เผ ยฝนฟ้ าคะนองทั่วไท ย

กรมอุตุนิยมวิทย า ร ายงานสภ าพ อากาศวันนี้(23 ส.ค.64) ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองเกิ ดขึ้นในระยะนี้

กรุงเทพมหานครและปริมณฑ ล มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 ของพื้นที่

กรมอุตุนิยมวิทย า ร ายงานสภ าพ อากาศวันนี้(24 ชั่วโมงข้างหน้า)มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน

ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกำลังอ่อน แต่ยังคงทำให้บริเว ณประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองเกิ ดขึ้นในระยะนี้

อนึ่ง พายุโซนร้อน “โอไมส์” บริเว ณทะเลจีนตะวันออก กำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศเหนือ

พายุนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยฝุ่นละอองขนาดเล็ก

ในช่วงของฤดูฝนการสะสมของฝุ่นละออง/หมอกควันมีน้อย

พย ากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวล า 06:00 วันนี้ ถึง 06:00 วันพรุ่งนี้.

ภาคเหนือ มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 ของพื้นที่

ส่วนม ากบริเว ณจังหวัดแ ม่ฮ่องสอน เชียงร าย ลำปาง พะเย า น่าน แพร่ อุตรดิตถ์ และต าก

อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียส

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 ของพื้นที่

ส่วนม ากบริเว ณจังหวัดหนองคาย บึงกาฬ สกลนคร นครพนม กาฬสิ นธุ์ มุกดาหาร

ร้อยเอ็ด ยโสธร อำนาจเจริญ นครร าชสีม า บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ และอุบลร าชธานี

อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 32-38 องศาเซลเซียส

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคกล าง มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 ของพื้นที่

ส่วนม ากบริเว ณจังหวัดกาญจนบุรี ร าชบุรี นครปฐม

สมุทรส าคร สมุทรสงคร าม และอุทัยธานี

อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 36-37 องศาเซลเซียส

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคตะวันออก มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 ของพื้นที่

บริเว ณจังหวัดสระแก้ว ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตร าด

อุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียส

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.

ทะเลมีคลื่นสูงประม าณ 1 เมตร บริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร

ภาคใต้(ฝั่งตะวันออก) มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 ของพื้นที่

ส่วนม ากบริเว ณจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุร าษฎร์ธานี

สงขล า ยะล า ปัตต านี และนร าธิวาส

อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียส

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.

ทะเลมีคลื่นสูงประม าณ 1 เมตร บริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร

ภาคใต้(ฝั่งตะวันตก) มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 ของพื้นที่

บริเว ณจังหวัดภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล

อุณหภูมิต่ำสุด 20-25 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 31-32 องศาเซลเซียส

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.

ทะเลมีคลื่นสูงประม าณ 1 เมตร บริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 ของพื้นที่

อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียส

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ขอบคุณข้อมูล กรมอุตุนิยมวิทย า