เฝ้าร ะวังช่ วงหน้าฝน

เตือนระวังช่วงหน้าฝน เจอผู้ป่ วย เมลิอ อยโดสิส กว่าพันร าย

จากการเฝ้าระวังของ กรมควบคุมโร ค สถ านการณ์โร คเมลิออยโดสิส (melioidosis) ในปีนี้

ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-18 ส.ค. 64 พบผู้ป่ วยจำนวน 1,426 ร าย เสี ยชี วิต 1 ร าย ซึ่งผู้ป่ วยส่วนใหญ่อยู่ใน

กลุ่มผู้สูงอายุและวัยทำงาน ได้แก่ อายุ 55-64 ปี รองลงม าคือ 45-54 ปี และกลุ่มอายุม ากกว่า 65 ปี

โดยพบม ากในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคกล าง และภาคใต้ ต ามลำดับ

พบในกลุ่มอาชี พเกษตรกรม ากที่สุด

การพย ากรณ์โร คและภัยสุขภาพประจำสัปดาห์นี้ ค าดว่าในช่วงนี้จะมีโอกาสพบผู้ป่วยโ รคเมลิออยโดสิส เพิ่มขึ้น

เนื่องจากโร คนี้พบม ากในช่วงฤดูฝน โดยผู้ป่ วยมักได้รับเชื้ อที่อยู่ในดินและน้ำ ส าม ารถติ ดต่อได้ 3 ทาง คือ

1.) ผ่ านทางบ าดแผลบนผิวหนัง

2.) หายใจเอาฝุ่นจากดินหรือน้ำที่มีเชื้ อเจือปนอยู่เข้าไป

3.) ดื่มหรือกินอาหารที่ปนเปื้อนเชื้ อเข้าไป

และพบว่าระยะฟักตัวของเชื้ อ คือ 1-21 วัน บ างร ายอาจนานเป็นปี ผู้ป่วยจะมีอาการหล ากหล าย

ทั้งการติดเชื้ อเฉพาะที่และการติดเชื้ อแพ ร่กระจ ายทั่วทุกอวัยวะ มักม าพบแพทย์ด้วยอาการไข้

บ างร ายมีอาการไม่ต่ างจากโร คปอดบวมรุนแร ง

บ างร ายมีอาการคล้ ายๆ กับวัณโร ค อาการสำคัญคือ ติดเชื้ อในกระแสเลื อด มีทั้งแบบเฉี ยบพลั นและเรื้อรัง

ผู้ป่ว ยมีอาการเริ่มต้นด้วยอาการไข้ คล้ ายโร คติดเชื้ อหล ายโร ค เช่น สครัปไทฟัส ม าเลเรีย ไทฟอยด์ ไข้เลื อดออก

ดังนั้น การตรวจทางห้องปฏิบัติการจึงมีความสำคัญม าก กรมควบคุมโร ค ขอแนะนำผู้ที่มีความเสี่ ยงติดเชื้ อโร คเมลิออยโดสิส

ได้แก่ ผู้ที่ประกอบอาชีพเกษตรกร ที่ต้องทำงานสัมผั สกับดินและนํ้าที่ปนเปื้อนเชื้ อ หรือการสัมผัสสัตว์เลี้ยงที่มีเชื้ อโ รคนี้

อยู่ในร่ างกาย เช่น แ มว สุนัข หมู ม้ า วัว ควาย แกะ หรือแพะ เป็นต้น

วิธีป้องกันโร คเมลิออยโดสิส ได้แก่

1.) ผู้ที่มีบ าดแผลให้หลีกเลี่ ยงการเดินลุยน้ำย่ำโคลนหรือสัมผัสดินและน้ำโดยตรง หากจำเป็นขอให้สวมรองเท้าบูท

ถุงมือย าง กางเกงขาย าวหรือชุดลุยน้ำและรีบทำความสะอาดร่ างกายด้วยน้ำสะอ าดและสบู่

2.) หากมีบ าดแผลที่ผิวหนัง ควรรีบทำความสะอาดด้วยย าฆ่าเชื้ อ และหลีกเลี่ ยงการสัมผัสดินและน้ำจนกว่าแผลจะแห้งสนิท

3.) ทานอาหารปรุงสุก ดื่มน้ำต้มสุก

4.) หลีกเลี่ ยงการสัมผั สลมฝุ่น และการอยู่ท่ามกล างสายฝน

อย่ างไรก็ต าม เตื อนระวังช่วงหน้าฝน เจอผู้ป่ วย เมลิออยโดสิส ทะลุ 1,400 ร ายแล้ว

ขอบคุณข้อมูล siamstreet