บ างแสนคึ กคัก

บ างแสน คึ กคัก คนแห่นั่งชายห าด จนท.ต้องม าเคลียร์

วันที่ 22 สิงหา คม ที่บริเว ณชายหาดบ างแสน และแหลมแท่น ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี

ได้มีประชาช นจำนวนม ากม ายได้เดินทางม าพักผ่อนบริเว ณชายหาดบ างแสนและแหลมแท่นจำนวนม าก

เมื่อทางอำเภอเมืองชลบุรีทร าบข่าว จึงได้ประสานง านกับทางเทศบ าลเมืองแสนสุข

ให้ดำเนินการให้นักท่องเที่ ยวออกนอกพื้นที่ เนื่ องจากคณะกร รมการจังหวัดชลบุรี

ได้มีประกาศห้ ามใช้พื้นที่บริเว ณชายหาด

หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่เทศกิจเทศบ าลเมืองแสนสุขได้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวออกนอกพื้นที่

หล ายคนเข้าใจและได้เดินทางออกจากชายหาดบ างแสน และแหลมแท่น ต่อม าก็มีนักท่องเที่ยวเดินทางม าพักผ่อนอีก

เจ้าหน้าที่เทศกิจก็ต้องประช าสัมพันธ์อีกตลอดทั้งวัน แต่ไม่มีการดำเนิ นคดีแต่อย่ างใด

นา ยศรวัสย์ ผ่องภักภูดินันท์ เจ้าหน้าที่เทศกิจเทศบ าลเมืองแสนสุขกล่ าวว่า พื้นที่ จ.ชลบุรี ถือว่าเป็นพื้นที่สีแดง

และคณะกร รมการจังหวัดชลบุรีประกาศห้ามใช้บริเว ณชายหาด จึงพย าย ามประชาสัมพั นธ์

ให้ประชาช นได้รับทร าบว่า

ยังไม่เปิ ดให้ใช้ชายหาด บ างคนทร าบข่าวก็เดินทางออกไป คนให ม่ม าอีกก็ต้องประชาสัมพันธ์ให้รับทร าบต่อไป

เห ตุที่คนม าพักผ่อนชายหาดบ างแสน แหลมแท่นกันเยอะ เนื่องจากวันส ารทจีน ประกอบกับเป็นวันหยุดอีกด้วย

ขอบคุณข้อมูล siamtopic