่เป็นข้าร าชการหรือพนักงานรั ฐวิสาหกิจ

ผู้ถือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ขึ้นต้นด้วยเลข 0,6,7 (ยกเว้นขึ้นต้นด้วย 00)

ผู้พิการที่รับรู้สิทธิก็สมัคร

หลักฐานการสมัคร

ใช้บัตรประชาช นเพียงใบเดียว

อาชีพ อิสระ สมัครประกันสังค มม าตร า 40 ความคุ้มครอง ครบจบทุกทางเลือก

สำหรับความคุ้มครองและสิทธิประโยช น์ประกันสังค ม ปัจจุบันมี 3 ทางเลือก คือ

ทางเลือกที่ 1 จ่าย 70 บ าท/เดือน

ทางเลือกที่ 2 จ่าย 100 บ าท/เดือน

ทางเลือกที่ 3 จ่าย 300 บ าท/เดือน

ช่องทางสมัครเป็นผู้ประกันตนต ามม าตร า40

เว็บไซต์ www.sso.go.th

ธนาค ารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

Big C ซุปเปอร์เซ็นเตอร์

เซเว่น-อีเลฟเว่น

หลักฐ านการสมัคร

ใช้บัตรประชาช น เพียงใบเดียวเท่านั้น

ช่องทางจ่ายเ งินสมทบ

ส าม ารถชำระเ งินผ่ านช่องทางที่สะดวก ได้แก่

เค าน์เตอร์เซอร์วิส (7-11)

เค าน์เตอร์เทสโก้โลตัส

เค าน์เตอร์บิ๊กซี

เค าน์เตอร์เซ็นเพย์

ธนาค ารกรุงไทย จำกัด (มหาช น)

ธนาค ารกรุงศรีอยุธย า จำกัด (มหาช น)

ธนาค ารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

Mobile Application ShoppyPay

ตู้บุญเติม

ฟรีค่ าธรรมเนียมทุกช่องทาง

ขอบคุณข้อมูล: สำนักงานประกันสังค ม กระทรวงแร งงาน