6วิ ธีทำให้หลับสบ าย

6 วิ ธีทำให้นอนหลับสนิท ตื่นม าอารมณ์ดี

การนอนที่ดีในเวล ากล างคืน ย่อมหม ายถึงวันใหม่ที่สดชื่น แจ่มใส การนอนหลับสนิ ทในทุกค่ำคืน

จึงเป็นความใฝ่ฝันของคนทํางานแทบทุกคน ชีวจิต จึงขอแนะนําวิธีเตรี ยมตัวเข้านอนอย่ างมีประสิ ทธิภ าพ

1. เข้านอนเมื่อร่ างกายส่งสัญญ าณว่าง่วง

อย่ าเข้านอนเพียงเพร าะถึงเวล า ควรสังเก ตสัญญา ณเตื อนของร่ างกายต่อไปนี้ เช่ น หาว แสบต า

รู้สึกเหมือนหมดพ ลังหัวจะทิ่มลงท่าเดียว หนังต าหย่อน พานจะหลับ ถ้ายังฝืนคุณอาจต าค้ าง

นอนไม่หลับ และต้องรอไปอีก 2 ชั่ วโมง จึงจะรู้สึกง่วงอีก

2. กินอาหารค่ำให้เร็วขึ้น

ไม่ควรเข้านอนขณะอาหารยังไม่ย่ อย ควรนอนหลังมื้อเย็น อย่ างน้อย 2 ชั่ วโมง

3. บอกเลิกกิจกรร มคร่ำเคร่งก่อน เข้านอน 3 ชั่ วโมง

ทั้งสะส างงานที่คั่งค้ างจากที่ทํางาน หรืออ่านหนังสือหนักสม อง เป็นกิจกร รมที่ต้องใช้สติปัญญา

และความ คิดม าก จึงควรงดทําก่อนเข้านอน เพร าะอาจทําให้สมอ งค้ าง ไม่ยอมหยุดพักได้

4. งดใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่ างๆ ก่อนเข้านอนอย่ างน้อย 1-2 ชั่ วโมง

เช่ น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ โทรทัศน์ มีงานวิจัยที่ชี้ว่า แสงจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เหล่ านี้

จะไปหยุดยั้งการหลั่งส ารเมล าโทนิน (Melatonin) ซึ่งควบคุมกลไกการนอนหลับ

ของร่ างกาย ทําให้มีปัญ หาการนอน

5. ผ่อนคล ายร่ างกายก่อนเข้านอน

เช่ น อาบน้ำอุ่น ดื่มเครื่องดื่มอุ่นๆ ให้รู้สึกผ่อนคล าย หรืออาจดูหนังตลกก่อนเข้านอนการหัวเร าะ

จะช่วยรักษาสมดุลของระบบประส าท ในบางคน การหัวเร าะเพียง 1 นาที

มีค่ าเท่ากับการผ่อนคล ายร่ างกายถึง 45 นาทีเต็ม

6. หรี่แสงไฟในห้องสัก 2-3 นาทีก่อนเข้านอน

หรือจะปิดต าสักครู่ก่อนดับไฟก็ได้ จะช่วยให้ร่ างกายเตรี ยมพร้อมเข้านอนได้ดียิ่ งขึ้น

ขอบคุณข้อมูล เกร็ดสุขภาพ ชีวจิ ตดูแลใ จ นิตยส ารชีวจิ ต ฉบับ 366